Aktualności 2022

XLIX Sesja Rady Powiatu Łowickiego

a podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję XLIX Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 marca 2022 roku o godzinie 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLVII i XLVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów za rok poprzedni.
 6. Stan ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Łowickiego.
 7. Informacja o sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Łowickiego w świetle prognoz demograficznych.
 8. Informacja o działalności sportowej w Powiecie Łowickim w 2021 roku.
 9. Sprawozdanie z realizacji zadań zawartych w Rocznym Programie Współpracy na rok 2021 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/328/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia mieszkań chronionych treningowych na terenie powiatu łowickiego dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego oraz ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym treningowym dla usamodzielniających się wychowanków pieczy zastępczej z terenu powiatu łowickiego i wprowadzenia regulaminu organizacyjnego mieszkań chronionych treningowych w powiecie łowickim.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XLIV/296/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Zarządu Dróg i Transportu w Łowiczu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hrubieszowskiemu.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 17. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/325/2022 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2022-2025.
 18. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 20. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 21. Zakończenie obrad XLIX Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij