Aktualności 2022

LI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję LI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 maja 2022 roku o godzinie 11.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu L Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2021 rok.
 6. Informacja o działalności promocyjnej na rzecz rozwoju Powiatu Łowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przystąpienia Powiatu Łowickiego do współpracy z Powiatem Hrubieszowskim.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany załącznika do Uchwały
  Nr XLIX/335/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX//216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na
  2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022 – 2025.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad LI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij