aktualności 2021

XLI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920,z 2021 r. póz. 1038) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 sierpnia 2021 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXXVIII, XXXIX i XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia odwołania Marka Jędrzejczaka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
 6. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
 7. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2021 i 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekazania skargi na Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij