ZSP nr 4 w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu – „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery – część II”

 

Jednostka realizująca projekt: Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

Finansowanie - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Numer umowy: POWERVET-2020-1-PL01-KA102-081177 z dnia 04.12.2020 r.

Wartość projektu i dofinansowania - 125.676,00 EURO tj. 535.744,22 zł (w tym: 94,29% budżet środków europejskich i 5,71 % środki budżetu Państwa).

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 01.10.2020- 31.03.2022 (18 miesięcy).

Głównym celem projektu jest zwiększenie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji zawodowych 70 uczniów i uczennic ZSP nr 4 w Łowiczu kształcących się na kierunkach technik ekonomista i technik spedytor. Ponadto Szkoła dzięki realizacji projektu podniesie kompetencję pracowników oraz swój potencjał w zakresie rozwoju działalności międzynarodowej.

Opis projektu: Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe – klucz do kariery edycja II” zostanie zorganizowany w partnerstwie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu oraz greckiej instytucji przyjmującej Kika Mobility Training Center i włoskiej instytucji Sistema Turismo. Będzie to pierwszy projekt realizowany w partnerstwie z instytucjami sektora edukacji z Włoch oraz kontynuacja wieloletniej dobrej współpracy z partnerem greckim.

W ramach projektu zaplanowano dwie mobilności uczniów na zagraniczne praktyki. Każda z mobilności poprzedzona zostanie zajęciami przygotowawczymi. W miejscu odbywana mobilności, zakładach pracy, z którymi współpracuje grecki oraz włoski Partner, zostanie zrealizowany 10 dniowy program praktyk zgodnie z założeniami, pozwalającymi na uzyskanie określonych efektów kształcenia. Uzupełnieniem programu praktyk będzie dwudniowy program kulturowy. Podsumowanie każdej z mobilności to weryfikacja efektów uczenia się przeprowadzona przez mentorów oraz nauczycieli/opiekunów na podstawie zebranych materiałów, poczynionych obserwacji oraz opinii. Efekty zostaną potwierdzone za pomocą certyfikatów, indywidualnych wykazów osiągnieć i dokumentów Europass.

Realizacja projektu jest szansą na podniesienie poziomu kształcenia w szkole, rozwój umiejętności językowych, kształtowanie właściwych postaw społecznych i kulturowych, pozwoli na zdobywanie nowych technik i metod pracy na konkretnych profilach nauczania, jak również nastąpi wzrost konkurencyjności oferty edukacyjnej szkoły. Nowe umiejętności wiedza i doświadczenie, które uczestnicy zdobędą podczas zagranicznych praktyk stanowi doskonałe uzupełnienie szkolnych efektów kształcenia zawodowego.

Link do strony jednostki realizującej projekt: https://www.zsp4.lowicz.pl/ https://www.zsp4.lowicz.pl/projekty-unijne/nowe-doswiadczenia-zawodowe-ii/