Aktualności 2021

????????Decyzją Prezydenta RP Andrzeja Dudy, 27 grudnia został ustanowiony Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w 103 rocznicę jego wybuchu.
 
????????Powstanie Wielkopolskie było jedynym zwycięskim na terenie zaborów polskim zrywem niepodległościowym.
 • Powstanie Wielkopolskie

Konkurs na stanowisko dyrektora ZSP nr 3

 • logo laboratoria przyszłości

Laboratoria przyszłości

„ LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI ” - inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Powiat Łowicki złożył do Wojewody Łódzkiego wnioski o udzielenia wsparcia finansowego dla szkół podstawowych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Łowiczu (na podstawie wcześniej złożonych do organu prowadzącego formularzy aplikacyjnych dyrektorów szkół). Kwota wsparcia dla każdej szkoły to 30.000,00 zł.

Łącznie Powiat Łowicki otrzymał na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości" kwotę 60.000,00 zł bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Dzięki otrzymanemu wsparciu finansowemu, jeszcze w tym roku szkoły zostaną doposażone w drukarki 3D wraz z akcesoriami i oprogramowaniem, mikrokontrolery z sensorami; stacje lutownicze do mikrokontrolerów, zestawy audio-video oraz wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.

 

Cel inicjatywy i opis:

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mająca na celu wsparcie nowoczesnej edukacji z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Łącznie z tej inicjatywy skorzysta ponad 3 miliony uczniów, uczących się w niemal 15 tys. szkół.  

Maksymalna wysokość wsparcia dla szkoły jest uzależniona od liczby uczniów wynikającej z danych z Systemu Informacji Oświatowej. Szkoła licząca do 100 uczniów mogła ubiegać się o wsparcie finansowe maksymalnie do 30 000zł, natomiast 60 000 zł  przysługiwało  szkole do 200 uczniów a 70 000 zł szkole do 234 uczniów. Kiedy liczba uczniów w szkole była większa niż 235, kwota wsparcia na każdego ucznia w szkole wyniosła 300 zł.

Szkoły, które otrzymały środki finansowe, mogą kupować wyposażenie spośród listy sprzętu i narzędzi zawartych w katalogu wyposażenia. Katalog dzieli się na wyposażenie podstawowe i dodatkowe. Wyposażenie podstawowe to obligatoryjny sprzęt, który musi pojawić się w każdej szkole od 1 września 2022 r, do którego należą:
 -  drukarki 3D z akcesoriami (w tym oprogramowanie);
 - mikrokontroleksy z sensorami;
 - stacje lutownicze do mikrokontrolerów
 - zestaw audio-video.
Szkoły mogą wybierać także wyposażenie dodatkowe – od narzędzi do prac ręcznych, przez gogle VR, po pomoce dydaktyczne.
Organy prowadzące szkoły, które otrzymają wsparcie w 2021 roku są zobowiązane do wydatkowania co najmniej 60% otrzymanego wsparcia do 31 grudnia 2021 roku

Otwarty konkurs ofert

XLVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) zwołuję XLVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 15 grudnia 2021 roku, godz. 13.00.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLIV i XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023 za lata 2018 – 2019.
 6. Uchwalenie planu pracy Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego za 2021 rok.
 8. Przyjęcie planów pracy Komisji Stałych Rady Powiatu Łowickiego na 2022 rok.
 9. Przyjęcie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych na terenie Powiatu Łowickiego.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Miasta Łowicz.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wynagrodzenia Starosty Łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XLVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Wyniki konkursu „Ekologiczna choinka Bożonarodzeniowa”

Uprzejmie informujemy, iż uroczyste podsumowanie Konkursu odbędzie się z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19 w dniu 17 grudnia 2021r. (piątek) w budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu o godzinie:

- 14:30 dla laureatów Konkursu w kategorii wiekowej – klasy 4-6;

- 15:00 dla laureatów Konkursu w kategorii wiekowej – klasy 7-8.

Konkurs na kartkę świąteczno-noworoczną

Muzeum w Łowiczu zaprasza dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe-amatorów do udziału w konkursie na kartkę świąteczno-noworoczną „Niech Wom sie darzy”. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Łowicza i Skierniewic oraz powiatów łowickiego i skierniewickiego, a także wyżej wymienionych osób spoza regionu zainteresowanych folklorem łowickim. Celem konkursu jest zachęcenie do pogłębiania wiedzy na temat obrzędowości regionu łowickiego, poszukiwania swoich korzeni i poznania tradycji, wypowiedzenie się w artystycznej formie na temat tradycji i zwyczajów związanych z Godami czyli świętami Bożego Narodzenia oraz rozbudzanie aktywności uczniów przy wykorzystaniu elementów edukacji regionalnej.

Okres świąt Bożego Narodzenia przypadający na przełom starego i nowego roku wypełniony był dawniej wieloma wierzeniami, związanymi z chęcią poprawienia swojego bytu, zapewnienia zdrowia i szczęścia. Na wsi mawiano: jaka Wigilia taki cały rok. Dlatego też skrupulatnie wypełniano wszystkie przekazywane od lat tradycje. Składanie sobie życzeń, wspólne spożywanie obfitych świątecznych posiłków, obwiązywanie drzew owocowych słomą to tylko niektóre z nich. Pozostawienie wolnego miejsca przy stole dlo niespodzianego gościa czy uchylenie drzwi podczas wieczerzy miało skłonić dusze przodków do zjawienia się w domu i zapewnić ich przychylność – jako tych, którzy są najbliżej Boga. Dlatego powszechnie przy łamaniu opłatkiem życzono sobie Niech Wom sie darzy, aby zapewnić zdrowie rodziny, urodzaj na polu i pomyślność w hodowli zwierząt gospodarskich.

Termin zgłaszania prac upływa 24 stycznia 2022 r. Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród laureatom odbędzie się (jeśli będzie możliwość organizowania uroczystości w związku z zagrożeniem epidemicznym) po 4 lutego 2022 r.

Do pobrania: http://muzeumlowicz.pl/wydarzenia/konkurs-na-kartke-swiateczno-noworoczna-niech-wom-sie-darzy-zgloszenia-do-24-stycznia-2022-r/?event_date=2022-01-24

 • wycinanka kodra, Kolędnicy, K. Czubak, 2015

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Program obchodów:

 • 11.00 -  Kościół Pijarów pw. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha w Łowiczu–  modlitwa przed relikwiami błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki;  złożenie kwiatów pod pomnikiem błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki
 • 12.00 - Msza święta w Bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja w Łowiczu
 • bezpośrednio  po Mszy świętej obchody będą kontynuowane przy pomniku Jana Pawła II na Starym Rynku w Łowiczu

 • 14.30 – koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego w Muzeum w Łowiczu 

 

Liczba miejsc na koncert Norberta „Smoły” Smolińskiego ze względu na aktualne zasady bezpieczeństwa, jest ograniczona.
Prosimy o stosowanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w związku z epidemią Covid-19.


 

 • 11 grudnia 2021 r. Łowicz

Wernisaż prac Arkadiusza Hablewskiego

W naszej siedzibie prezentujemy prace Arkadiusza Hablewskiego.

Cykl abstrakcyjnych obrazów inspirowanych motywem z łowickich strojów ludowych zaprezentowanych częściowo na wystawie plenerowej zatytułowanej „Pasiaki”, która odbyła się  przy baszcie gen. Klickiego w Łowiczu w sierpniu ubiegłego roku. Na wystawę składało się ponad 70 obrazów, które powstały w ostatniej dekadzie.

Zapraszamy na @Arek Hablewski do śledzenia na bieżąco jego twórczości oraz na Stary Rynek 17, aby przyjrzeć się z bliska jego pracom.

Kolejna wystawa prezentująca szerszy przekrój jego twórczości zaplanowana jest na kwiecień 2022 w łowickim muzeum.


Arkadiusz Michał Hablewski: Łowiczanin, urodzony artysta, o  wielu pasjach, w których dominują malarstwo i muzykowanie,  z wykształcenia magister pedagogiki, technik masażysta. Tworzy od  ponad dwóch dekad. W październiku tego roku minie 20 lat od jego pierwszej wystawy , która miała miejsce w dawnej siedzibie Łowickiego Ośrodka Kultury -  obecnie Domu Ludowym przy ulicy Pijarskiej. Pierwsza  wystawa zatytułowana „Kobieta! Kobieta? Kobieta… ” przedstawiała portrety i akty kobiece.

Różnorodna tematyka jego prac obejmuje w początkowych latach jego twórczości postać - akty kobiece, architekturę - głównie zabytki Łowicza i okolic. Powstają też pejzaże - najczęściej w ujęciu abstrakcyjnym. To właśnie malarstwo abstrakcyjne jest dla niego najbardziej bliskie i stanowi zdecydowaną większość w jego twórczości.

Jego prace prezentowane były na wystawach indywidualnych i zbiorowych  m.in. w:
Łowickim Ośrodku Kultury - 2001 i 2005,
Gminnej Bibliotece w Nieborowie - 2002 i 2012,
Galerii Łowickiej - 2007,
Bałuckim Ośrodku Kultury - Łódź 2009,
Muzeum w Łowiczu - 2002 i 2012,
Zespole Szkół Medycznych w Łodzi - 2010,
Zespole Szkół nr1 w Redzie - 2011 i 2012,
Bibliotece MWSH-P w Łowiczu - 2012,
Gminnej Bibliotece w Bolimowie - 2012,
Bibliotece ZS Blich w Łowiczu - 2017,
Arts Hotelu Warszawa - 2017 i 2020.

W 2006 roku otrzymał wyróżnienie na Ogólnopolskim Biennale Sztuki Nieprofesjonalnej im. J. Chełmońskiego „Pejzaż Ojczysty” za pracę „Kamienice na Starym Rynku w Łowiczu”. Jego rysunki z zabytkową architekturą regionu łowickiego zostały wykorzystane: w kalendarzu (2004) wydanym przez Starostwo Powiatowe w Łowiczu; na okładce książki „Czas Naszych Przodków - nasz czas” wydanej przez Urząd Gminy Domaniewice (2007) oraz w zestawach kart pocztowych z opisami zabytków wydanych w formie mini przewodnika - „Spacer po Łowiczu” (cz. 1 i 2) i „Wycieczka po okolicach Łowicza” - Pałac w Nieborowie i Park w Arkadii (2012).

We wrześniu 2020 namalował  swój pierwszy mural z wizerunkiem Fryderyka Chopina na ul. Chopina w Czeladzi. (Marzy mu się namalowanie muralu w Łowiczu)

 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr1
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr10
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr11
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr12
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr13
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr14
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr15
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr16
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr17
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr2
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr3
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr4
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr5
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr6
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr7
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr8
 • Arkadiusz Hablewski - zdjcie obrazu nr9

Dzieci Niepodległej

Zapraszamy 4 grudnia 2021 r., Pijarskie Szkoły Królowej Pokoju, ul. Pijarska 2, Łowicz
 • zaproszenie

Konkurs „Ekologiczna choinka Bożonarodzeniowa”

W celu kształtowania pożytecznych działań na rzecz ochrony środowiska, kultywowania tradycji świątecznych oraz rozwijania zdolności manualnych, wrażliwości estetycznej i praktycznego wykorzystania dostępnych tworzyw organizuje się Konkurs na wykonanie ekologicznej choinki Bożonarodzeniowej. Organizatorem jest Starosta Łowicki.

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów dwóch kategorii wiekowych – dla klas 4-6 oraz klas 7-8 szkół podstawowych z terenu Powiatu Łowickiego.
 2. Jeden uczestnik może zgłosić maksymalnie 1 choinkę.
 3. Choinka powinna mieć wysokość od 50 cm do 70 cm oraz szerokość maks. 30 cm. Należy ją wykonać z materiałów naturalnych (np. drewno, tektura, sznurek, papier, suszone owoce, gałęzie, szyszki, itd.) Preferowane użycie surowców nie psujących się.
 4. Choinkę należy dostarczyć osobiście do Starostwa Powiatowego w Łowiczu, Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, pokój nr 8, w terminie od 30.11.2021r. do 07.12.2021 r.
 5. Do choinki należy dołączyć pisemną informację zawierającą: a) imię, nazwisko i wiek ucznia, b) nazwę szkoły oraz klasę, c) imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego (rodzic) i jego telefon kontaktowy lub e-mail oraz podpisane oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 do regulaminu).
 6. Choinki dostarczone bez dokumentów, o których mowa w pkt 5 nie będą brały udziału w Konkursie.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałych w trakcie dostarczania.
 8. Wyboru 3 najlepszych choinek z każdej kategorii wiekowej dokona Komisja Konkursowa powołana przez Starostę Łowickiego w składzie 3 – osobowym, najpóźniej do 10.12.2021 r.
 9. W przypadku znacznego zainteresowania Konkursem, Komisja Konkursowa ma prawo do przyznania dodatkowych wyróżnień w liczbie przez siebie określonej.
 10. Kryterium oceny będą podlegały: zgodność z tematem, oryginalność doboru materiałów, pomysłowość, estetyka wykonania pracy, trwałość konstrukcji oraz zastosowanie surowców naturalnych.
 11. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie 10.12.2021r. poprzez umieszczenie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu https://www.powiat.lowicz.pl/ listy nagrodzonych uczestników. W informacji tej zamieszczony zostanie również  termin uroczystego podsumowania Konkursu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19.
 12. Przedstawiciele ustawowi laureatów są zobowiązani dostarczyć podpisane umowy o przeniesienie praw autorskich najpóźniej w dniu uroczystego podsumowania Konkursu (zał. 3)
 13. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane ze środków budżetu Powiatu Łowickiego.
 14. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania nagrodzonych choinek dla swoich celów statutowych, bez jakichkolwiek ograniczeń.
 15. Zgłoszone do Konkursu choinki, które nie zostały nagrodzone ani wyróżnione, powinny zostać odebrane przez przedstawiciela ustawowego uczestnika Konkursu w terminie od 13.12.2021r. do 07.01.2022r. Odbiór pracy należy potwierdzić na druku, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszego regulaminu.
 16. Po upływie terminu wskazanego w pkt. 15 regulaminu, choinki nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 46-811-53-23.

XLV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) zwołuję XLV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 listopada 2021 roku o godzinie 14.00.

Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/246/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2021.
 4. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Łowicki dla Gminy Nieborów;
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Powiat Łowicki dla Gminy Łowicz.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na
  2021 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 8. Zakończenie obrad XLV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Eko-choinka

Zarząd Powiatu Łowickiego po raz trzeci jest organizatorem akcji ekologicznej „Eko-choinka”.
W dniu 18 grudnia 2021 roku w godz. 8:00 - 18:00 na parkingu przy budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30 zostanie przeprowadzona akcja ekologiczna „Eko-choinka”.

Celem akcji jest zbiórka makulatury jako surowca do powtórnego wykorzystania oraz zmniejszenie problemu utylizacji choinek z tworzyw sztucznych.

Akcja polega na zamianie 5 kg makulatury, zważonej i spakowanej, na 1 drzewko, którym będzie cięty świerk. Akcja skierowana jest do osób fizycznych z terenu Powiatu Łowickiego. Tak jak to miało miejsce w roku 2020, warunkiem udziału w akcji jest wcześniejsze wrzucenie do urny zgłoszenia zawierającego imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego. Urna wystawiona zostanie przed wejściem do głównego budynku Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30 w dniach 2-6 grudnia 2021 roku w godzinach 8.00-16.00. Jedno zgłoszenie może zawierać dane tylko jednej osoby, która otrzyma drzewko. W sytuacji podania nieprawidłowego numeru telefonu lub jego braku na zgłoszeniu, zgłoszenie będzie nieważne.

W dniach 13-15 grudnia 2021 roku w godzinach od 8.00 do 16.00 pracownik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu skontaktuje się na podany w zgłoszeniu numer telefonu z uczestnikiem akcji, podając datę, przedział czasowy oraz numer stanowiska zdania makulatury i odbioru drzewka.

Niestawienie się w wyznaczonym dniu i przedziale czasowym w celu zdania makulatury i odbioru drzewka będzie jednoznaczne z rezygnacją z udziału w akcji.

Do rozdysponowania jest 500 sztuk drzewek. W sytuacji, gdy ilość zgłoszeń przekroczy liczbę przewidzianych do rozdania drzewek organizator dokona losowania zgłoszeń.

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz odwołania akcji ze względu na panującą epidemię COVID-19.

Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu

Muzeum w Łowiczu informuje o realizacji projektu

„Konserwacja powozów z kolekcji Muzeum w Łowiczu”

Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Wspieranie Działań Muzealnych w kwocie 108 202,00 PLN przy całkowitym koszcie zadania 135 271,00 PLN

W ramach projektu przeprowadzono konserwację 4 zabytkowych pojazdów konnych, które  przechowywane były w mini skansenie przy muzeum. Sanie, wóz koszowy i tzw. wóz pod brykę reprezentują konne pojazdy zimowe i letnie używane na wsi łowickiej w okresie od przełomu XIX i XX w. po lata 20. XX w. Z kolei ostatni z zakwalifikowanych pojazdów to miejska dorożka z 1936 r. Po zakończeniu prac konserwatorskich pojazdy zostały przewiezione do Skansenu w Maurzycach – ekspozycji plenerowej Muzeum w Łowiczu, gdzie są prezentowane w budynku remizy.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – Państwowego Funduszu Celowego

Poniżej prezentujemy efekty prac konserwatorskich w postaci plików pdf oraz filmu zrealizowanego we współpracy z Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

II ustny przetarg ograniczony

Zarząd Powiatu Łowickiego
Na podstawie art. 40 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.)
ogłasza II ustny przetarg ograniczony
na sprzedaż prawa własności nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Powiatu Łowickiego, położonej w gm. Zduny, obręb Bąków Górny oznaczonej nr 576 o powierzchni 2,04 ha, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą LD1O/00028837/4. Nieruchomość jest obciążona umową dzierżawy na okres do dnia 30 października 2022 r.

 

Spotkanie autorskie z Robertem Małeckim

Mikołajkowa uczta literacka!

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zaprasza wszystkich miłośników kryminałów i dobrej literatury na spotkanie autorskie z Robertem Małeckim. Już 6 grudnia o godz. 17.00 będziemy mieli przyjemność gościć autora bestsellerowych powieści. Robert Małecki to politolog, dziennikarz oraz nauczyciel kreatywnego pisania. Jest laureatem najważniejszych polskich kryminalnych trofeów literackich m. in. Nagrody Wielkiego kalibru oraz Nagrody Kryminalnej Piły. Podbił serca czytelników serią kryminalną o komisarzu Bernardzie Grossie (Skaza, Wada, Zadra) oraz druga o dziennikarzu Marku Benerze (Najgorsze dopiero nadejdzie, Porzuć swój strach, Koszmary zasną ostatnie). Jego powieści spoza cyklu to Najsłabsze ogniwo, Zmora oraz Żałobnica. Patronat medialny nad spotkaniem objęła Anna Sukiennik, autorka bloga Tylko skończę rozdział. Spotkanie odbędzie w Piwnicy Muzeum.

Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

 • plakat spotkanie autorskie
 • poznaj_polske_logo
 • logo MEN

Projekt "Poznaj Polskę"

Tytuł: „POZNAJ POLSKĘ” – przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki

Powiat Łowicki otrzymał w formie dotacji celowej środki finansowe w wysokości 15 000 zł przeznaczone na dofinansowanie wycieczki szkolnej związanej z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi (wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki w komunikacie z dnia 27 sierpnia 2021 r.)  zgłoszonej przez Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu. Uczniowie szkoły odbędą trzydniową wycieczkę, w trakcie której będą zwiedzać poniższe punkty edukacyjne:

 1. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego;
 2. Muzeum Miejskie Wrocławia;
 3. Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego im. Władysława Rydzewskiego;
 4. Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego;
 5. Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945);
 6. Zamek Bolków.

Numer porozumienia :      MEiN/2021/DPI/955 z dnia 07.10.2021 r.

Całkowity koszt przedsięwzięcia:  21 746,00 zł

Dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki:  15 000,00 zł

Finansowy wkład własny: 6 746,00 zł

Termin wykonania zadania: 07.10.2021 r. – 15.12.2021 r.

Cel projektu i opis:

Przedmiotem przedsięwzięcia jest wsparcie organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły dla dzieci i młodzieży w realizacji zadań mających na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki. Przedsięwzięcie ma wspomóc realizację podstaw programowych dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pozwoli urozmaicić zajęcia lekcyjne, dzięki czemu nauka nabierze praktycznego wymiaru. Uczenie się oparte na praktycznym odkrywaniu śladów historii, czy też eksperymentowaniu w centrach nauki stworzy uczniom warunki do zdobywania nowych umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym.

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

jednodniowe - do kwoty 5 tys. zł,

dwudniowe - do kwoty 10 tys. zł,

trzydniowe - do kwoty 15 tys. zł.

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

 Ze środków pochodzących z dotacji mogą być finansowane tylko wydatki uwzględnione w kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym: a) koszty przejazdu, b) bilety wstępu, c) usługa przewodnicka, d) zakwaterowanie, e) wyżywienie, f) ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Regionalny Festiwal Piosenki Polskiej

Szanowni Państwo,

Biblioteka Publiczna i Dom Kultury Gminy Zduny, nieprzerwanie od 1999 roku, zaprasza wokalistów na konkurs piosenki, który na przestrzeni lat wielokrotnie zmieniał swoją formułę, rozwijał się, ale niezmiennie był jedynym tego typu wydarzeniem w powiecie łowickim, mającym na celu przede wszystkim propagowanie twórczości artystycznej oraz kreatywności i zdolności osób śpiewających.

W ubiegłym roku, osoby chcące zaprezentować swoje śpiewacze umiejętności, po raz pierwszy zaprosiliśmy na „Wokalne Konfrontacje”. Sytuacja epidemiczna zmusiła nas do przeprowadzenia tego przedsięwzięcia w formie online. Całe szczęście, ta zupełnie nowa formuła nie okazała się barierą i jury naszego Festiwalu mogło wysłuchać naprawdę wielu nietuzinkowych nagrań konkursowych.

Teraz, licząc na to, że sytuacja będzie na tyle stabilna, iż nie poskutkuje wprowadzeniem restrykcji zmuszających nas do mocnego ograniczenia stacjonarnej działalności kulturalnej, zapraszamy na scenę naszego Domu Kultury. Zapewniamy oczywiście profesjonalne zaplecze techniczne, merytoryczne jury oraz niezapomniane wrażenia.

„II Wokalne Konfrontacje”, czyli Regionalny Festiwal Piosenki Polskiej, mają formułę dwudniową – na 4 grudnia (sobota) zaplanowane zostały przesłuchania konkursowe, natomiast 5 grudnia (niedziela) zapraszamy na koncert galowy z wręczeniem nagród. Konkurs kierowany jest do solistów z powiatu łowickiego i ościennych – zarówno dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków uczestnictwa i zasad organizacyjnych zamieściliśmy w załączonym regulaminie wraz z plakatem.

 • Plakat

Warsztaty rękodzielnicze

Muzeum w Łowiczu zaprasza na: Warsztaty rękodzielnicze dla młodzieży i dorosłych z wykładem o stroju łowickim

Strój łowicki słynie ze swojej dekoracyjności związanej nie tylko z bogatą kolorystyką tkanin, ale także ze stosowaniem różnorodnych technik hafciarskich do ozdabiania jego elementów.  Tematyka warsztatów inspirowana będzie haftami: krzyżykowym i koralikowym, którymi tradycyjnie zdobiono m.in.  koszule, rękawki, przodziki (krawaty), staniki oraz aksamitki do obszywania kiecek i zapasek. Pod okiem twórczyń ludowych uczestnicy warsztatów wykonają biżuterię haftowaną – bransoletki, brosze lub wisiory w modnym obecnie stylu „etno”. Warsztaty poprzedzi zwiedzanie stałej ekspozycji etnograficznej Muzeum w Łowiczu połączone w wykładem o historii i zdobnictwie stroju łowickiego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Czas trwania około 3 h.
Liczba miejsc ograniczona.
Obowiązują zapisy pod nr tel. 46 8373928 wew. 36 (Dział Naukowy Muzeum w Łowiczu)

Terminy:
6 listopada 2021, godz. 12.00 – Haft krzyżykowy
7 listopada 2021, godz. 12.00 – Haft koralikowy

Prowadzące: Agnieszka Zabost (haft krzyżykowy), Teresa Foks (haft koralikowy),
Magdalena Bartosiewicz (wykład)

Warsztaty realizowane w ramach projektu: „MODNE – ŁOWICKIE”działania artystyczne i użytkowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dofinansowanego przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

 • PLAKAT warsztaty modne lowickie

XLIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XLIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 27 października 2021 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XLII i XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego i Starosty Łowickiego dotycząca oświadczeń majątkowych.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łowickiego za rok szkolny 2020/2021.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Powiatu Łowickiego.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Powiatu Łowickiego i nadania jej Statutu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na
  2021 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 12. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 13. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad XLIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Klocki Noakowskiego

„Jako architekt urodziłem się w Łowiczu”
Stanisław Noakowski (1867-1928)
 
W 2017 r. obchodziliśmy 150 rocznicę urodzin Stanisława Noakowskiego, genialnego architekta, malarza, rysownika i historyka sztuki. W l. 1884-1886 Noakowski mieszkał w Łowiczu i uczęszczał do łowickiej Szkoły Realnej, mieszczącej się wówczas w gmachu dzisiejszego Muzeum w Łowiczu. Te dwa lata w łowickim gimnazjum miały na niego ogromy wpływ. Jak mówił: „choć tylko dwa lata ostatnie gimnazjalne spędziłem w Łowiczu, to lata te uważam za bardzo ważne w swym życiu i dlatego chętnie podszywam się pod prawdziwego łowiczanina.” Przez całe swoje życie utrzymywał kontakt z miastem, które wielokrotnie odwiedzał.
 
To, co przykuło naszą uwagę był projekt, który w całym niezwykle bogatym dorobku Stanisława Noakowskiego jest absolutnie wyjątkowy i oryginalny. Na początku XX wieku firma „Gnom" za namową inżyniera Bronisława Mańkowskiego, zaprosiła do współpracy Stanisława Noakowskiego, który zaprojektował klocki nawiązujące formą i możliwością złożenia zarówno do światowych osiągnięć architektonicznych, jak i do lokalnych okazów budownictwa ludowego. Dzieci mogły ułożyć z klocków bądź grobowiec rzymski, kościół gotycki, bądź tak charakterystyczną dla polskiego krajobrazu kapliczkę zakopiańską. Klocki Noakowskiego były opatrzone broszurą z obszernym komentarzem wyjaśniającym najważniejsze cechy poszczególnych stylów architektonicznych. Była to zatem zabawka konstrukcyjno-edukacyjna, rozwijająca wyobraźnię przestrzenną, spostrzegawczość i fascynację architekturą, co niejednokrotnie miało wpływ na wybór przyszłego zawodu. Pierwsza edycja polskich klocków w latach 1922-1923 wynosiła 15 tys. egzemplarzy. W latach powojennych, kiedy klocki firmy „Gnom" zniknęły z półek sklepowych, wielu uznanych już architektów wspominało je z sentymentem jako jedną z lepszych zabawek swojego dzieciństwa.
 
Podejmując wyzwanie przywrócenia do współczesnej świadomości lokalnej i ponadlokalnej wybitnej osoby profesora wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej Stanisława Noakowskiego, to właśnie ten wyjątkowy projekt szczególnie zwrócił naszą uwagę. Postanowiliśmy zrekonstruować i wyprodukować zaprojektowane przez niego w 1922 r. dla przedsiębiorstwa "Gnom" klocki architektoniczne, by przypomnieć i pokazać współczesnym na czym polegał geniusz ich twórcy i jak bardzo, pomimo niemal 100 lat od ich wyprodukowania, nie straciły one na swojej jakości i wartości, jako genialnej nie tylko zabawki, ale wspaniałej, niezwykle pobudzającej kreatywność, inspirującej formy edukacji architektonicznej. Ich wartość edukacyjna w erze dominującej przestrzeń interakcji pomiędzy młodymi ludźmi cyfryzacji jest dla kształtowania ich wyobraźni, bezpośredniego obcowania z materią budulca i znajomości dziejów architektury niezwykle cenna i potrzebna.
__________

Rezultatem realizacji zadania będzie przybliżenie i odkrycie postaci Noakowskiego dla (nie tylko) młodego pokolenia. Pomocne w tym będą wyprodukowane przez nas klocki. Taka forma przekazu wiedzy zagwarantuje jej atrakcyjność i łatwą przyswajalność, a co za tym idzie – efektywne zapamiętywanie przekazywanych istotnych treści. Także planowana wystawa odświeży wielu łowiczanom pamięć o Stanisławie Noakowskim. Będzie ona istotnym uzupełnieniem i atrakcyjnym elementem przywracania świadomości o doniosłej jego roli i zaszczytnym miejscu, które zasłużenie zajmuje w dziejach sztuki i architektury polskiej.

 • Plakat Klocki Noakowskiego

ETNO[re]AKCJE

Idea tego wydarzenia opiera się na twórczym spotkaniu z wielowymiarową, różnorodną i posiadającą ogromy potencjał interpretacyjny materią kultury ludowej. Będzie to muzyczna podróż w jej niezwykle ciekawe, eksperymentalne rejony, gdzie pierwotnie wiejskie, archaiczne kompozycje zostaną zredefiniowane we współczesnej w warstwie kompozycyjnej i brzmieniowej awangardowej formie. Muzyka wiejska i klasyczna, współczesna i elektroniczna, minimalizm i trans, autentyzm i ironia, poszukiwanie esencji i interpretacyjna ekspresja w dwóch niesamowicie twórczych, fenomenalnych muzycznych projektach: Niewte i Radical Polish Ansambl. 
----------
- Radical Polish Anasamble - to połączenie tego, co najbardziej archaiczne w tradycji polskiej wsi, z tym, co najbardziej awangardowe we współczesnej muzyce eksperymentalnej. Sześcioro „ludowych” skrzypków i skrzypaczek oraz perkusista podjęli wyzwanie rekonstrukcji muzyki wiejskiej w muzyce awangardowej. Założycielem i liderem grupy jest Maciej Filipczuk - skrzypek, uczeń wiejskiego mistrza Kazimierza Mety. W ramach swoich poszukiwań muzycznych skupia się na przekazie bezpośrednim mistrz - uczeń oraz zgłębia tajniki archaicznych form muzycznych Mazowsza. Muzyk grający w formie in crudo, do tańca oraz lider i współtwórca wielu projektów artystycznych inspirowanych muzyką tradycyjną, oprócz RPA są to m.in. Lautari i Niewte. Stypendysta Ministra Kultury w ramach projektów „Mazurek Vulgaris”, „MetaMuzyka” i „Arche Vivum”. Działalność Radical Polish Ansambl pokazuje, że poznając tradycję, a także przestrzegając jej zasad, można stworzyć muzykę radykalną i oryginalną. Kultura ludowa kryje w sobie estetyczne bogactwo, które wcale nie musi być przaśne. RPA tworzy zjawisko polskiej muzyki klasycznej, która nie odrywa się od lokalnych korzeni, a jednocześnie wchodzi w rejony uniwersalne. W repertuarze zespołu znajdują się utwory Tadeusza Sielanki, Zygmunta Krauzego, Agnieszki Stulgińskiej, Sławomira Kupczaka i innych kompozytorów. W skład Radical Polish Ansambl wchodzą skrzypkowie i skrzypaczki: Maciej Filipczuk (kierownictwo muzyczne), Izabela Kozak, Łucja Siedlik, Maria Stępień, Mateusz Kowalski, Marcin Lorenc oraz Piotr Gwadera na wiejskim zestawie perkusyjnym.
----------
- Niewte - zespół tworzą: Maniucha Bikont (śpiew, piszczałki, obiekty dźwiękowe), Marcin Lorenc (skrzypce) oraz Antoni Beksiak (komputer, elektronika, głos). Grupa zajmuje się rozwijaniem autentycznych tanecznych rytmów mazurkowych polskiej wsi, a także potencjałów improwizacyjnych i ekspresywnych polskiej muzyki tradycyjnej. Używa w tym celu instrumentów akustycznych, śpiewu i komputera/elektroniki traktowanych jako narzędzia gry na żywo. Najistotniejszą rzeczą jest poczucie związku między wiejską potańcówką, całonocnym weselem i graniem bez końca w pewnym bezczasie z kulturą klubową, gdzie niekiedy didżej przez osiem godzin gra w jednym rytmie. Sytuacja na parkiecie się zmienia, ale puls jest zachowany. Artyści zespołu Niewte uczą się u źródeł, wprost od wiejskich mistrzów. Fascynują ich fenomeny brzmieniowo-emocjonalne poza opisem, słowami, nutami. Dostrzegają paralele między nurtem wiejskiej zabawy a pulsem klubowej nocy, między mięsistym brzmieniem smyków a usterkową elektroniką. Pozwala to im tworzyć muzykę własną, aktualną, a zarazem wypływającą z archaicznego polskiego idiomu. Użytkową i wyrafinowaną, taneczną i głęboką, miejscową i światową, od dziadków dla dzieciaków.
----------
– Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie
 • Plakat Etno[re]Akcje

XLIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920, z 2021 r. póz. 1038) zwołuję XLIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 15 października 2021 roku, godz. 15.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Łowickie Centrum Usług Środowiskowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-002/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
 4. Zakończenie obrad XLIII Sesji Rady Powiatu ŁowickiegoSzkolenie ARiMR dla rolników i doradców

Łódzki Oddział Regionalny ARiMR zaprasza na szkolenie on-line dla rolników i doradców,  którego tematem będą "Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej - zasady ubiegania się o wsparcie w ramach działania 5.1". Szkolenie w formie on-line, w aplikacji Teams, odbędzie w dniu 19 października 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00.

Szczegóły dotyczące spotkania oraz możliwości zgłoszenia chęci udziału w nim dostępne są pod adresem: 

https://www.facebook.com/lodzkiarimr/posts/2027286867421926

 • plakat szkolenie ARiMR

Nocne dyżury aptek

Informujemy, iż na terenie miasta Łowicza powróciły dyżury nocne aptek. Dyżury pełnione są przez apteki zgodnie z Załącznikiem nr 2 do Uchwały nr XLI/279/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. zmieniającej  uchwałę Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie Powiatu Łowickiego na 2021 r.

Noc Bibliotek

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu bierze udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek
(https://nocbibliotek.ceo.org.pl/).

Tegoroczna edycja odbędzie się 9 października 2021r. pod hasłem ,,Czytanie wzmacnia”. Z tej okazji przygotowaliśmy dla naszych Czytelników mobilną grę terenową na smartfony ,,DyLEMaty przyszłości”.  Będzie można wzmocnić nie tylko umysł ale i kondycję. Do przejścia jest bowiem trasa łowickimi ulicami. Do gry zapraszamy drużyny 2-5 osobowe (rodzice z dziećmi, przyjaciele, znajomi), przy czym w każdej drużynie musi znajdować się pełnoletni opiekun grupy.  Warunkiem przystąpienia do gry jest posiadania smartfona lub tabletu z zainstalowaną bezpłatna aplikacją ActionTrack. Gra nawiązuje do twórczości Stanisława Lema- literackiego patrona roku 2021. Na uczestników gry czekają upominki ufundowane przez Salon RTV i AGD Agata, OSM Łowicz, Steven i Sun-Day. Tego dnia będzie można też obejrzeć wystawę grafik poświęconych Stanisławowi Lemowi i  jego twórczości, przygotowaną przez Narodowe Centrum Kultury. Atrakcje czekają również na dzieci - najmłodszych zaprosimy do pamiątkowego kosmicznego zdjęcia i do kreatywnych zabaw plastycznych.

Więcej informacji i zapisy do gry pod numerem telefonu 46 837 38 74

 • plakat

CyberBezpieczni mieszkańcy województwa łódzkiego

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami szkolenia elearningowego dot. bezpieczeństwa w sieci „CyberBezpieczni mieszkańcy województwa łódzkiego” prowadzonego przez Departament Administracji i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Szkolenie pozwoli poznać, bądź też jedynie przypomnieć, zasady bezpiecznego funkcjonowania w otoczeniu technologii, w tym między innymi jak ochronić się przed utratą i kradzieżą danych. Szkolenie opiera się o wykorzystanie praktycznych zdarzeń z życia codziennego, które w łatwy sposób obrazują trudny temat jakim są cyberzagrożenia w sieci.

Przypomnijmy, iż rozpoczęła się właśnie ogólnoeuropejska akcja dotycząca bezpieczeństwa w sieci, bowiem Październik jest Miesiącem Cyberbezpieczeństwa.

Szczegóły dotyczące szkolenia oraz naboru osób chętnych do uczestnictwa w nim dostępne są pod adresem: https://si.lodzkie.pl/ecsm/

XLII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920, z 2021 r. poz. 1038) zwołuję XLII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 29 września 2021 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Informacja o naborze do klas I szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/2022.
 6. Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 w szkołach ponadpodstawowych i placówkach oświatowych działających na terenie powiatu oraz ocena przygotowania szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2021/2022.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łowickiego oraz informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia do realizacji projektu „Rodzina
  z przyszłością” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 Konkurs: RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/21, Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/216/2012 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 października 2012 r. w sprawie Statutu Zespołu Opieki Zdrowotnej
  w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024.
 13. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 14. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 15. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 16. Zakończenie obrad XLII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ośrodek zdrowia w Sobocie

1 lipca br. oddany został do Państwa dyspozycji ośrodek zdrowia w Sobocie. W odpowiedzi na apel społeczności Gminy Bielawy, funkcjonowanie tamtejszego ośrodka zdrowia po ponad rocznej przerwie, zostało reaktywowane a za jego prowadzenie odpowiada Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.

Dzięki staraniom podjętym przez Dyrektor ZOZ w Łowiczu Urszulę Kapustę-Tymoshchuk od 1 października br. przychodnia podstawowej opieki zdrowotnej w Sobocie będzie funkcjonowała już w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Placówka dostępna będzie dla pacjentów od poniedziałku do piątku w godz. 8-18, zaś jej kadrę medyczną, stanowić będą, obok kierownika, którym jest dr Grzegorz Klejny, dwóch lekarzy pediatrów.

Od 1 października br. przyjmowane będą też deklaracje pacjentów, którzy zdecydują się korzystać z usług medycznych świadczonych przez przychodnię podstawowej opieki zdrowotnej w Sobocie.

Zachęcamy zatem  do zapoznania się z harmonogramem pracy placówki, jak również zapraszamy wszystkich pacjentów, z myślą o których tworzone było to miejsce, do składania deklaracji. Już w dniu otwarcia reaktywowanego ośrodka w Sobocie, do drzwi placówki kierowało swe kroki wielu pacjentów oczekujących ponownej możliwości korzystania z jego usług, za tydzień zaś ta oferta usług medycznych będzie już w pełni odpowiadała Państwa potrzebom.

 • PŁ i ZOZ

Konkurs architektoniczny

Zachęcamy od zapoznania się ze szczegółami konkursu realizacyjnego, do udziału w którym zaprasza Główny Urząd Nadzoru Budowlanego w ramach programu Polski Ład.
Konkurs kierowany jest do architektów a jego przedmiotem jest projekt koncepcyjny domu jednorodzinnego o powierzchni zabudowy do 70 m2.
 
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem:
 • Polski Ład

KONKURS - ,,Co w trawie piszczy..."

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu organizuje Ekologiczny Konkurs Fotograficzny ,,Co w trawie piszczy…”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych. Aby wziąć udział, należy wykonać zdjęcie luźno nawiązujące do tytułu konkursu.

Liczymy na pomysłowość  młodych mieszkańców powiatu łowickiego oraz ich kreatywne podejście do tematu. Zdjęcie w formacie A4 należy dostarczyć osobiście do biblioteki lub wysłać pocztą na adres Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu Stary Rynek 5/7.

Dokumenty do pobrania (zgłoszenie do konkursu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) dostępne są poniżej oraz w siedzibie biblioteki. Na zgłoszenia czekamy do 25 października 2021r.

Do zdobycia nagrody ufundowane przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

 • plakat ekologiczny

Zaproszenie do składania ofert obejmujące opiekę stomatologiczną nad uczniami

Wernisaż wystawy - Cztery pory roku

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę „Cztery pory roku”

Wystawa malarstwa słuchaczy Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Wernisaż 1 października 2021, godz. 14.00 (wejście od ul. 3 Maja – piwnice)

Wystawa czynna do 31 października 2021


„Cztery pory roku” to wystawa 50 prac 25 seniorów – członków Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działających w dwóch grupach plastycznych. „Nowa Fala” rozwija swoje pasje od roku akademickiego 2013/2014 a „Fascynacja” od lutego 2017 r. Mimo różnicy w stażu, poziom ich prac stał się bardzo wyrównany. Ponadto łączy ich wielka miłość do twórczości Józefa Chełmońskiego, mistrza polskiego pejzażu, który stał się niejako patronem obu grup.

Okres pandemii 2020-2021 nie sprawił, że seniorzy zaprzestali swojej aktywności, wręcz przeciwnie. Zmotywowani przez instruktorkę, nauczyli się korzystać z zajęć prowadzonych przez nią on-line w pustej pracowni plastycznej i udostępnianych na profilu społecznościowym. Obserwując w domach kolejne etapy powstawania malowanych przez nią krajobrazów czterech pór roku, poznawali tajniki malarstwa akrylowego i tworzyli swoje pejzaże. W tym trudnym czasie czerpali z tych zajęć siłę i satysfakcję.

Artyści-seniorzy, zainspirowani także mazowieckimi krajobrazami J. Chełmońskiego, postanowili wykorzystać zdobyte na zajęciach wiadomości i stworzyć własne obrazy. Wystawa prezentuje powstałe w okresie pandemii dzieła akrylowe i olejne na płótnie ukazujące różne pejzaże o każdej porze roku.

