ZSP nr 4 w Łowiczu

 • belka logotypów

„Staże zawodowe w Europie” 

w Zespole Szkoł Ponadgimnazjalnych nr 4
im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

 

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

 

Po raz drugi Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na organizację zagranicznych praktyk zawodowych.

Nowe umiejętności, wiedza i doświadczenie, które uczestnicy zdobędą podczas mobilność stanowić będzie doskonałe uzupełnienie szkolnych efektów kształcenia zawodowego.

W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności uczniów. W projekcie weźmie udział 60 uczniów kształcących się na profilach technik ekonomista oraz technik spedytor. W mobilności weźmie również udział czworo nauczycieli, którzy będą dbać o bezpieczeństwo oraz monitorować przebieg praktyk, a także wymieniać doświadczenia i podglądać nowe metody pracy z młodzieżą.

Główne cele projektu to: przygotowanie absolwentów do dorosłego życia, aby opuszczając szkołę posiadali odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności pozwalający kontynuować naukę w szkole wyższej, zdobyli odpowiednie kwalifikacje zawodowe i ponad zawodowe umożliwiające podjęcie pracy lub samozatrudnienie, a także potrafili zaplanować własną karierę edukacyjną i zawodową. Mobilność zawodowa w ramach powyższego projektu daje szansę na realizację tych celów.

Cele szczegółowe projektu to: poprawa wizerunku szkoły poprzez zwiększenie atrakcyjności nauczania, rozwój doświadczenia praktycznego uczestników, zwiększenie potencjału uczniów o specjalnych potrzebach, kształtowanie odpowiednich postaw społecznych i kulturowych, wzrost kompetencji językowych.


 

 • belka logotypów

Nowa jakość kształcenia

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Powiat Łowicki realizuje projekt „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Łowiczu”.

          Projekt ma na celu poprawę efektywności kształcenia zawodowego w Technikum nr 4 przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, poprzez wyposażenie zawodowych pracowni w sprzęt i materiały dydaktyczne, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez realizację wysokiej jakości staży zawodowych, zajęć specjalistycznych, doradztwa zawodowo-edukacyjnego we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym szkoły oraz realizację zajęć dydaktyczno - wyrównawczych.

 

Okres realizacji projektu – 2019.01.01 – 2020.12.31

Wartość projektu - 1 756 097,76 zł

Dofinansowanie  - 1 580 487,98 zł

Udział własny – 175 609,78 zł

 

W ramach projektu podjęte zostaną następujące zadania:

Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4.:

 • zakup wyposażenia pracowni komunikacji w języku obcym – Technik Ekonomista,
 • zakup wyposażenia pracowni komunikacji w języku obcym – Technik Spedytor,
 •  zakup środków trwałych do pracowni komunikacji w języku obcym – Technik  Ekonomista i Technik Spedytor,
 • zakup wyposażenia pracowni środków transportu – Technik Spedytor,
 • zakup wyposażenia pracowni ekonomiczno-rachunkowej – Technik Ekonomista,
 • zakup wyposażenia pracowni techniki biurowej – Technik Ekonomista,
 • zakup środków trwałych do pracowni techniki biurowej - Technik Ekonomista,
 • zakup wyposażenia pracowni organizowania i prowadzenia sprzedaży – Technik Handlowiec;

Wsparcie Technikum nr 4 w Łowiczu w zakresie podnoszenia kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych:

 • kurs doskonalący kompetencje merytoryczno-metodyczne nauczycieli,
 • zajęcia dla uczniów dydaktyczno – wyrównawcze z przedmiotów: matematyka,
  j. angielski, geografia;

Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli i doradztwo zawodowo-edukacyjne dla uczniów:

 • warsztaty z poruszania się na rynku pracy, planowania ścieżki edukacyjnej i kariery zawodowej,
 • konsultacje indywidualne/dyżur doradcy zawodowego,
 • indywidualne doradztwo zawodowo-edukacyjne,
 • kurs kompetencji społecznych,
 • szkolenia: umowy cywilnoprawne w praktyce, transport i spedycja krajowa oraz międzynarodowa, czas pracy kierowców i planowanie przewozu drogowego;

Kursy dla uczniów wzmacniające ich zdolność do zatrudnienia poprzez m.in. kursy:

 • prawo jazdy kat. B wraz z egzaminem,
 • MS EXCEL w spedycji,
 • EXCEL w rachunkowości i księgowości,
 • operator wózka jezdniowego z wymianą butli gazowej wraz z egzaminem,
 • profesjonalny przedstawiciel handlowy,
 • E narzędzia w pracy przedstawiciela handlowego,
 • analiza finansowa;

Staże zawodowe dla uczniów:

 • realizowane u przedsiębiorców lub pracodawców z woj. łódzkiego, wykraczające poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego objętego podstawą programową,
 • stypendium stażowe.

