I LO w Łowiczu

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu „Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu realizuje zadanie pt. „Program Edukacji ekologicznej realizowany w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”.

W dniu 16.10.2020 r. została podpisana umowa nr 493/EE/D/2020 o dofinansowanie w formie dotacji. Projekt będzie realizowany od 01.09.2020 r. do 30.06.2021 r. Obszar priorytetowy: racjonalizacja gospodarki odpadami i zapobieganie ich powstawaniu.

Koszt całkowity zadania – 36.719,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  – 32.919,00 zł

Udział własny – 3.800,00 zł (środki z Rady Rodziców)

Celem projektu jest zwrócenie uwagi społeczności szklonej jak i lokalnej na problemy zanieczyszczenia i nadmiernej produkcji odpadów, skutków tego zjawiska i możliwości przeciwdziałania im, a także wyrabianie i wzmacnianie postaw proekologicznych. Celem projektu jest również realne nauczenie uczniów segregacji śmieci, uświadamianie nadprodukcji odpadów jako nadmiernej konsumpcji oraz promocja idei zero waste. Uczniowie dzięki przeprowadzonym zajęciom pozalekcyjnym, lekcjami geografii/biologii i udziałowi w warsztatach, zajęciach terenowych i wykładach oraz wycieczkach będą mogli powiązać teorie z praktyką.

W ramach projektu zostaną:

  • zakupione pomoce dydaktyczne min.: przenośne laboratorium, książki tematyczne, atlasy i mapy, plansze ścienne, tellurium;
  • odbędą się szkolne wycieczki i warsztaty, zajęcia terenowe i wykłady;
  • przeprowadzone zostaną szkolne konkursy, szkolne akcje tematyczne i zajęcia pozalekcyjne.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.plhttp://www.wfosigw.lodz.pl/

Link do strony jednostki realizującej projekt https://lo1lowicz.pl/wfosigw/


 

  • logo WFOŚiGW w Łodzi

Tytuł projektu „Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu realizuje zadanie pt. „Utworzenie ekopracowni I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”.  W dniu 16.12.2020 r. została podpisana umowa nr 667/EE/D/2020 o dofinansowanie w formie dotacji. Projekt jest realizowany w terminie 01.10.2020 r. - 30.04.2021 r.

Koszt całkowity zadania – 51.671,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  –  46.221,00 zł

Udział własny –  5.450,00 zł (środki z Rady Rodziców)

Celem projektu jest odświeżenie i odnowienie pomieszczeń pracowni fizycznej tj. sali lekcyjnej i zaplecza oraz wyposażenia jej w nowoczesny sprzęt multimedialny, pomoce naukowe, które wspierają naukę z zakresu elektrostatyki, prądu elektrycznego, elektromagnetyzmu, mechaniki, drgań i fal, akustyki i optyki. W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne min.: monitor interaktywny, laptop, plansze interaktywne, komplety i zestawy do min. elektromagnetyzmu, elektrostatyki, badania ruchu, akustyki, energii odnawialnej, optyki geometrycznej, pomiarem temperatury.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.plhttp://www.wfosigw.lodz.pl/

Link do strony jednostki realizującej projekt https://lo1lowicz.pl/wfosigw/


 

Tytuł projektu - „Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/21 oraz 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”

Jednostka realizująca: I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

Wartość projektu – 187.894,53 zł

Kwota dofinansowania – 150.315,62 zł

Wkład własny – 37.578,91 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 15.03.2019 r. – 31.08.2022 r.

Na podstawie podpisanej w dniu 24.07.2020 roku w Warszawie Umowy Nr 3300017218/264 z Ministerstwem Obrony Narodowej została udzielona dotacja celowa na realizacje projektu - „Utworzenie i prowadzenie klasy realizującej program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne w latach szkolnych 2019/2020, 2020/21 oraz 2021/2022 w I Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu”.

W ramach dotacji dofinansowano realizacje zadań bieżących w związku z udziałem szkoły w realizacji pilotażowego programu "CYBER.MIL z klasą". Został utworzony szkolny oddział realizujący program o profilu cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne. Zakupiono wyposażenie do pracowni informatycznej min.: komputery, serwer, monitor interaktywny, projektor multimedialny oraz pokryto koszty wynagrodzeń dla nauczycieli akademickich uczących dodatkowych specjalistycznych przedmiotów. Utworzona klasa miała formułę eksperymentu pedagogicznego, w ramach którego uczniowie realizowali następujące przedmioty: historia kryptografii, podstawy algorytmiki, bezpieczne infrastruktury informatyczne i bezpieczeństwo w sieciach oraz środowiskach chmurowych.

Link do strony szkoły: https://lo1lowicz.pl/szkola/

  • pracownia klasy cyberbezpieczeństwo w I LO_1
  • pracownia klasy cyberbezpieczeństwo w I LO_2

 

  • belka logotypów

Tytuł projektu - „Mobilność edukacyjna szansą na wzmocnienie kompetencji kluczowych uczniów LO I w Łowiczu – edycja II” 

 

Jednostka realizująca projekt - I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu

Źródło finansowania - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Numer umowy:  2019-2-PMU-2173

Wartość projektu – 161.989,00 zł

(w tym: 94,29% budżet środków europejskich i 5,71% środki budżetu Państwa)

Kwota dofinansowania – 161.989,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: od 01.09.2020 r. do 28.02.2021 r.

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest rozwijanie i wzrost wybranych kompetencji kluczowych uczestników mobilności w zakresie min.: rozumienia i tworzenia informacji, podniesienia wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, cyfrowych, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, nowych technologii, kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie uczenia się, kompetencji obywatelskich. Celem projektu jest również zwiększenie jakości oferty edukacyjnej I LO w Łowiczu, uczestniczenie młodzieży w wyjazdach edukacyjnych i pozyskanie nowych doświadczeń.

Opis projektu:

Projekt będzie obejmował wyjazdy uczniów do greckiej szkoły partnerskiej Platon School zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Tematem przewodnim projektu jest tworzenie wielojęzycznych treści marketingowych o turystyczne i gospodarce regionów za pośrednictwem platform internetowych. W ramach wyjazdu uczniowie poznają kulturę grecką oraz nawiążą kontakty z młodzieżą ze szkoły partnerskiej. Udział w projekcie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły, wzmocni motywację uczniów do nauki języków obcych i będzie jednocześnie skutecznym elementem promocji placówki i naszego regionu. Uczniowie biorący udział w projekcie poza wiedzą i umiejętnościami i kompetencjami przydatnymi w dalszym funkcjonowaniu w społeczeństwie oraz edukacji otrzymają dokumentacje i certyfikaty potwierdzające odbycie mobilności.