II LO w Łowiczu

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Wraz z końcem czerwca w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu zakończyła się realizacja projektu dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu: Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok 2020/2021. W tym roku szkolnym szkoła zajęla się problematyką ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 25 792,61 zł, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
22 333,36 zł i wkład własny z Rady Rodziców przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu 3 459,25 zł.

W ramach realizacji projektu szkoła wzbogaciła się o nowe pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane podczas zajęć: mikroskopy, przewodniki po Polsce, stację jakości powietrza, stację pogody, zestawy do badania powietrza, aplikację edukacyjną dla szkół „Biologia człowieka” oraz materiały biurowe, papiernicze i eksploatacyjne.

W maju odbyła się seria 4 warsztatów, które zostały poprowadzone przez pracowników z Ośrodka Działań Ekologicznych Źródła w Łodzi. Podczas zajęć uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zanieczyszczeń powietrza i smogu – przyczyn i skutków jego powstawania oraz sposobów przeciwdziałania.

Wśród projektowych działań proekologicznych wymienić należy też konkurs fotograficzny pn. „Czy w moim mieście da się głęboko odetchnąć?”, którego rozstrzygnięcie i wręczenie nagród miało miejsce podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego 2020/2021.


 

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu „Program Edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu realizuje zadanie pt. „Program Edukacji ekologicznej realizowany w II Liceum Ogólnokształcącym im Mikołaja Kopernika w Łowiczu”.

W dniu 09.10.2020 r. została podpisana umowa nr 436/EE/D/2020 o dofinansowanie w formie dotacji. Projekt jest realizowany od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. Obszar priorytetowy: problematyka ograniczania zanieczyszczeń powietrza oraz ich szkodliwego oddziałania na zdrowie ludzi.

Koszt całkowity zadania – 26.234,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  – 22.762,00 zł

Udział własny – 3.472,00 zł

Celem projektu jest zwrócenie uwagi społeczności szklonej jak i lokalnej na problemy zanieczyszczenia powietrza, skutków tego zjawiska i możliwości przeciwdziałania im, a także wyrabianie i wzmacnianie postaw proekologicznych. Celem projektu jest również uświadomienie młodych ludzi, uczniów o powiazaniu pomiędzy różnymi aspektami naszych codziennych działań, a problemami słabej jakości powierza. Uczniowie dzięki przeprowadzonym zajęciom pozalekcyjnym, lekcjami geografii/biologii i udziałowi w warsztatach, zajęciach terenowych oraz wycieczkach będą mogli powiązać teorie z praktyką.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne min.: mikroskopy cyfrowe i książki,  odbędą się szkolne wycieczki i warsztaty, zajęcia terenowe i wykłady, przeprowadzone zostaną szkolne konkursy, szkolne akcje tematyczne i zajęcia pozalekcyjne.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.plhttp://www.wfosigw.lodz.pl/

Link do strony jednostki realizującej projekt http://2lolowicz.pl/


 

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu zrealizuje zadanie pt. „Utworzenie ekopracowni II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu”. W dniu 15.12.2020 r. została podpisana umowa nr 666/EE/D/2020 o dofinansowanie w formie dotacji. Projekt będzie realizowany w terminie 28.09.2020 r. - 30.04.2021 r.

Koszt całkowity zadania – 39.592,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi - 35.532,00 zł

Udział własny –  4.060,00 zł ( środki z Rady Rodziców)

Celem projektu jest poprawa standardu, komfortu i bezpieczeństwa pracy w pracowni ekologicznej zarówno dla uczniów jak i dla nauczyciela. oraz wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce naukowe. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne min.: mikroskop, preparaty mikroskopowe, monitor interaktywny, laptop, sala zostanie wyposażona w nowoczesne meble oraz wyremontowana.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.plhttp://www.wfosigw.lodz.pl/

Link do strony jednostki realizującej projekt http://2lolowicz.pl/


 

Tytuł projektu - „Aktywna tablica”

Jednostka realizująca projekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Wartość projektu: 17.500,00 zł

Kwota dofinansowania: 14.000,00 zł

Wkład własny: 3.500,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 24.11.2020 r. do 31.12.2020r.

W ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” została przyznana na podstawie Umowy nr 419/2020 z dnia 24.11.2020 r. dotacja celowa przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi za pośrednictwem Kuratorium Oświaty w Łodzi na zakup pomocy dydaktycznych dla II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Realizacja zadania umożliwiła zakup pomocy dydaktycznych tj. komputerów przenośnych (laptopów) dla szkoły.


 

  • logo Erasmus+
  • logo FRSE

Tytuł projektu - „STEAM Strengthens European Cultural Heritage (Rozwijanie europejskiego dziedzictwa kulturowego za pomocą przedmiotów ścisłych)”

Jednostka realizującą projekt jest II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu, a koordynatorem projektu hiszpańska szkoła.

Źródło finansowania – środki z UE-EFS – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+.

Numer umowy: 2020-1-ES01-KA229-082658_2 z dnia 22.10.202 r.

Wartość projektu i kwota dofinansowania – 31.167 Euro tj. 141.607,27 zł.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 01.09.2020 r. – 31.08.2022 r.

Cel projektu i opis:

Projekt realizowany będzie w okresie 24 miesięcy z możliwością przedłużenia. Głównym celem projektu jest badanie oraz wzmacnianie europejskiego dziedzictwa kulturowego krajów partnerskich Polski, Hiszpanii, Portugalii, Chorwacji, Cypru oraz Grecji przy zastosowaniu przedmiotów ścisłych oraz rozwijaniu miękkich kompetencji z naciskiem na kompetencje językowe.

Założenia projektu obejmują krótkoterminowe wymiany grup uczniowskich w ramach współpracy ze szkołami krajów partnerskich przy jednoczesnej realizacji projektu online. W ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt techniczny (multimedialny) do szkoły i potrzebne materiały edukacyjne. Wniosek złożony został w Hiszpańskiej Agencji Programu Erasmus Plus, a koordynatorem projektu jest hiszpańska szkoła.

Aktualizacja:

W dniu 24.02.2022 r. podpisano Aneks nr 1 do umowy nr 2020-1-ES01-KA229-082658_2 z 22.10.2020 r. wydłużając termin realizacji projektu z 24 miesięcy do 36 miesięcy zakończenie realizacji projektu przewiduje się z dniem 31.08.2023 r.


 

  • logo

Projekt pn. „Science in the City: Building Participatory Urban Learning Community Hubs through Research and Activation”PULCHRA współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Horizon 2020. W Polsce za realizacje projektu odpowiada Narodowa Fundacja ochrony Środowiska, Centrum UNEP/GRID-Warszawa, które jest częścią konsorcjum projektowego. PULCHRA to projekt edukacyjny adresowany do społeczności szkolnych w miastach – młodzieży, nauczycieli i edukatorów oraz wszystkich członków lokalnych społeczności chcących aktywnie uczestniczyć w życiu szkoły (przedstawiciele władz, świata naukowego i biznesu). Jednostką realizującą jest II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu.

Cele projektu: zwiększenie zrozumienia dla idei funkcjonowania miasta jako ekosystemu, w którym wszystkie elementy są ze sobą powiązane i współzależne. Jest on szansą na podniesienie umiejętności językowych uczniów, kształtowanie właściwych postaw społecznych i ekologicznych. Bazą do wdrażania projektu jest koncepcja „open schooling” – modelu funkcjonowania szkoły jako otwartej przestrzeni edukacyjnej oraz forum wymiany wiedzy i doświadczeń na zasadach partycypacji. Od początku roku szkolnego 2020/2021 II Liceum Ogólnokształcące w Łowiczu, wraz z ponad 50 szkołami z 10 krajów Unii Europejskiej, realizuje projekt PULCHRA. W Polsce do programu zostało zakwalifikowanych tylko pięć szkół, które wspólnie z lokalnymi partnerami szukają odpowiedzi na wyzwania, z jakimi mierzą się ich miasta. W tym roku szkoły będą odpowiadać na jedno z dwóch wyzwań: „Zasilanie miast bez szkody dla  klimatu” oraz „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej dla życia w zdrowym środowisku”. Projekty szkół będą uwzględniać lokalne uwarunkowania każdego z miast oraz potencjał lokalnych partnerów, z którymi wspólnie wypracują rozwiązania dla budowania miasta przyjaznego dla mieszkańców. Podczas realizacji projektu uczestnicy będą budować społeczność lokalną i wspólne szukać rozwiązań dla polepszenia jakości życia mieszkańców. W ramach działań projektowych uczniowie i nauczyciele uczestniczą w ogólnopolskich spotkaniach, warsztatach, wymieniają się swoimi doświadczeniami na europejskiej platformie miejskich wyzwań, wykonują pomiary temperatury oraz odczyty zanieczyszczeń powietrza w różnych miejscach Łowicza i poza jego granicami.

Wartość projektu i kwota dofinansowania: 2.000 EUR na podstawie podpisanej umowy nr 1/2022 z dnia 17.01.2022 r.

Patronat Honorowy nad realizacją projektu w „Medyku” sprawują: Starostwo Powiatowe w Łowiczu, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Geodezji i Inżynierii Środowiska Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Po więcej informacji zapraszamy na https://pulchra-schools.eu/ oraz https://gridw.pl/projekty/2548-pulchra