I LO w Łowiczu

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

„Program Edukacji Ekologicznej pn. ” Nie podgrzewaj atmosfery!” realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”.

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu realizuje Program Edukacji Ekologicznej pn.”Nie podgrzewaj atmosfery!”. Projekt jest realizowany od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.

Koszt całkowity zadania – 36 200,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi – 32 564,00 zł

Udział własny – 3 636,00 zł

W ramach projektu zostaną:

  • zakupione pomoce dydaktyczne min.: przenośne laboratorium, książki tematyczne, atlasy i mapy;
  • odbędą się szkolne wycieczki i warsztaty, zajęcia terenowe i wykłady;
  • przeprowadzone zostaną szkolne konkursy, zajęcia pozalekcyjne oraz szkolne akcje tematyczne, pogadanki z udziałem rodziców;
  • w ramach działań o zasięgu powiatowym zorganizowany zostanie „III Mały Piknik Naukowy” i konkurs fotograficzny.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.pl, http://www.wfosigw.lodz.pl/

Celem projektu jest zwrócenie uwagi społeczności szklonej jak i lokalnej na problemy zanieczyszczenia atmosfery, skutków tego zjawiska i możliwości przeciwdziałania im, a także wyrabianie i wzmacnianie postaw proekologicznych. Uczniowie dzięki przeprowadzonym zajęciom pozalekcyjnym, lekcjami geografii/biologii i udziałowi w warsztatach, zajęciach terenowych i wykładach oraz wycieczkach będą mogli powiązać teorie z praktyką.

W dniu 30.06.2020 r. został podpisany aneks Nr 1 do umowy nr 569/EE/D/2019 z 04.12.2019 r. wydłużający termin realizacji projektu do dnia 30.06.2021 r.

Link do strony jednostki realizującej projekt https://lo1lowicz.pl/wfosigw/

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. ”Moja wymarzona pracownia biologiczna” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

 

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu realizuje program w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” - utworzenie pracowni edukacyjnej pn. ”Moja wymarzona pracownia biologiczna” przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu.

 

Koszt całkowity zadania – 63.104,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  – 49.904,00  zł

Udział własny –13.200,00 zł

 

Projekt jest realizowany od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Obejmuje utworzenie szkolnej pracowni edukacyjnej przez: dokonanie prac remontowych, wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne tj. laptop, tablica multimedialna, projektor oraz  różnorodne pomoce i środki dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.plhttp://www.wfosigw.lodz.pl/


 

  • belka logotypów

Tytuł projektu - „Mobilność edukacyjna szansą na wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu” 

Współfinansowanie - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Numer umowy: 2019-1-PMU-1370

Wartość projektu - 158 067,00 zł (w tym: 94,29% budżet  środków europejskich, 5,71%  środki budżetu Państwa)

Wkład własny – brak

Kwota dofinansowania - 158 067,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu:  od 2019-09-02 do 2020-03-01

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych uczestników mobilności w zakresie podniesienia wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, cyfrowych, międzykulturowych w zakresie przedsiębiorczości i nowych technologii.

Opis projektu:

Realizacja mobilności uczniów do instytucji przyjmującej PLATAMONAS GYMNASIUM zgodnie z zaplanowanym harmonogramem – monitoring postępu kształcenia, bezpieczeństwa uczestników, realizacja programu kulturowego.