Dotychczas seniorzy z ŁUTW zaprezentowali swój dorobek na własnej dużej wystawie pt. „Ale o co chodzi?” w Muzeum w Łowiczu (2018), na poplenerowych wystawach: „Konie” w Pałacu w Walewicach (2017) i „Architektura Łowicza w malarstwie” w ZSiPOWŁ w Łowiczu (2019) oraz przy okazji ważnych wydarzeń, m.in.: Wojewódzkie Dni Seniora w Łowiczu (2019), Piknik Europejski w Łowiczu (2019), 100-lecie Województwa Łódzkiego w ZSiPOWŁ w Łowiczu (2019). Zdobywali też nagrody i wyróżnienia na Wojewódzkim Przeglądzie Twórczości Dojrzałej „Przystanek 60+” w Łodzi (2019) i Wojewódzkim Konkursie Malarskim „100-lecie Województwa Łódzkiego” (2019).

Instruktorem grup plastycznych jest Aldona Zając – artysta plastyk z Łowicza, absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi na Wydziale Grafiki u prof. Jerzego Grabowskiego.

 • Wernisaż wystawy Cztery pory roku

KONKURS - Wakacyjne powidoki

???? Wakacje już za nami, ale w głowach wakacyjne widoki i sentymentalne wspomnienia. Zapraszamy Was do zabawy "Wakacyjne powidoki". Zasady są łatwe, proste i przyjemne.
 
???? Przyślijcie zdjęcia z Waszych wakacji i opiszcie je JEDNYM słowem (wrażenie, wspomnienie), które kojarzy się ze wspomnieniem przywoływanym przez to zdjęcie. Wszak "powidok" to obraz wewnętrzny powstający na siatkówce oka po chwili patrzenia na przedmiot.
 
???? Zatem... przymknijcie powieki i zobaczcie swoje powidoki. Każdy powidok opublikujemy, każdy ma szansę na nagrodę, także na DODATKOWĄ nagrodę publiczności.
 
???? Na Wasze powidoki czekamy do 3 października.
 
???? Pamiętajcie również o przesłaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody

facebook.com/Centrum-Kultury-Turystyki-i-Promocji-Ziemi-Łowickiej

 • wakajyjne powidoki

Europejskie Dni Dziedzictwa

Zbliżają się Europejskie Dni Dziedzictwa. Tegoroczna odsłona odbędzie się 19 września w Skansenie w Maurzycach i przebiegnie pod hasłem „Smaki Dziedzictwa”. Nawiązując do obchodów wydarzenia, przygotowaliśmy dla Państwa następujący program:

Od godziny 11.00:

– Warsztaty: mielenie zboża w żarnach kamiennych, pieczenie w piecu chlebowym, pieczenie ciastek i podpłomyków

– „O wiatrakach i młynarstwie” – wystawa planszowa

– „Cztery poru roku w Skansenie w Maurzycach” – wystawa fotograficzna

12.30  – „Tradycje kulinarne w Łowickiem” – wykład Magdaleny Bartosiewicz

14.00  – Występ Zespołu Ludowego „Bełchowskie Nutki”

 

Wstęp wolny.

Zapraszamy!

 • Plakat - „Smaki Dziedzictwa”

Łowicki weekend z historią

Już w sobotę prawdziwa dawka historycznych emocji

Na Starym Rynku w Łowiczu odbędzie się wielka inscenizacja historyczna ,która przeniesie widzów w okres września 1939. Członkowie stowarzyszeń historycznych ukażą wydarzenia jakie miały miejsce w " grodzie pelikana" na od końca sierpnia 1939 do końca września 1939. Będzie można zobaczyć prawdziwe perełki w zakresie sprzętu wojskowego m.in czołgi niemieckie panzer I i II oraz polska tankietka TKS. W trakcie inscenizacji będzie można usłyszeć utwory m.in z serialu " Polskie drogi" czy też utwory muzyczne skomponowane przez Pana Michała Lorenca.

W niedzielę zapraszamy na teren ZSP nr 1 przy ulicy Podrzecznej 30 gdzie w godzinach 10:30 - 14:30 będzie można z bliska obejrzeć całość sprzętu użytego w inscenizacji oraz będzie doskonała okazja "zamienienia kilku zdań" z rekonstruktorami.

W weekend będzie też coś dla pasjonatów sportu.

Na stadionie Pelikana Łowicz przy ul. Starzyńskiego odbędzie się ostatni mecz WKS10PP przed własną publicznością. Dziesiątacy podejmą zespół mistrza Polski 2019 i 2020 RETRO LIGI- drużynę Lechii Lwów (Dzierżoniów)

Wejście na mecz to paczka karmy dla psów. Całość karmy zostanie przewieziona po meczu do łowickiego schroniska. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:00.

W trakcie weekendu będziemy gościć ekipę programu TVP Historia - "Wojownicy czasu"

 

Sobota

Inscenizacja Łowicz 1939- bitwa nad Bzurą
Stary Rynek - godz 20:30

Niedziela
ZSP nr 1 , ul. Podrzeczna 30 ,
godz 10:30 do godz 14:30
wystawy sprzętu wojskowego, prezentacje grup historycznych

Jedyna , niepowtarzalna okazja by porozmawiać z członkami grup historycznych i wykonać pamiątkowe zdjęcia sprzętu wojskowego okresu początków wojny

Mecz retro
WKS 10PP Łowicz vs Lechja Lwów (Dzierżoniów)
Stadion KS Pelikan Łowicz, godz 16:00, ul. Starzyńskiego
Wstęp-bilet- paczka karmy dla schroniska

 • plakat

Festyn - Podłowickie Folk(l)ove

Miło nam poinformować, że 12 września 2021 roku, o godz. 14.00 na boisku szkolnym w Zduńskiej Dąbrowie odbędzie się festyn "Podłowickie Folk(l)ove", na który zaprasza Wójt Gminy Zduny - Krzysztof Skowroński. W programie mnóstwo atrakcji i znakomitej muzyki, gwiazdą imprezy będzie zespół Piękni i Młodzi - szczegóły na załączonym plakacie.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Marszałek Województwa Łódzkiego Grzegorz Schreiber oraz Wojewoda Łódzki Tobiasz Bocheński.

Podczas imprezy zorganizowana zostanie strefa wystawiennicza, gdzie zapraszamy również Państwa ze stoiskiem promującym Waszą gminę, działalność...

Jeśli Zdecydują się Państwo na przygotowanie stoiska prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 46 838 76 08, 838 74 16.

 • plakat festyn

X edycja Narodowego Czytania

W tym roku przypada X edycja Narodowego Czytania. Z tej okazji Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu przygotowała  plenerową odsłonę tego wydarzenia. Odbędzie się ono na dziedzińcu łowickiego Muzeum.

Tegoroczna lektura to ,,Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej. Utwór będą czytać członkowie Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz Klubu Seniora ,,Radość”.

Po występach odbędzie się koncert kwartetu smyczkowego ,,Luna”.  Zespół ten zabierze słuchaczy w podróż po największych przebojach muzyki filmowej. Będzie można usłyszeć m. in.tango z filmu ,,Zapach kobiety” czy motyw przewodni z ,,Ojca chrzestnego”. W międzyczasie na wszystkich chętnych będzie czekała herbata oraz słodki poczęstunek. Czytelnicy, którzy przyjdą z własnym egzemplarzem ,,Moralności pani Dulskiej”, będą mogli złożyć na nim pamiątkowy stempel.

Zapraszamy wszystkich chętnych  5 września 2021roku w niedzielę, na godzinę 15.00.

 • Narodowe Czytanie plakat
 • kwartet smyczkowy LUNA

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę „DWUŚWIATY” Malarstwo i grafika Wandy Leokadii Kołaczyńskiej i Doroty Barbary Pietrzkowicz

Wernisaż w piątek 3 września o godz. 17.00

(z uwagi na sytuację epidemiologiczną prosimy o potwierdzenie przybycia pod nr tel. 46 837 39 28 wew. 36)

Wystawa czynna do 10 października 2021

 

Dwie kobiety – dwie pasje
Dwie malarki – dwa spojrzenia

Wanda Leokadia Kołaczyńska i Dorota Pietrzkowicz, dwie łowickie artystki, zaprzyjaźnione od lat, kochające sztukę i zachwycające się pięknem przyrody. Każda z nich prezentuje osobliwą i wyjątkowa twórczość. Wandę Leokadię Kołaczyńską urzekła roślinność i czar okolicznych krajobrazów, których bogactwo kolorów możemy podziwiać na obrazach olejnych. Dorotę Pietrzkowicz od kilku lat fascynuje tajemniczy świat zwierząt. Są one tematem przewodnim jej sztuki, wyrażonej w malarstwie olejnym, akrylowym i w małych grafikach. Połączenie tych dwóch osobowości artystycznych dało początek ekspozycji „Dwuświaty”, w której nowoczesność spotyka tradycję, a realizm brata się z fantazją.

Wanda Leokadia Kołaczyńska ukończyła Szkołę Sztuk Plastycznych w Łodzi. Swoją pasję połączyła z życiem zawodowym. Związana była z działem dekoratorni w Spółdzielni Spożywców PSS „SPOŁEM”. Jej prace zdobiły pomieszczenia placówek handlowych Spółdzielni przez wiele lat. Na emeryturze całkowicie poświęciła się sztuce. Wolny czas wypełnia rysowaniem i malowaniem. Swoje malarstwo prezentowała na wystawach między innymi: w Nieborowie, Zdunach i w Łowiczu.

Dorota Pietrzkowicz jest łowiczanką. Rysunku i malarstwa uczyła się na kursach w Studio Kształcenia Plastycznego „Galeria 34″ w Warszawie. Od września 2010 r. uczestniczyła w warsztatach plastycznych w „Magazynie Sztuk” (Filia Ośrodka Kultury w Warszawie). W czerwcu 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi na kierunku Malarstwo i Rysunek (pracownie: prof. Andrzeja Grendy i prof. Mariana Kępińskiego). W 2018/19 r. uczestniczyła w warsztatach grafiki w Akademii Otwartej – dorośli do sztuki w Warszawie. Brała udział w licznych wystawach i plenerach malarskich. W 2017 roku w Łowickim Muzeum prezentowała swoje prace na wystawie „Pisane na wodzie”.

 • Plakat

Szlak kajakowy częściowo nieczynny

‼️W związku z pracami remontowymi mostu w Kompinie, szlak kajakowy na tym odcinku jest nieczynny.
 
‼️Prosimy o planowanie spływów kajakowych na trasie Łowicz – Bednary, bądź uwzględnienie konieczności przetransportowania kajaka na odcinku remontowanego mostu.

XLI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. l ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. póz. 920,z 2021 r. póz. 1038) zwołuję XLI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 25 sierpnia 2021 roku, godz. 13.00 w sali konferencyjnej budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30a.


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXXVIII, XXXIX i XL Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie stwierdzenia odwołania Marka Jędrzejczaka z funkcji Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego.
 6. Wdrażanie programów i funduszy pomocowych Unii Europejskiej w zakresie rolnictwa na terenie Powiatu Łowickiego.
 7. Informacja o działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie powierzenia Gminie Nieborów prowadzenia zadań publicznych Powiatu Łowickiego z zakresu zarządu drogą powiatową nr 2721 E w m. Kompina znajdującą się w granicach administracyjnych Gminy Nieborów.
 9. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za lata 2021 i 2022.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXIX/215/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie powiatu łowickiego na 2021 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przekazania skargi na Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021-2024
 15. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 16. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad XLI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ogłoszenie i przetarg – Łowicz

Roczny Program Współpracy na rok 2022

Na podstawie Uchwały Nr 722/2021 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 18 sierpnia 2021 roku ogłoszone zostały konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące Rocznego Programu Współpracy na rok 2022 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje trwać będą od 20 sierpnia do 3 września br.

Ogłoszenie i przetarg – Bąków Górny

 • Ogłoszenie i przetarg – str 1
 • Ogłoszenie i przetarg – str 2
 • Ogłoszenie i przetarg – str 3
 • Ogłoszenie i przetarg – str 4

Harmonogram trasy mobilnych punktów szczepień

 • Harmonogram trasy mobilnych punktów szczepień

*obszar I– m. Piotrków Tryb., pow. piotrkowski, opoczyński, radomszczański, bełchatowski, tomaszowski

*obszar II– m. Skierniewice, pow. skierniewicki, łowicki, rawski, kutnowski, łęczycki

*obszar III– pow. sieradzki, poddębicki, wieruszowski, wieluński, pajęczański, zduńskowolski

*obszar IV– m. Łódź, pow. brzeziński, łódzki wschodni, zgierski, pabianicki, łaski

 

Wydział Zdrowia

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI

ul. Piotrkowska 104, 90 – 926 Łódź, tel.(42) 664-12-53, faks (42) 664-12-60,

e-mail: zd@lodz.uw.gov.pl

Elektroniczna rejestracja do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łowiczu

Od 16 sierpnia br. można zapisywać się już do Wydziału Komunikacji przez internet.

Link do formularza rejestracji elektronicznej: „zapisy.powiatlowicki.pl” znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łowiczu: www.bip.powiat.lowicz.pl, w zakładce: Jak załatwić sprawę w urzędzie – Komunikacja i transport.

Do rejestracji elektronicznej aktywny jest kalendarz od 1 września br. Każdego następnego dnia wydłuża się o jeden dzień możliwość zapisu.

Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z warunkami ogólnymi rejestracji, klauzulą informacyjną i polityką prywatności.

Wszelkie informacje dotyczące wzorów wniosków, załączanych dokumentów i opłat dostępne są na wyżej wymienionej stronie BIP Starostwa Powiatowego w Łowiczu: „Formularze do pobrania”

Nasza Niepodległa - Święto Wojska Polskiego

Fundamentem istnienia państwowości i zabezpieczeniem historycznej ciągłości trwania narodu jest jego suwerenność. Ta zaś nie jest możliwa bez dobrze zorganizowanych sił zbrojnych. Si vis pacem para bellum głosi jedna z antycznych sentencji i nie straciła ona na aktualności, wręcz przeciwnie, widzimy doskonale, że wyszkolona i optymalnie uzbrojona armia, przygotowana na konfrontację z każdym potencjalnym agresorem, to warunek, którego niespełnienie musi narażać byt państwa i narodu na poważne niebezpieczeństwo. Znamy to przecież z naszej skomplikowanej i obfitującej w trudne sytuacje historii, pełnej spektakularnych zwycięstw, triumfów, wygranych bitew i wojen, ale też niestety klęsk, politycznych i militarnych błędów i fatalnych w skutkach porażek. Każdy jest bowiem kowalem własnego losu i sam ostatecznie za ten los odpowiada.
_____________
15 sierpnia, jak co roku, obchodzimy Święto Wojska Polskiego. Tego dnia przypada rocznica wielkiego zwycięstwa Wojska Polskiego nad bolszewicką Armią Czerwoną w Bitwie Warszawskiej 1920 roku, a także kościelne święto Matki Boskiej Zielnej i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jednego dnia zbiegają się ze sobą polskie tradycje państwowe, historyczne, wojskowe, kościelne, religijne i ludowe.
_____________
My przygotowaliśmy dla Was z tej okazji dwa spotkania, które świetnie wpisują się w charakter tego święta, sięgając polskich tradycji historycznych, których żywa pamięć decyduje o głębi naszej świadomości narodowej, przesądzając o jej teraźniejszym charakterze i jakości.
Link do wydarzenia: www.facebook.com/events
 • Nasza Niepodległa - Święto Wojska Polskiego

 

Koncert JERYCHO „Bogurodzica”

????14 sierpnia o godz. 20.00 zapraszamy Was na niezwykły koncert w miejscu dla każdego mieszkańca terenów dawnego Księstwa Łowickiego szczególnie istotnym i ważnym, w sercu Ziemi Łowickiej - Bazylice katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja.

W letni wieczór spotkamy się z wykonującym muzykę dawną, wokalnym zespołem JERYCHO, który tym razem sięgnie korzeni polskiej państwowości wykonując program pt. Bogurodzica, nawiązując jednocześnie do Święta Wniebowzięcia NMP.

Sam utwór Bogurodzica od XV wieku pełnił rolę hymnu państwowego w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Jest to też najstarszy zachowany wraz z melodią polski tekst poetycki, którego data powstania nie jest znana, ale przyjmuje się XIII-XIV w. za przypuszczalny okres, w którym pieśń została skomponowana i wykonana po raz pierwszy. Dziś jest śpiewany jako pieśń patriotyczna i kościelna. Bogurodzicę pamiętamy także wykonywaną przez idące do walki polskie wojsko.

Zespół JERYCHO, to zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez Bartosza Izbickiego. Kreując nową przestrzeń muzyczną wokół dawnego repertuaru Jerycho urzeczywistnia wizję żywej tradycji polskiego śpiewu praktykowanego do XIX wieku. Zespół zadebiutował w 2014 roku i od tej pory aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym przygotowując liczne projekty, nagrywając płyty i koncertując w kraju za granicą (Czechy, Węgry, Litwa, Austria). www.jerycho2013.tumblr.com

????A oto planowany program koncertu:

 • Litania do Wszystkich Świętych – Wiślica, XIV w.

I

 • Bogurodzica – Kraków, XV w.
 • motet: Mater Dei/Mater Virgo/Eius – Francja, XIV w.
 • motet: Ave Virgo regia/Ave gloriosa/Domino – Francja, XIV w.
 • Salve thronus Trinitatis – Polska, XV w.
 • Ab arce siderea – Kraków, XV w.
 • Salve florens Virga Iessae – Łowicz, XV w.
 • motet: Unde gaudent/Eya Dei iherarchia/Nostra iocunda – Czechy, XV w.

II

 • O wielka Matko, od Boga obrana – pieśń z Jasnej Góry
 • Salve, sancta Parens – Coronula Fr. Severini, Polska, pocz. XVI w.
 • Gdy miły Jezus był w Betanii – pieśń tradycyjna

III

 • Stabat Mater dolorosa
 • motet: Ortorum virentium/Virga Iesse/Victimae – Italia, XV w.
 • motet: Christus surrexit vinctos/Chorus nove/Christus surrexit – Czechy, XV w.
 • motet: Christus iam surrexit/Terra tremuit/Angelus Domini/Surrexit Christus – Czechy XV w.
 • motet: Alle psallite cum luya – Francja, XIV w.

IV

 • Gwiazdo morza głębokiego – pieśń za Staniątek, XVII w.
 • Marsz, marsz me serce – pieśń żołnierska o NMP
 • Benedicamus Domino – organum
 • Pod Twoją obronę

 

???? Zespół Muzyki Dawnej JERYCHO wystąpi w składzie:

 • Paweł Szczyciński
 • Rafał Grozdew
 • Maciej Królikowski
 • Wawrzyniec Dąbrowski
 • Łukasz Kalisz
 • Stanisław Szczyciński
 • Rafał Kanowski
 • Bartosz Izbicki – fidel, organetto, lira korbowa, fisharmonia, kierownik zespołu
 • Koncert Jerycho

 

Sieniawski Fencing - Sztuka Krzyżowa - rekonstrukcja historii szabli polskiej

????15 sierpnia zapraszamy Was na spotkanie z żywą tradycją oręża polskiego - słynną szablą polską, której tradycja, charakter i skuteczność przeszły do historii najwspanialszych rodzajów broni białej w dziejach nie tylko Rzeczypospolitej, ale całego świata. A gościć będziemy ludzi, którzy o szabli polskiej, jej historii, tradycji, charakterze, specyfice i przede wszystkim technikach bojowych, czyli tzw. „sztuce krzyżowej” wiedzą naprawdę wszystko. W niedzielne popołudnie i wieczór przyjadą do nas z fascynującą opowieścią o szabli polskiej Panowie Janusz, Bartosz i Krzysztof Sieniawscy, twórcy projektu „Sieniawski Fencing - Sztuka Krzyżowa”. Pan Janusz Sieniawski, to szermierz, trener, jeździec, aktor, konsultant filmowy i teatralny od lat związany z sekcjami szermierczymi Klubu Legia a obecnie Integracyjnego Klubu Sportowego - AWF. Współpracował z naukowcami, i wybitnymi szermierzami, szkoleniowcami: Wojciechem Zabłockim, Andrzejem Przeździeckim, Markiem Poznańskim, Marianem Sypniewskim. Był związany z Ośrodkiem Reprezentacyjnym Wojska Polskiego. Występował przed przedstawicielami europejskich rodzin królewskich, NATO i korpusu dyplomatycznego. Znawca europejskich traktatów szermierczych. Jest choreografem i trenerem któremu reżyser Jerzy Hoffman powierzył przygotowanie aktorów i opracowanie scen fechtunkowych w polskich superprodukcjach „Ogniem i mieczem” i „ Bitwa Warszawska 1920”, a Andrzej Seweryn w spektaklu „ Król Ryszard II” Williama Szekspira wystawianego w Teatrze Narodowym w Warszawie. Scenograf i autor wielu scenariuszy widowisk historycznych epoki napoleońskiej. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za wkład wniesiony w obszarze propagowania rekonstrukcji historycznej i zachowania dziedzictwa narodowego. Obecnie pracuje z synami - Bartoszem i Krzysztofem, z którymi współtworzy projekt Sieniawski Fencing. https://www.sieniawski-fencing.com

????o 16.00 - zapraszamy Was do Kina Fenix na film „Zrodzeni do szabli” (2019 r.) w reż. Pawła Deląga, ze scenariuszem Janusza Sieniawskiego.

Film ma trzy wątki. Pierwszy to wątek fabularny osadzony w latach 1612 – 1633 opowiadający historię Jana Jerlicza weterana wojny moskiewskiej który powraca w rodzinne strony by za namową swojego dawnego towarzysza broni Macieja Wronowskiego rozpocząć edukację szermierczą jego syna Błażeja. Jest to fabularna opowieść o obyczajach oraz tradycji widziana oczami młodego szlachcica dorastającego w dawnej Rzeczypospolitej. Fabularyzacja sprawia że historia jest namacalna i bliższa szczególnie dla młodego widza.

Drugim, równolegle idącym wątkiem jest opowieść jednego z najlepszych szabelników w Europie, Zbigniewa Juszkiewicza. Jest to filmowa podróż przez historię i sztukę ku tajemnicy rzemiosła najwyższej jakości, którego dziełem jest polska szabla, do dziś uważana za jedną z najlepszych na świecie. Legenda polskiej sztuki wyrobu oręża w sposób praktyczny przedstawia technologiczne walory szabli, pokazuje jak powstawała i działała (demonstrując jej piękno, kunszt i wytrzymałość).

Trzeci wątek opowiada o odtworzeniu sztuki krzyżowej (staropolskiej koncepcji walki szablą), której podjął się szermierz Janusz Sieniawski wraz z synami, Wątek ten ukazuje widzowi w klarowny sposób korzenie polskiej sztuki użycia szabli oraz sposoby jej praktycznego wykorzystania w oparciu o traktaty oraz manuskrypty z przełomy XVI i XVII wieku. Jest to opowieść o pokoleniowej pasji która doprowadziła do odzyskania cząstki zapomnianej narodowej tradycji.

????o 19.00 - przeniesiemy się w realia prawdziwie historyczne, gościć będziemy bowiem na Zamku Prymasowskim w Łowiczu. W tych pięknych, historycznych okolicznościach zamkowych zapraszamy Was na część drugą niezwykle ciekawego spotkania z grupą „Sieniawski Fencing - Sztuka Krzyżowa”, w której oprócz prezentacji multimedialnej pt. „O polskiej szabli i cięciach krzyżowych”, będziecie świadkami prezentacji technik użycia szabli polskiej „na żywo”! Po pokazie, dzięki uprzejmości gospodarza zamku, dla uczestników wydarzenia, będzie możliwość zwiedzenia zamku z opowieścią o jego historii i co z niej do naszych czasów zostało.

Partnerem Wydarzenia jest Województwo Łódzkie

Wstęp na wszystkie części wydarzenia WOLNY! Zapraszamy!

 • Sieniawski Fencing - Sztuka Krzyżowa - rekonstrukcja historii szabli polskiej

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. 12 d, 99-400 Łowicz

www.zsp3lowicz

Obwieszczenie o kwalifikacji wojskowej

Święto Matki Boskiej Zielnej

Święto Matki Boskiej Zielnej jest jednym z ważniejszych świąt maryjnych w polskiej kulturze ludowej. Tego dnia zanoszono do kościoła wiązanki ze zbóż, warzyw, owoców i ziół do poświęcenia. Wierzono, że poświęcone rośliny miały moc nadprzyrodzoną, w związku z czym były chętnie wykorzystywane przy licznych praktykach. Ziarno z poświęconych kłosów zapewniało urodzaj i dostatek, zioła stosowano w celach leczniczych i ochronnych dla ludzi i zwierząt.

Aby przybliżyć tradycje tego świętowania serdecznie zapraszamy na Święto Matki Boskiej Zielnej w skansenie w Maurzycach w niedzielę 15 sierpnia 2021 r.  godz. 11.00 – 17.30.

Turyści odwiedzający tego dnia skansen będą mogli poznać tradycje i obyczaje związane ze świętem, wykonać własną wiązankę, tzw. „zielko” i poświęcić ją podczas tradycyjnego nabożeństwa, które będzie celebrowane w kościele z Wysokienic. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat pozyskiwania, przetwarzania i wykorzystywania ziół oraz płodów rolnych. Będą mogli poznać tradycje kulinarne regionu poprzez degustację potraw przygotowanych przez KGW. Dzieci i dorośli będą mogli wziąć udział w grze terenowej. Odwiedzający w tym dniu skansen będą mieli okazję poznania zgromadzonych w nim zabytków oraz będą mogli zobaczyć wystawę wycinanki łowickiej. Radosnym podsumowaniem wydarzenia będzie koncert zespołu folkowego WoWaKin. 

WoWaKin to trójka młodych ludzi, którzy mieszkają w mieście, ale zakochali się w surowej muzyce mieszkańców wsi i stali się wirtuozami muzyki w starym stylu. WWK to muzyczny trójkąt. Paula Kinaszewska, Bartłomiej Woźniak i Mateusz Wachowiak prowadzą instrumentalno-wokalny flirt pełen pasji, improwizacji i zaskakujących pomysłów. Chemia między artystami zamienia się w energetyczny dialog między banjolele, skrzypcami i harmonią trójrzędową. Wowakin zabierze Was w podróż na wiejskie wesela, szalone podmiejskie potańcówki na dechach pełne spontanicznej, gorącej energii. Wciągnie w wir zabawy i wspólnego tańca.  Szalone taneczne kawałki przeplatane są gorzkimi piosenkami o przemijaniu, stracie i tęsknocie za młodością. Brzmienie tria Wowakin raz jest surowe, szorstkie i brudne, a raz pełne słodyczy i delikatności naśladującej śpiew ptaków.

Wowakin grał już na międzynarodowych Targach muzycznych WOMEX 2017 w oficjalnej selekcji, ale także w USA, Belgii, Czechach, Hiszpanii i na Węgrzech. Grywa na najważniejszych  festiwalach folkowych i World Music w Polsce. Kontynuują tradycję  muzyczną mieszkańców  Mazowsza, Lubelszczyzny i Podlasia. W repertuarze mają oberki, mazurki, kujawiaki, polki, fokstroty, kujony, pieśni miłosne. Uczą się od starych skrzypków i z nagrań. Muzycy prowadzą również warsztaty instrumentalne i taneczne z muzyki tradycyjnej oraz prowadzą zespół dziecięcy Wesołe Mazurki z Pragi.

Wydali dwa albumy: Kraj za Miasto 2017 i Wiązanka 2020. Wiązanka została uznana w marcu 2021 roku za jeden z najlepszych albumów World Music (Top10) przez prestiżowy angielski  Songlines Magazine.

Na początku maja 2021 zostali laureatami 2 nagrody w konkursie na Folkowy Fonogram Roku 2020 organizowanym przez Polskie Radio.

 

Na wydarzenie obowiązuje wstęp wolny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „Kultura - Interwencje 2021”

facebook.com/MuzeumwLowiczu / www.muzeumlowicz.pl

 • Święto Matki Boskiej Zielnej w skansenie w Maurzycach

IX edycja projektu „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

Organizatorem biegu jest Fundacja Wolność i Demokracja.
W Łowiczu organizacją projektu zajmuje się Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej.

www.tropemwilczym.org

facebook.com/Centrum-Kultury-Turystyki-i-Promocji-Ziemi-Łowickiej / facebook.com/TropemWilczym

 

TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 15.08.2021 w Łowiczu (start i meta ul. Starorzecze). Bieg odbędzie się niezależnie od warunków atmosferycznych.
 2. Bieg odbędzie się po na dwóch dystansach - Bieg Honorowy na 1963 m i bieg na dystansie 5 km. Długość trasy Biegu Honorowego na 1963 m – dystans symboliczny upamiętniający rok w którym zginął ostatni Żołnierz Wyklęty – Józef Franczak – ps. Lalek.

