aktualności 2022

Wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego Nr 914/2022, Nr 915/2022 oraz 916/2022 z dnia 31 marca 2022 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2022 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

Cofnij