ZSP nr 1 w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu - „Europejskie doświadczenia zawodowe szansą na rynku pracy” 

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu ERASMUS +

 

Wartość projektu - 455 989,28 PLN

Wkład własny - brak

Kwota dofinansowania - 455 989,28 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych - 455 989,28 PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu - 03.09.2018 – 02.10.2019

 

Cel projektu

1) rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów,

2) działania na rzecz osób o zmniejszonych szansach w trudnej sytuacji życiowej
i materialnej,

3) rozwój realizowanej oferty szkoleniowej w oparciu o zebrane doświadczenia i nawiązane kontakty,

4) rozwój świadomości kulturowej oraz poczucia przynależności do dziedzictwa kulturowego własnego regionu, kraju i Europy,

5) podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz procesu dydaktycznego poprzez wymianę dobrych praktyk, poznanie nowych metod i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej podczas współpracy z partnerami greckimi,

6) zwiększenie motywacji uczniów, a także ich szans na znalezienie pracy.

7)realizacja procesów szkolenia zawodowego w zagranicznych przedsiębiorstwach,

8) podniesienie kompetencji językowych i zawodowych 60 uczniów,

9) podniesienie kompetencji dydaktycznych i językowych  nauczycieli i opiekunów.

Opis projektu

W projekcie udział weźmie 60 uczniów ZSP nr 1 w Łowiczu: technik informatyk, technik pojazdów samochodowych, technik mechanik, technik elektryk.

Uczestnicy otrzymają potwierdzenia zdobytych kwalifikacji i kompetencji w formie certyfikatu potwierdzającego odbycie praktyk, wydanego przez partnera zagranicznego, certyfikat potwierdzający odbycie kursów przygotowawczych: językowego, kulturowego, pedagogicznego.


 

  • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefs-1 (1)

Tytuł projektu - „Kształcimy zawodowo”

Współfinansowanie - Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Wartość projektu - 1 001 087,50 PLN

Wkład własny ogółem - 100 200,00 PLN

w tym:

- finansowy - 82 780,00 PLN,

- niepieniężny -17 420,00 PLN

Kwota dofinansowania - 900 887,50 PLN

Kwota wydatków kwalifikowanych - 900 887,50 PLN

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu -  01.02.2019 – 31.01.2021

 

Cel projektu:

Wzrost jakości kształcenia w ZSP nr 1 w Łowiczu, a  tym samym poprawa zdolności
do zatrudnienia absolwentów na rynku pracy. Cel główny osiągnięty będzie w wyniku realizacji celów szczegółowych: doposażenie pracowni specjalistycznych; dostosowanie kształcenia uczniów do wymogów rynku pracy poprzez kursy kwalifikacyjne oraz zajęcia specjalizacyjne; zapoznanie się uczestników projektu z lokalnym rynkiem pracy poprzez staże i praktyki u pracodawców.

Opis projektu:

Cel główny osiągnięty będzie w wyniku realizacji celów szczegółowych:

a) poprawienie warunków kształcenia zawodowego poprzez doposażenie pracowni specjalistycznych;

b) dostosowanie kształcenia uczniów do wymogów rynku pracy poprzez kursy kwalifikacyjne, zajęcia specjalizacyjne, zajęcia z języka obcego zawodowego;

c) zapoznanie się uczestników projektu z lokalnym rynkiem pracy poprzez staże i praktyki
u pracodawców;

d) podwyższenie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez dodatkowe matematyczno – przyrodnicze zajęcia wyrównawcze.


 

  • logo FRSE
  • logo Erasmus+

Tytuł projektu - „EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIA – LEPSZA PRZYSZŁOŚĆ” 

Współfinansowanie  ze środków UE-EFS – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+

Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-064181

Wartość projektu – 72 804,00 EUR, tj. 312.241,80 zł

Wkład własny - brak

Kwota dofinansowania – 72 804,00 EUR, tj. 312.241,80 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 20.08.2019 r. – 19.10.2020 r.

 

Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kluczowych umiejętności zawodowych, w szczególności w zakresie ich przydatności dla rynku pracy, dzięki praktyce w zakładach pracy na rynku europejskim.

Celem projektu jest min.:

  • Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych, kompetencji społecznych oraz językowych uczniów.
  • Aktywizacja uczniów o zmniejszonych szansach w trudnej sytuacji życiowej i materialnej oraz środowisk , z których pochodzą.
  • Rozwój świadomości kulturowej uczniów i nauczycieli oraz poczucia przynależności do dziedzictwa kulturowego własnego regionu, kraju i Europy.
  • Promocja Szkoły oraz programu Erasmus+ w Polsce i innych krajach europejskich poprzez budowanie międzynarodowego wymiaru Szkoły i skutecznym działaniom upowszechniającym. Rozwój partnerstwa międzynarodowego.
  • Podniesienie jakości usług edukacyjnych oraz procesu dydaktycznego poprzez wymianę dobrych praktyk, poznanie nowych metod i doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej dzięki współpracy z KIKA.

Opis projektu

Projekt zakłada mobilność 40 uczestników oraz 4 opiekunów, w ramach projektu w programie praktyk zawodowych weźmie udział 20 osobowa grupa (10 mechatroników oraz 10 techników pojazdów samochodowych), która rozpocznie praktyki w drugiej połowie listopada 2019r., II mobilność planowana jest w kwietniu 2020 roku weźmie w niej udział 10 mechatroników oraz 10 informatyków. Mobilność dla każdej grupy trwać będzie 14 dni, 2 dni podróży, 10 dni zajęć praktycznych, 2 dni kulturowe przeznaczone na zwiedzanie, poznawanie kultur, nawiązywanie ciekawych znajomości. Praktyki będą odbywały się zgodnie ze stworzonymi oraz zatwierdzonymi przez Szkołę planami praktyk spójnymi z wytycznymi ORE. Indywidualne programy praktyk uwzględniają potrzeby kształcenia zawodowego, cele projektu, ukierunkowane są na zdobywanie praktycznych umiejętności poszukiwanych na rynku pracy.

 

Aktualizacja:

W dniu 18.09.2020 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 2019-1-PL01-KA102-064181 z dnia 25.07.2019 r. wydłużając termin realizacji projektu z 14 miesięcy do 26 miesięcy, zakończenie realizacji projektu przewiduje się z dniem 19.10.2021 r.