 

 • belka logotypów

Tytuł projektu – „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery”

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-064409

Wartość projektu - 452 362,26 PLN

Wkład własny – 0,00 PLN

Kwota dofinansowania - 452 362,26 PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 20.08.2019 r. – 19.09.2020 r.

 

Cel projektu

Zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych 60 uczniów i uczennic ZSP nr 4 w Łowiczu kształcących się na kierunkach technik ekonomista i technik spedytor.

Opis projektu

Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe - klucz do kariery” zostanie zorganizowany w partnerstwie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz greckiej instytucji przyjmującej Kika Mobility Training Center. Działania projektowe obejmą 60 uczniów i uczennic ZSP 4 w Łowiczu, kształcących się na kierunkach technik ekonomista (30) i technik spedytor (30) oraz 4 nauczycieli/opiekunów.

W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności uczniów. Każda z mobilności poprzedzona zostanie zajęciami przygotowawczymi. W miejscu odbywana mobilności, zakładach pracy, z którymi współpracuje grecki Partner, zostanie zrealizowany program praktyk zgodnie z założeniami, pozwalającymi na uzyskanie określonych efektów kształcenia. Uczestnicy projektu odbywać będą praktyki przez 10 dni. Uzupełnieniem programu praktyk będzie dwudniowy program kulturowy. Każdemu kierunkowi kształcenia zostanie przydzielony opiekun merytoryczny, odpowiedzialny za proces kształcenia, rozwój kompetencji zawodowych, bezpieczeństwo, ocenę i weryfikację efektów kształcenia. Podsumowanie każdej z mobilności to weryfikacja efektów uczenia się przeprowadzona przez mentorów oraz nauczycieli/opiekunów na podstawie zebranych materiałów, poczynionych obserwacji oraz opinii. Efekty zostaną potwierdzone za pomocą certyfikatów, indywidualnych wykazów osiągnieć i dokumentów Europass. Nowe umiejętności wiedza i doświadczenie, które uczestnicy zdobędą podczas zagranicznych praktyk stanowi doskonałe uzupełnienie szkolnych efektów kształcenia zawodowego.

Aktualizacja: w związku z podpisaniem w dniu 14.07.2020 r. Aneksu nr 1 do umowy nr 2019-1-PL01-KA102-064409 z dnia 24.09.2019 r. dokonano wydłużenia czasu realizacji projektu z 13 miesięcy do 25 miesięcy. Projekt będzie realizowany od 20.08.2019 r. do 19.09.2021 r.

Link do strony jednostki realizującej projekt: https://www.zsp4.lowicz.pl/

https://www.zsp4.lowicz.pl/2019/10/22/nowe-doswiadczenia-zawodowe-klucz-do-kariery/


 

 • belka logotypów

Tytuł projektu - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania kluczowych kompetencji uczniów liceum ZSP 4 w Łowiczu” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer umowy: 2019-1-PMU-1335

Wartość projektu – 165 608, 00 PLN

Wkład własny - brak

Kwota dofinansowania - 165 608, 00 PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 2019-09-02 – 2020-03-01

 

Cel projektu

Podniesienie kompetencji kluczowych w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji. Działania projektu będą skupione na tym, ̇żeby jak najefektywniej przyczynić się do podniesienia wiedzy, umiejętności oraz kompetencji językowych, cyfrowych, międzykulturowych i społecznych uczniów.

Opis projektu

W ramach projektu odbędzie się mobilność edukacyjna 20 uczniów klas liceum w ZSP nr 4 oraz 4 nauczycieli będących opiekunami/mentorami młodzieży w trakcie wyjazdu, którzy udadzą się na dwa tygodnie do Grecji gdzie z rówieśnikami ze Szkoły Partnerskiej realizować będą założony program merytoryczny.

W ramach działań projektowych szkoła zaangażuje uczestników z mniejszymi szansami. Zgodnie z założeniami szkoły będą realizować program wzmacniania kompetencji kluczowych uczniów w obszarze cyfrowym oraz w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, opierając się przy tym o praktyczne i możliwe do wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej umiejętności budowania, publikowania, promowania i wypełniania profesjonalną, wielojęzykową treścią stron internetowych.

W ramach projektu planuje się wspólne przygotowanie stron internetowych promujących regiony, z których pochodzą uczniowie. Zajęcia będą prowadzone w międzynarodowych grupach, nastawione na praktyczną naukę i indywidualną współpracę uczniów oraz pozwalające na wprowadzenie elementów rywalizacji, które dodatkowo podniosą jakość rezultatów. Praca w międzynarodowych grupach i nastawienie na jakość będzie istotnie wpływać na postawy uczniów oraz podniesienie ich kompetencji językowych.

Partnerzy projektu przeprowadzą ewaluację działań, zapewniając wysoki poziom ich realizacji oraz wpływając na trwałość rezultatów. W ostatnim etapie projektu planuje się upowszechnienie działań przez uczestników, szkołę oraz partnera, co zwiększy oddziaływanie projektu na otoczenie lokalne i europejskie.