ZSP nr 3 w Łowiczu

  • belka logotypów

Tytuł projektu - „ZSP nr 3 w Łowiczu na europejskie praktyki

 

Jednostka realizująca projekt – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Łowiczu

Źródło finansowania - środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) poprzez Fundacje Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Numer umowy:  POWERVRT-2020-1-PL01-KA102-078918 z dnia 21.12.2020 r.

Wartość projektu –145.608,00 EURO (tj. 620.712,34 zł).

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 01.10.2020 r. - 31.09.2022 r.

Cel projektu:

Celem projektu jest umożliwienie czerpania wiedzy i doświadczeń przez uczniów u zagranicznych przedsiębiorców, co przełoży się na ich komplementarny rozwój edukacyjny i zawodowy. Projekt ma na celu wspieranie młodzieży kształcącej się w konkretnych zawodach w zdobywaniu i wykorzystaniu wiedzy, umiejętności i kwalifikacji przekładających się na rozwój osobisty, zwiększenie ich szans na zatrudnienie lub założenie swojej działalności gospodarczej w branży turystycznej i usługowej oraz dołączenie do Europejskiego Rynku Pracy. Celem jest udoskonalenie umiejętności językowych uczniów, wzbogacenie słownictwa branżowego oraz poznawanie kultury Włoch. Lepsza znajomość z języka angielskiego i włoskiego, umożliwi im nawiązanie kontaktu z europejskimi turystami. Takie działania doprowadzą do poprawy infrastruktury turystycznej i usługowej, co stanowić będzie dodatkową zachętę dla turystów. Zapewni to szeroko rozumiany rozwój na terenie Łowicza i okolic.

Opis projektu:

W ramach projektu zaplanowano dwie dwutygodniowe zagraniczne praktyki we Włoszech dla 80 uczniów w podziale na dwie grupy po 40 osób, w ramach czterech kierunków kształcenia zawodowego: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik usług fryzjerskich, technik fotografii i multimediów.

Aktualizacja:

W dniu 18.11.2021 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr POWERVRT-2020-1-PL01-KA102-078918  z dnia 21.12.2020 r. wydłużając termin realizacji projektu z 18 miesięcy do 24 miesięcy, zakończenie realizacji projektu przewiduje się z dniem 30.09.2022 r.