Aktualności 2021

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2020 rok i przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Łowickiego wotum zaufania.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
  z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 15. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów – stan dróg i mostów w Powiecie Łowickim.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Cofnij