PROGRAM BIEGU

- Godz. 10:00 - otwarcie Biura Zawodów przy ul. Starorzecze

- Godz. 10:00 - 11:30 – weryfikacja uczestników oraz wydawanie pakietów startowych.

- Godz. 12:00 – start biegu Honorowego na 1963 m

- Godz. 12:30 – start biegu na dystansie 5 km

ZGŁOSZENIA DO BIEGU/ZAPISY

 1. W Biegu Honorowym na 1963 m mają prawo startu wszystkie osoby bez ograniczeń wiekowych .
 2. W biegu dystansie 5 km prawo startu mają osoby które w dniu biegu ukończyły 16 lat.
 3. Rejestracji do Biegu Honorowego na 1963 oraz biegu na dystansie 5 km m należy dokonać drogą elektroniczną, na stronie https://www.powiat.lowicz.pl/, a stosowne oświadczenie podpisać w dniu imprezy w biurze zawodów.
 4. Formularz Rejestracyjny z oświadczeniem – w załączniku.
 5. Wypełniony Formularz Rejestracyjny należy przesłać na adres mailowy Organizatora: tropemwilczym.lowicz@gmail.com lub dostarczyć osobiście w dni robocze w siedzibie Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej, Stary Rynek 17 w godzinach 9.00-15.00.
 6. Zapisy prowadzone będą do dnia 13.08.2021 lub do wyczerpania limitu 200 zgłoszonych uczestników.

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE W REGULAMINIE

 

 • Trasa 1963 m
 • mapa trasy biegu na 5 km
 • Tropem Wilczym

Spotkanie autorskie

Pandemia dała nam się wszystkim we znaki. Bardzo brakowało nam bezpośredniego kontaktu z Czytelnikami i rozmów o literaturze. Wracamy do normalności i bardzo się cieszymy, że możemy zaprosić na pierwsze w tym sezonie spotkanie autorskie (już nie on-line, tylko na żywo!). Odbędzie się ono już 23 lipca (w piątek) o godzinie 17.00. Jeśli pogoda pozwoli, to porozmawiamy na świeżym powietrzu, pod wakacyjną chmurką. Zapraszamy miłośników dobrej książki i literatury obyczajowej. Na pewno nie będzie nudno, bo Autorka to młoda, przebojowa i posiadająca ogromne poczucie humoru osoba. Niewątpliwie barwna postać na polskiej scenie literackiej.

O autorce:

Katarzyna Kowalewska jest pisarką i wielbicielką książek, która potrafi czytać, idąc chodnikiem i się przy tym nie przewrócić.

Mieszka w Grodzisku Mazowieckim z mężem, małą Asią i dwoma psami, z których jeden nieustannie wyleguje się w słońcu, a drugi bez przerwy psoci.

Kocha lato, morze, wesołego punk rocka oraz grę w badmintona

Zaczynała jako felietonistka dla portalu sportowego. Zadebiutowała powieścią łotrzykowską „Pijany skryba”. Jej opowiadania ukazały się w antologiach: „Autostop(y). Dziesięć opowiadań o wolności”, „Obiecaj”, „Bierz mnie”, „Memento” oraz „Czytanie ziemi”. „Pudełko z pamiątkami” to początek jej przygody z literaturą obyczajową. W marcu ukazał się „Podmiejski na koniec świata”.

 • spotkanie autorskie łowicz

Oratio Dominica

Oratio Dominica – podróż do korzeni chorału ewangelickiego, czyli dzieła wszystkie Cypriana Bazylika (ok.1535–1600)
 
???? to polsko–litewski projekt trzech zespołów specjalizujących się w stylowym wykonawstwie muzyki dawnej:
▫️JERYCHO (Polska),
▫️GŠ Ansamblis (Litwa),
▫️Morgaine (Litwa).
Owocem współpracy jest koncert wokalno – instrumentalny angażujący około 20 muzyków, w tym czworo instrumentalistów (klawesyn, viola da gamba, lutnia, nyckelharpa).
 
???? Cyprian Bazylik to czołowy twórca polskiego renesansu. Przez większość życia był związany z rodzącym się w Polsce i na Litwie ruchem reformacyjnym. Należy jednak pamiętać, że w Rzeczpospolitej Obojga Narodów Reformacja była postrzegana bardziej jako reforma Kościoła Powszechnego niż ruch antykatolicki. Niewątpliwym sukcesem chrześcijan ewangelickich był dynamiczny rozwój twórczości w języku polskim. Do naszych czasów zachowało się kilkanaście utworów Cypriana Bazylika – najwięcej z nich zostało skomponowanych do polskich tekstów Jakuba Lubelczyka. Koncert ukazuje bogactwo, różnorodność i kunszt twórczości Cypriana Bazylika oraz udowadnia, że ta muzyka może być w naszych czasach nadal żywa i aktualna.
 
???? Zespół Jerycho, kojarzony głównie z wykonawstwem muzyki średniowiecznej i tradycyjnej (ponad 120 koncertów w Polsce i za granicą), przystąpił do projektu bogaty w doświadczenie zdobyte podczas przygotowania programu „Beatitudines, czyli staropolski przepis na szczęście”, który miał premierę w Krakowie w październiku 2020 roku podczes festiwalu „Musica Divina”. Zaprezentował tam między innymi muzykę świecką, którą w XVI wieku wykorzystano do śpiewu tekstów psalmów i innych modlitw (praktyka kontrafaktury).
 
???? Zespół Morgaine wydał w 2020 roku płytę „Pieśń wieczorna” z utworami Wacława z Szamotuł, Krzysztofa Klabona, Cypriana Bazylika i Mikołaja Gomółki, na której zaprezentował swoją wizję instrumentalnego towarzyszenia do renesansowego repertuaru oraz po raz pierwszy przystosował tę muzykę do tłumaczeń z epoki (na język litewski i niemiecki).
 
???? Połączone siły JERYCHO (autentyzm i żywiołowość), GŠ Ansamblis (młodość i entuzjazm) i Morgaine (wirtuozeria instrumentalna) gwarantują przeżycia artystyczne na wysokim poziomie.
 • Pocztowka Oratio Dominica 1
 • Pocztowka Oratio Dominica 2

Spotkanie z Premierem

 • plakat spotkanie z Premierem

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu

Narodowy Funduszu Zdrowia uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK). Dzwoniąc pod bezpłatny numer TPK – 800 137 200 – pacjenci otrzymają niezbędną pomoc medyczną poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, w weekendy oraz święta. Z platformy mogą korzystać również osoby niesłyszące. Porady udzielane są w kilku językach.

Każdy z nas potrzebował pomocy lekarskiej w nocy lub w dni wolne od pracy, gdy przychodnie podstawowej opieki zdrowotnej są nieczynne. Teraz otrzymanie takiej pomocy jest łatwiejsze niż dotychczas, dodatkowo bez wychodzenia z domu.

Udostępniona przez Narodowy Fundusz Zdrowia platforma jest miejscem pierwszego kontaktu dla pacjenta, w sytuacji nagłego zachorowania lub konieczności wystawienia np. e-recepty, gdy poradnie POZ już zakończyły pracę oraz w weekendy i święta. Porad medycznych udzielają profesjonalni medycy – pielęgniarki lub położne oraz lekarze. Aby uzyskać pomoc wystarczy mieć telefon i połączyć się z bezpłatnym numerem TPK.

 

Jeden numer dla całej Polski

Pod numerem 800 137 200 dyżurują pielęgniarki lub położne i lekarze gotowi do udzielenia pomocy dzwoniącym pacjentom.

Połączenie jest bezpłatne i może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona tylko dla osób ubezpieczonych i mieszkających w naszym kraju.

Pomoc medyczna w nocy, w weekendy i święta? Otrzymasz ją w TPK

Telefony od pacjentów odbierane są od poniedziałku do piątku, w godzinach od 18.00 do 8.00 rano kolejnego dnia, czyli po godzinach pracy poradni POZ.

Platforma działa również całodobowo w sobotę, niedzielę i święta.

Obsługuje połączenia w języku polskim oraz w kilku językach obcych: angielskim, rosyjskim i ukraińskim.

Zadzwoń, jeśli potrzebujesz nagłej pomocy medycznej, konsultacji, e-recepty lub e-skierowania

TPK działa na podobnych zasadach do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, z tą różnicą, że konsultacje udzielane są przez telefon. Jeśli poradnia lekarza rodzinnego jest już zamknięta, a stan zdrowia budzi Twój niepokój, wtedy możesz skorzystać ze zdalnej porady z pielęgniarką lub położną, bądź z lekarzem.

Podczas połączenia, w razie potrzeby, personel medyczny może wystawić e-receptę, e-skierowanie lub e-zwolnienie. Wszystko cyfrowo i wygodnie.

Jeśli konsultacja telefoniczna okaże się niewystarczająca, wtedy personel medyczny zaleci:

 • wizytę w najbliższej stacjonarnej placówce nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 
  (NiŚOZ)
 • kontakt ze swoim lekarzem POZ (w godzinach pracy POZ: 8.00 - 18.00, od poniedziałku 
  do piątku)
 • a w przypadku stwierdzenia stanu nagłego zagrożenia zdrowia i życia, wezwanie zespołu 
  ratownictwa medycznego

 

 • TPK zdjęcie nr1
 • TPK zdjęcie nr2
 • TPK zdjęcie nr3

Niedziela w Skansenie w Maurzycach

Muzeum w Łowiczu zaprasza na Niedzielę w Skansenie w Maurzycach w dniu 18 lipca w godz. 12.00 – 17.00.

W programie:

 • żniwa z „Retro Łowiczanką”
 • „Ale ziółko” - warsztaty zielarskie, 12.30 – 14.00, 15.00 – 16.30
 • „Pod łowicką strzechą” -  oprowadzanie po skansenie, godz. 12.00, 15.00

Na wydarzenie obowiązuje bilet wstępu.

www.muzeumlowicz.pl / www.facebook.com/MuzeumwLowiczu

 • plakat - niedziela w skansenie 2021

PEJA | Gandzior | DVJ Rink
BONSON
DJ CIDER

13 sierpnia | Łowicz | Plaża nad Bzurą | WSTĘP WOLNY | start 19:30

www.facebook.com/events

 • Koncert Peja plakat

 


 

 • scena plaża1

 


 

Osoby, które na koncert Peja/Slums Attack przyjadą samochodami informujemy o miejscach parkingowych:

 1. Parking za Urzędem Miasta w Łowiczu – ul. Starorzecze
 2. Parking na Starym Rynku w Łowiczu
 3. Parking wzdłuż ulicy Starorzecze
 4. Parking na skrzyżowaniu ulic Podrzecznej i  Koziej
 5. Parking na Nowym Rynku w Łowiczu
 6. Parking na ul. Świętego Floriana.  
 • Parking

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z 2021 r. poz. 1038) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 30 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołów z XXXV, XXXVI i XXXVII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2020 rok i przeprowadzenie głosowania nad udzieleniem Zarządowi Powiatu Łowickiego wotum zaufania.
 6. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Muzeum w Łowiczu, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej oraz Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 rok.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Łowickiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok.
 9. Absolutorium dla Zarządu Powiatu Łowickiego za 2020 rok.
 10. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości.
 11. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
  z dotychczasowym dzierżawcą kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony gruntów rolnych położonych w obrębie Zduny, oznaczonych jako działki o numerach 81, 142, 201, 283/3, 354 oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy.
 12. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXVI/193/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 29 lipca 2020 roku w sprawie pokrycia straty finansowej netto Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu za rok 2019 przez Powiat Łowicki.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 15. Informacja o przebiegu inwestycji i remontów dróg i mostów – stan dróg i mostów w Powiecie Łowickim.
 16. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 17. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Informacja dla właścicieli lasów

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących
własności Skarbu Państwa
położonych na terenie Powiatu Łowickiego.


Zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, z późn. zm.) w lasach wszystkich form własności, wtym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonywanie (w cyklu 5-letnim) opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa itrendu zachodzących wnim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki
leśnej Państwa.

Prace w poszczególnych latach S5-letniego cyklu obejmują 20% powierzchni lasów i polegają na pomiarach i obserwacjach na stałych powierzchniach próbnych zakładanych na tzw. trakach rozmieszczonych w sieci 4x4 km.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej.

Biorąc powyższe pod uwagę Starosta Łowicki sprawujący nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa zwraca się z uprzejmą prośbą do właścicieli tychże lasów o umożliwienie wstępu do lasu pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w celu wykonania koniecznych czynności w ramach przedmiotowego zadania.

Wystawa "FASCYNACJE"

Muzeum w Łowiczu zaprasza na wystawę FASCYNACJE Tkanina i malarstwo Ewy Szostak

Wernisaż 26 czerwca (sobota) 2021 r. godz. 16.00
Otwarcie wystawy poprzedzi koncert w wykonaniu Anny Kutkowskiej – Kass (sopran koloraturowy) i Roberta Morawskiego (fortepian).

Na wydarzenie obowiązuje rezerwacja miejsc:  tel. 468373928 w. 36

Wystawa czynna do 29 sierpnia 2021 r.


Ewa Szostak (1955) jest absolwentką Technikum Włókienniczego w Żyrardowie oraz „Schola Posnaniensis” Wyższej Szkoły Sztuki Stosowanej w Poznaniu, którą ukończyła w 2007 r., uzyskując tytuł  magistra  sztuki w zakresie  tkaniny artystycznej w Pracowni profesor Urszuli Plewki-Schmit. Malarstwo studiowała w pracowni prof. Jana Świtki i prof. Andrzeja Macieja Łubowskiego.

Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków i Stowarzyszenia Marynistów Polskich. Działa w Towarzystwie Opieki Nad Zabytkami i w Związku Sybiraków. Swoje prace prezentowała na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

Jej świat artystyczny to tkanina, a przede wszystkim gobeliny, w których fascynuje ją ich miękkość, plastyczność i ciepło. Począwszy od projektowania, poprzez farbowanie wełny, aż po tkanie – wszystkie etapy powstawania tkaniny dają jej wiele satysfakcji, a uzyskany efekt zwraca uwagę precyzją połączoną z subtelnością formy wypowiedzi. Technika, którą wybrała wymaga od artysty, oprócz talentu, solidnego warsztatu i cierpliwości w pracy. Wiele gobelinów powstawało przez kilka miesięcy, a największą z prac „Starożytność i Współczesność” artystka tkała przez dwa lata. Stworzony przez nią zbiór tkanin ma pokazać sztukę, która nie jest uproszczeniem, która łączy tradycyjną technikę ze współczesną formą przekazu.

Pracując miesiącami nad każdym gobelinem, artystka wkłada w nie swoje myśli i uczucia. Świat, który pokazuje w swoich pracach to świat trwania – trwania przyrody, tradycji, świat na który patrzy z nostalgią i radością. Radością z doskonałości przyrody, dumą z tradycji, którą nadal mniej, lub bardziej świadomie niesiemy. Nad tym wszystkim dominuje świadomość przemijania wszystkiego, co jest naszym udziałem.

Uzupełnieniem jest twórczości jest malarstwo olejne i malarstwo na jedwabiu.

 

Wystawy indywidualne:

 • Muzeum – Zamek Górków w Szamotułach,
 • Muzeum – Zamek Opalińskich w Sierakowie,
 • Muzeum Regionalne im. Wojciechy Dutkiewicz w Rogoźnie,
 • Przemyskie Centrum Kultury ZAMEK w Przemyślu,
 • Muzeum Okręgowe w Rzeszowie,
 • Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Kaliszu Pomorskim,
 • Muzeum w Gostyniu,
 • Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą w Sochaczewie.

 

Wystawy zbiorowe:

 • IV Biennale Sztuki – Tożsamość – Poznań, 2010, w Galerii Sztuki Współczesnej PROFIL Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
 • Wystawa jubileuszowa „100-lat ZPAP”, 2010, w Galerii Sztuki Współczesnej PROFIL Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
 • V Biennale Sztuki – Ślad istnienia – Poznań, 2012, w Galerii Sztuki Współczesnej PROFIL Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
 • XII Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej, Łódź, 2013, w Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,
 • VI Biennale Sztuki –Zobaczyć – Poznań, 2014, w Galerii Sztuki Współczesnej PROFIL Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
 • „ Zapisane w Kolorze” – wystawa w Galerii NBP w Poznaniu,
 • VIII Międzynarodowy Plener Malarski Skoki 2015, wystawy poplenerowe w Londynie,  Poznaniu i w Koninie,
 • VII Biennale Sztuki – Identyfikacja – Poznań, 2016, w Galerii Sztuki Współczesnej    PROFIL Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
 • VIII Biennale Sztuki „85 – KONTYNUACJA”, Poznań, 2018, w Galerii Sztuki Współczesnej  PROFIL Centrum Kultury Zamek w Poznaniu,
 • PBG „SKALAR” – wystawa „Spotkanie z Morzem”, Poznań, 2019,
 • Galeria „POLAN STO” – wystawa „Morze Czeka”, Poznań, 2020.
 • Wystawa FASCYNACJE Tkanina i malarstwo Ewy Szostak

Legimi w PBP w Łowiczu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Czytelników, dołączyła do grona bibliotek posiadających dostęp do Legimi - wypożyczalni ebooków. Dzięki temu użytkownicy mogą czytać wszędzie tam, gdzie zabiorą  sobą tablet lub telefon.

Dajemy naszym Czytelnikom bezpłatny dostęp do ebooków udostępnianych przez portal Legimi. Wystarczy wejść na stronę www.legimi.pl/lodzkie/ i na podstawie otrzymanego  unikalnego kodu założyć konto oraz pobrać bezpłatną aplikację Legimi. Wszystkie eksiążki można czytać jednocześnie na dwóch wybranych przez siebie urządzeniach: smartfonie, tablecie, komputerze lub czytniku. Za darmo!

Kody na miesiąc czerwiec (od 1.06) rozdajemy osobiście w siedzibie Powiatowej  Biblioteki Publicznej w Łowiczu (Stary Rynek 5/7). Decyduje kolejność zgłoszeń bowiem liczba kodów ograniczona! Zapraszamy!

facebook.com/Powiatowa-Biblioteka-Publiczna-w-Łowiczu

 • legimi1

Wojewódzkie Dni Pola 2021

Zapraszamy Państwa do udziału w Wojewódzkich Dniach Pola, organizowanych przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach w dniach 29-30.06.2021 r.

Jest to impreza skierowana przede wszystkim do rolników zajmujących się produkcją polową
Na Poletkach Demonstracyjnych prezentowanych będzie wiele kolekcji roślin uprawnych takich jak:

 • pszenica zwyczajna, twarda, orkisz – formy jare i ozime
 • jęczmień jary i ozimy
 • pszenżyto jare i ozime
 • żyto jare i ozime
 • owies zwyczajny i nagi
 • rzepak ozimy
 • groch siewny, bobik, łubiny
 • kukurydza
 • sorgo
 • gryka
 • gorczyca
 • mieszanki poplonowe i miododajne
 • pierwotne formy zbóż oraz mini winnicy, plantacji krzewów owocowych, sadu tradycyjnego.

Łącznie uprawy zajmują obszar około 8 ha podzielonych na około 450 poletek. Uzupełnieniem kolekcji odmian są doświadczenia herbicydowe oraz nawozowe.

Wojewódzkim Dniom Pola towarzyszyć będzie konferencja: „Prezentacja postępu hodowlanego w produkcji roślinnej” – szczegóły na załączonym plakacie.

 • DNI POLA 2021 Bratoszewice
 • Prezentacja postępu hodowlanego

Sobótki w Skansenie w Maurzycach

Sobótki to jedno z najstarszych świąt słowiańskich. Wiążą się z przesileniem Słońca podczas najkrótszej nocy w roku. W Łowickiem tradycyjnie rozpoczynały cykl zwyczajów letnich. W wierzeniach ludowych bliskość Słońca potęgowała tego dnia siłę Ziemi, która z kolei przenikała do roślin. Zapewniało to urodzaj i działanie lecznicze zebranych wówczas ziół. We wsiach znajdujących się w pobliżu rzek odbywały się „sobótki”, zwane również świętem wianków. Dziewczęta przygotowywały wianki z kwiatów i zieleni, które puszczały na rzekę, pilnie je obserwując, gdyż ich spływ wiązał się z wróżbami zamążpójścia. Chłopcy rozpalali ogniska symbolizujące oczyszczenie, czemu towarzyszyły śpiewy i zabawy taneczne.

Aby przybliżyć tradycje tego świętowania serdecznie zapraszamy na Sobótki w Skansenie w Maurzycach w niedzielę 20 czerwca 2021 r.  godz. 11.00 – 17.30.

www. muzeumlowicz.pl/skansen_w_maurzycach/  /  facebook.com/SkansenMaurzyce/

Turyści odwiedzający tego dnia skansen będą mogli poznać tradycje i obyczaje związane ze świętem, wykonać własny wianek z żywych roślin i uczestniczyć w ceremonii puszczania wianków na wodę, zdobyć wiedzę na temat pozyskiwania i przetwarzania ziół, usłyszeć pieśni obrzędowe, uczestniczyć w zabawie tanecznej.

Wstęp wolny.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury „EtnoPolska 2021”.

PROGRAM:

Od 11.00 – warsztaty zielarskie i florystyczne

Od 12.00 – warsztaty bibułkarskie, wikliniarskie, piekarnicze

13.30 – uroczyste rozpoczęcie Sobótek w Skansenie w Maurzycach  –  przywitanie zaproszonych gości, informacja o nowej ekspozycji – Dom Zielarki

Do 14.00 – zgłoszenie prac na konkurs „Najpiękniejszy wianek”, zgłoszenie odnalezienia Kwiatu Paproci.

14.00 – 14.30 – występ Zespołu Śpiewaczego Ksinzoki

14.40 – 15.00 – ogłoszenie wyników konkursów: „Najpiękniejszy wianek”, „Poszukiwanie kwiatu paproci” – wręczenie nagród.

15.00 – 15.30 – występ Zespołu Pieśni i Tańca Blichowiacy

15.30 – 15.40 – występ formacji „Złote Babki” z Łowickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

15.40 – przejście korowodu nad rzekę Słudwię – uroczystość puszczania wianków na wodę – korowód poprowadzi Kapela Szymona z Zielkowic

16.30 – 17.30 – występ Kapeli Szymona z Zielkowic połączony z zabawą taneczną dla publiczności.

 • plakat sobotki

Zaproszenie do składania ofert

Zarząd Powiatu Łowickiego zaprasza lekarzy dentystów z terenu Powiatu Łowickiego do składania ofert na realizację opieki stomatologicznej nad uczniami szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łowicki w celu zwiększenia dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach i placówkach oświatowych.

Dofinansowanie z NCK na realizację zadania "Święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach"

Z radością informujemy, że Muzeum w Łowiczu otrzymało dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury w ramach programu operacyjnego „Kultura – interwencje 2021” na realizację zadania „Święto Matki Boskiej Zielnej w Skansenie w Maurzycach”.

Celem zadania jest przybliżenie obrzędowości słowiańskiej i ludowej, związanej ze świętem. Realizacja odbędzie się poprzez zorganizowanie obchodów święta w Skansenie w Maurzycach.

facebook.com/MuzeumwLowiczu / www.muzeumlowicz.pl

 • 2021-NCK_IS_dofinans_interwencje-rgb

Rusza pomoc dla pszczelarzy

Od 28 maja do 30 czerwca 2021 r. pszczelarze mogą składać w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie pomocy. Można to zrobić osobiście, z wykorzystaniem wrzutni, za pośrednictwem platformy ePUAP lub przesłać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej.

O pomoc mogą ubiegać się pszczelarze zarejestrowani w ewidencji producentów i wpisani do specjalnego rejestru. Wysokość wsparcia wynosi 20 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przezimować.

Zainteresowanych takim wsparciem, którzy obawiają się, że nie będą potrafili samodzielnie wypełnić wniosku, zapraszamy do kontaktu z naszymi biurami powiatowymi. Tam będą dostępni eksperci, którzy pomogą w technicznym wypełnieniu wniosku. Ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z COVID-19 uprzejmie prosimy, aby umawiać się telefonicznie na konkretny termin. To pozwoli uniknąć kumulacji wizyt w tym samym czasie oraz zadbać o bezpieczeństwo beneficjentów i pracowników ARiMR.

Tegoroczny limit pomocy wynosi 35,5 mln zł. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis.

Wnioski o taką pomoc będzie można składać co roku.

Więcej informacji na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich.html

 • Rusza pomoc dla pszczelarzy - informacja prasowa

PT KRUS w Łowiczu apeluje

Rolniku! Dźwigaj z głową – mierz siły na zamiary! 
„Kości i stawy też rolnika sprawy” – to hasło jednej z licznych kampanii prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, prowadzonych w 2021 roku. Jej celem jest zwrócenie uwagi na przyczyny chorób i urazów układu mięśniowo-szkieletowego, które są nie tylko źródłem dolegliwości, ale zwiększają też ryzyko wypadku przy pracy rolniczej.

Choroby układu ruchu to jedna z najczęściej występujących w społeczeństwie grup schorzeń. Problem ten dotyczy szczególnie rolników. Nasilenia dolegliwości bólowych mogą prowadzić do okresowej lub trwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym. 

Komunikat Starosty Łowickiego

Komunikat Starosty Łowickiego w sprawie przywrócenia działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego.

Starosta Łowicki informuje, iż od dnia 1 czerwca 2021 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa osób uprawnionych w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu: 046 811-53-18 lub drogą mailową na adres: dorota.kirej@powiatlowicki.pl

XXXVI Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXXVI Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 1 czerwca 2021 roku o godzinie 14.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Powiatu Łowickiego dotyczącego opracowania studium korytarzowego dla zadania „Budowa obwodnicy Łowicza w ciągu dróg krajowych Nr 14, 70
  i 92” na terenie Powiatu Łowickiego.
 4. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz

www.lo1lowicz.pl

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych
nr 1 w Łowiczu, ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz

www.zspnr1.lowicz.pl

Wojewódzki konkurs - „Weekend na wsi"

Szanowni Państwo,

przypominamy, że trwa wojewódzki konkurs pn. „Weekend na wsi”. Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie.

W tegorocznej edycji konkursu udział mogą wziąć właściciele gospodarstw agroturystycznych oraz właściciele obiektów świadczących usługi turystyczne na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. 

Wojewódzki konkurs ,, Weekend na wsi”  podzielony został na trzy kategorie tematyczne:

I kategoria: „Tradycyjne gospodarstwo agroturystyczne” - czyli czynne gospodarstwo rolne, w którym turystom są oferowane usługi noclegowe oraz inne aktywności rekreacyjne związane z funkcjonowaniem tego gospodarstwa;

II kategoria: „Obiekt noclegowy na obszarach wiejskich” - czyli obiekt, w którym turystom oferowane są różne formy wypoczynku odbywające się na obszarach wiejskich, wykorzystując ich zasoby i walory. Obiekt prowadzi działalność turystyczną, która nie jest związana z gospodarstwem rolnym;

III kategoria: „Dzień pełen atrakcji na wsi” - czyli obiekt, w którym świadczone są usługi turystyczne bądź miejsce promujące turystykę na wsi, gdzie turystom oferowany jest  jednodniowy pobyt z wykorzystaniem przygotowanych przez właścicieli atrakcji, bez możliwości noclegu.

Termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu mija 15 lipca 2021 roku.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie tej inicjatywy na  Państwa obszarze i zachęcenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystycznych do wzięcia udziału w konkursie.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody finansowe w każdej z trzech kategorii:

I miejsce – 5 000,00 zł

II miejsce – 4 000,00 zł

III miejsce – 3 000,00 zł

Do konkursu można zgłosić się w szybki sposób poprzez wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego na stronie: https://elodzkie.pl/ankiety/konkurs-pn-weekend-na-wsi

lub w sposób tradycyjny poprzez pobranie, wydrukowanie, wypełnienie i wysłanie formularza wraz z pozostałymi dokumentami na adres siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź).

