Aktualności 2022

Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu
„Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030”

Zgodnie z Uchwałą Nr 987/2022 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 27 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Powiatu Łowickiego projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030”, ogłoszone zostają konsultacje społeczne. Przedmiotem konsultacji jest projekt dokumentu Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030, w którym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój powiatu w ciągu najbliższych lat.

Projekt strategii podlega konsultacjom m.in. z sąsiednimi jednostkami samorządu terytorialnego i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, a także mieszkańcami, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057 ze zm.).

Celem konsultacji jest umożliwienie mieszkańcom oraz pozostałym interesariuszom, złożenia uwag dotyczących projektu dokumentu. Przesłane uwagi pozwolą na poznanie opinii oraz ocen, a dzięki temu wprowadzenie do dokumentu ewentualnych korekt.

Zachęcamy do aktywnego udziału i składania opinii oraz uwag w formie pisemnej oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zapraszamy także na otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami w dniu 29 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00 (ul. Stanisławskiego 30A, Łowicz, sala obrad, I piętro). Liczymy na Państwa opinie i spostrzeżenia do strategii rozwoju naszego powiatu.

Jak składać uwagi i opinie:
Uwagi i opinie do projektu Strategii można składać na formularzu konsultacyjnym od dnia 28 lipca 2022 r. do dnia 1 września 2022 r. w następujący sposób:
1) Osobiście, w wersji papierowej do urny ulokowanej w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, parter, w godzinach pracy Starostwa;
2) Pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz,
z dopiskiem na kopercie "konsultacje społeczne w sprawie Strategii"(decyduje data wpływu do Starostwa);
3) Pocztą elektroniczną na adres e-mail: strategia2030@powiatlowicki.pl (wpisując w tytule e-maila „konsultacje społeczne w sprawie Strategii") lub poprzez system ePUAP, adres skrytki Starostwa Powiatowego w Łowiczu: /2u86g2tsmx/SkrytkaESP;
4) Podczas otwartego spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami planowanego na dzień 29 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00, ul. Stanisławskiego 30A, Łowicz, sala obrad, I piętro.

Formularz konsultacyjny projektu „Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030” uznaje się za ważny, jeżeli został przesłany w formie podpisanego skanu lub w formie dokumentu podpisanego elektronicznie (za pomocą podpisu zaufanego, bezpiecznego kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego z e -dowodu) albo podpisany i przekazany w wersji papierowej do Starostwa Powiatowego w Łowiczu w godzinach pracy Starostwa lub organizatorowi spotkania konsultacyjnego z mieszkańcami planowanego na dzień 29 sierpnia 2022 r. o godz. 9.00, ul. Stanisławskiego 30A, Łowicz, sala obrad, I piętro.
Konsultacje są ważne bez względu na liczbę uczestniczących w nich osób i podmiotów oraz zgłoszonych uwag/opinii.
Projekt Strategii Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030 wraz z formularzem konsultacyjnym jest dostępny w okresie od 28 lipca 2022 r. do  1 września 2022 r. na stronie internetowej Powiatu Łowickiego - www.powiat.lowicz.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu - www.bip.powiat.lowicz.pl w zakładce Powiat Łowicki – Plany, programy, strategie – Strategie Rozwoju Powiatu Łowickiego 2030.

                                                                                                                              STAROSTA ŁOWICKI
                                                                                                                                /-/ Marcin Kosiorek

Cofnij