Udział w konkursie to  doskonała okazja do wypromowania i zachęcenia do skorzystania z ofert turystycznych lokalnych obiektów i gospodarstw.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych:

www.lodzkie.pl / www.lodzkie.ksow.pl


 

Szanowni Państwo,

Województwo Łódzkie - Jednostka Regionalna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich z przyjemnością informuje, że organizuje wojewódzki konkurs pn. „Weekend na wsi”.

Główną ideą konkursu jest popularyzacja wypoczynku na obszarach wiejskich województwa łódzkiego i promocja wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. Przedsięwzięcie ma na celu zwrócenie uwagi turystów na szerokie możliwości, jakie stwarzają obszary wiejskie.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronach internetowych:

www.lodzkie.pl / www.lodzkie.ksow.pl

 • Plakat
 • Zaproszenie

Boże Ciało w Łowiczu

❗KOMUNIKAT W SPRAWIE UROCZYSTOŚCI BOŻEGO CIAŁA W ŁOWICZU W ROKU 2021❗

Opierając się na uzgodnieniach z przedstawicielami Powiatu, Miasta, Policji i Parafii Katedralnej (organizatorem procesji), Kuria Diecezjalna Łowicka pragnie poinformować o podjętych ustaleniach w sprawie przebiegu i organizacji tradycyjnej procesji eucharystycznej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa ulicami miasta w dniu 3 czerwca 2021r.
 
Uroczystość rozpocznie się Eucharystią sprawowaną pod przewodnictwem Biskupa Łowickiego na Starym Rynku o godz. 10.30.
Po Mszy św., około godziny 11.30 z miejsca celebry wyruszy procesja eucharystyczna, której trasa (podobnie jak w latach ubiegłych) przebiegać będzie następująco:
 
 1. przejście do I-go ołtarza przy kościele oo. Pijarów;
 2. następnie przejście wzdłuż pierzei południowej Starego Rynku, ul. 11. Listopada do al. Sienkiewicza – II ołtarz przed Kościołem św. Leonarda;
 3. dalej Plac Koński Targ do ul. Tkaczew – III ołtarz na skrzyżowaniu ul. Tkaczew i ul. 3 Maja;
 4. powrót ul. 3 Maja do Placu Stary Rynek, gdzie przy dzwonnicy usytuowany będzie IV ołtarz.
Tegoroczna Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i towarzysząca jej procesja zorganizowane będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami sanitarnymi i przy zachowaniu zalecanych zasad bezpieczeństwa. Uczestnicy procesji proszeni są o zachowanie dystansu społecznego nie mniejszego niż 1,5 m., a tam, gdzie byłoby to niemożliwe o zasłonięcie ust i nosa maseczką. [Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. (Dz.U. 2021 poz. 861 ze. zm. )].
 
W przypadku opublikowania nowych wytycznych podanych przez władze państwowe lub sanitarne, konieczne uregulowania i zmiany niezwłocznie przekażemy do publicznej wiadomości.

Informacja dla właścicieli lasów

Informacja Starosty Łowickiego dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie Powiatu Łowickiego.


Uprzejmie informuję, że w dniach od 31.05.2021 r. do 11.06.2021 r. nastąpi przerwa w cechowaniu drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa z powodu urlopu wypoczynkowego pracownika ds. nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Złakowskie Boże Ciało

POGRAJKA WIEJSKA w Złakowie Kościelnym - 3 czerwca 2021

facebook.com/Centrum-Kultury-Turystyki-i-Promocji-Ziemi-Łowickiej

???? To nie będzie zwyczajne spotkanie z muzyczną ludowizną, czy folklorem kojarzonym dziś ze scenicznymi realizacjami zespołów pieśni i tańca… Wraz z muzykami aż ośmiu kapel przeniesiemy się w dzień Bożego Ciała w Złakowie Kościelnym, zaraz po pięknej, barwnej procesji, w świat IN CRUDO, czyli muzyki źródłowo wiejskiej, granej „na surowo”, opartej na tradycyjnych stylach i technikach wykonawczych, niezmienionej przez współczesne aranżacje, rekonstruującej z należytym szacunkiem oryginalne wykonania pierwotnych muzycznych form polskiej wsi z rejonów Łowicza, Łęczycy, Rawy Mazowieckiej, Sieradza, czy Radomia.
 
???? To będzie podróż w nieco zapomniany, a zdecydowanie wart przypomnienia, świat autentycznej muzyki wsi. Muzycy, których usłyszymy 3 czerwca w Mini Skansenie pana Jarosława Kaby i Fundacji Toinen Pro Art w Złakowie, swój repertuar tworzyli dzięki archiwaliom dawnym i współczesnym oraz żywym spotkaniom z praktykującymi wiejskimi muzykantami i śpiewakami.
 
???? Zapraszamy Was do Złakowa Kościelnego na podróż do źródeł dźwięków i muzyki, których słuchali i przy których tańczyli nasi dziadowie i pradziadowie w najbliższym naszym sercom ziemi Księstwa Łowickiego, ale też regionach z nim sąsiadujących. Spotkamy się z żywą materią muzycznej tradycji.
 
Wystąpią w godz. 15:00 - 19:00
- Diabubu
- Dobrzeliniacy
- Kapela Jeremiego Kowalskiego
- Kapela im. Tadeusza Kubiaka
- Kapela Metysława
- Kapela O!statki
- Słodkie Fascynacje
- Kapela Napięcie
 
▶️ JERYCHO - koncert wieczorny w Kościele pw. Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym
 
- to zespół wokalny posługujący się tradycyjnym idiomem śpiewu sakralnego. Grupa wykonuje historyczne śpiewy polskie i łacińskie stosując improwizowaną polifonię zaadaptowaną przez twórcę zespołu Bartosza Izbickiego. Kreując nową przestrzeń muzyczną wokół dawnego repertuaru Jerycho urzeczywistnia wizję żywej tradycji polskiego śpiewu praktykowanego do XIX wieku.
 
Zespół zadebiutował w 2014 roku i od tej pory aktywnie uczestniczy w życiu muzycznym przygotowując liczne projekty, nagrywając płyty i koncertując w kraju i za granicą (Czechy, Węgry, Litwa).
 
▶️ ŁÓDZKI DOM KULTURY - zabierze Was w świat autentycznej, nieprzetworzonej, w pełni tradycyjnej sztuki ludowej. Przyjadą do nas twórcy z regionu łódzkiego, z którymi na miejscu będzie można porozmawiać o tym, co i w jaki sposób tworzą, a także zakupić wszystko, co Wam wpadnie w oko, co Was zainspiruje, czy wyjątkowo zachwyci.
 
- Agnieszka Głuszek-Nowicka – rzeźbiarka (region łowicki)
- Ela Świderek – rzeźbiarka (region łowicki)
- Maria Ciechańska – wycinankarka (region łowicki)
- Józef Stańczyk – rzeźbiarz (Kutnowski Ośrodek Rzeźbiarski)
- Sławomir Suchodolski – rzeźbiarz (Kutnowski Ośrodek Rzeźbiarski)
 
▶️ KGW RETRO XĘŻANKI - GOSPODARNE I WYJĄTKOWE - zapewnią oryginalne i nad wyraz smaczne specjały kuchni łowickiej, które będzie można nabyć i degustować w każdych ilościach przysłuchując się występującym na scenie kapelom.
 
▶️ RETRO ŁOWICZANKA - to stowarzyszenie z Bąkowa Górnego, zrzeszające miłośników starej motoryzacji i maszyn rolniczych. W trakcie naszej imprezy stowarzyszenie zaprezentuje swój park maszynowy pełen wspaniale odrestaurowanych maszyn rolniczych. O wszystko będzie można za-pytać i porozmawiać z członkami stowarzyszenia, których wiedza o prezentowanych obiektach jest naprawdę ogromna.
 
▶️ OSM w ŁOWICZU - bardzo się cieszymy, że na naszym wydarzeniu w Złakowie Kościelnym pojawi się ze swoim stoiskiem pełnym przepysznych i znanych nie tylko w całej Polsce, ale i w dalekim świecie, mlecznych produktów nasz sponsor OSM w Łowiczu. Wszystkich mlecznych specjałów z naszej Mleczarni będzie można próbować do woli! Dziękujemy bardzo OSM w Łowiczu za wsparcie!
 
▶️ Fundacja Toinen Pro Art - bez niej nasze wydarzenie w prezentowanej formule nigdy nie doszło-by do skutku. Dziękujemy Panu Jarosławowi Kabie, który wyszedł z inicjatywą udostępnienia nam terenu swojego Mini Skansenu w Złakowie Kościelnym. Bez niego zapewne nie spotkalibyśmy się z Wami w tak wspaniałym składzie i miejscu na Złakowskim Bożym Ciele.
 
▶️ Parafia Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym - nasz wspaniały wieczorny koncert zespołu Jerycho stanie się możliwy za sprawą wielkiej przychylności proboszcza ks. Piotra Jankowskiego. Jego życzliwość i sympatia dla naszej inicjatywy pozwoliły zorganizować dla Was koncert naprawdę wyjątkowy. By się o tym przekonać musicie tylko pojawić się w odpowiednim miejscu i czasie, czyli w dzień Bożego Ciała, tj. 3 czerwca, w kościele Wszystkich Świętych w Złakowie Kościelnym o godz. 19.30. Wszyscy Święci też zapewne będą z nami nie tylko w czasie uroczystej mszy i wspaniałej procesji, ale także w trakcie pełnego boskiego sacrum koncertu zespołu wokalnego Bartosza Izbickiego, który wyśpiewa nam tajemnicę tego wyjątkowego Święta Chrystusowego Ciała
 • Złakowskie Boże Ciało plakat

Spotkanie z samorządowcami

Starosta Łowicki Marcin Kosiorek i Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi Wojciech Miedzianowski zapraszają na spotkanie z samorządowcami, które odbędzie się w dniu 2 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu przy ul. Podrzecznej 30 – aula szkolna 

Tematy spotkania:
1. Przedstawienie oferty współpracy WFOŚiGW w Łodzi z Samorządami Powiatu Łowickiego
2. Omówienie potrzeb wynikających z bieżącej działalności Samorządów

Podczas spotkania (w godz. 12.00-15.00) specjaliści z WFOŚiGW w Łodzi
będą prowadzić indywidualne konsultacje dla zainteresowanych mieszkańców powiatu łowickiego

 • Spotkanie 2 czerwca w Łowiczu - zaproszenie

XXXV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXXV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 26 maja 2021 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się
z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania)


www.bip.powiat.lowicz.pl/2304,transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Powiatu Łowickiego za 2020 rok.
 6. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie sprzedaży niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Łowickiego.
 7. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej Uchwałę Nr XXXIII/247/2021 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Łowickim na lata 2021-2025.
 8. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 9. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności
  w okresie między sesjami.
 10. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Zostań jednym z nas!

Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu zachęca wszystkie osoby zainteresowane służbą w policji do zapoznania się z zasadami rekrutacji, gdzie znajdują się zasady naboru, wymagania stawiane kandydatom, jak również przebieg postępowania kwalifikacyjnego. Wszelkie szczegółowe informacje dostępne są na stronie

lodzka.policja.gov.pl/el6/sluzb/dobor-do-sluzby-w-polic/rekrutacja/811,Rekrutacja.html

 • plakat nabór do policji

Umów wizytę w urzędzie skarbowym

Zachęcamy do korzystania z usług Krajowej Administracji Skarbowej "Umów wizytę w urzędzie skarbowym" oraz e-Urzędu Skarbowego. W celu podniesienia jakości obsługi podatników, jak również zwiększenia bezpieczeństwa w czasie trwającej pandemii wypracowana została powyższa formuła i oferta usług, do zapoznania z którą zaprasza również Urząd Skarbowy w Łowiczu.

Wszelkie szczegóły organizacyjne znajdą Państwo na stronie internetowej
www.lodzkie.kas.gov.pl/web/bip-1001/izba-administracji-skarbowej-w-lodzi

 

https://www.podatki.gov.pl/ 

 • plakat umów wizytę w urzędzie skarbowym

Tydzień Bibliotek

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu Tydzień Bibliotek rozpoczęła 8 maja w sobotę, nagradzając Czytelnika Roku. Ten zaszczytny tytuł otrzymała pani Izabela  Stanisławska. W poniedziałek odbył się  kryminalny quiz biblioteczny. Nagroda już przyznana, ale każdy chętny może nadal spróbować swych sił pod adresem https://forms.gle/iKVeU695mfbnUy9B8 .

Przed nami kolejne atrakcje. W środę i czwartek zapraszamy dzieci na Bajkową Zgaduj-zgadulę. Za poprawną odpowiedź do wygrania książka. 14 maja (piątek) na bibliotecznym facebooku pojawi się stworzony specjalnie dla naszych Czytelników escape room „Tajemnica biblioteki”. W sobotę, na zakończenie Tygodnia Bibliotek, będzie miało miejsce spotkanie z edukacji finansowej dla dorosłych mieszkańców powiatu.

www.pbplowicz.blogspot.com / facebook.com/Powiatowa-Biblioteka-Publiczna-w-lowiczu

 • plakat tydzień bibliotek -1
 • plakat tydzień bibliotek -2

Blichowiacy tańczą, grają i śpiewają ponad 70 lat

???? Od środy 12 maja, w godzinach 9.00 - 15.00 można już kupić „Blichowiaków”.
 
???? Książka, którą mieliśmy przyjemność wydać czeka na zainteresowane osoby w dni robocze, w pokoju nr 12 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
 
???? Aby zobaczyć i poczytać rozmaite ciekawe fakty o tym, jak przez ponad 70 lat Blichowiacy tańczyli, grali i śpiewali wystarczy 40 złotych.

Zespół Pieśni i Tańca Blichowiacy

Projekt "Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych"

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Łowiczu zakwalifikowała się do udziału w  międzynarodowym projekcie  Edukacja finansowa w bibliotekach publicznych.  W przedsięwzięciu tym uczestniczą 4 kraje: Polska, Bułgaria, Rumunia i Słowenia. W Polsce projekt jest realizowany  przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego a  współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej Erasmus+".

Celem zadania jest podniesienie poziomu edukacji finansowej osób dorosłych. Nasi uczestnicy zyskają dostępne, bezpłatne narzędzie online służące zwiększeniu ich wiedzy finansowej i umiejętności posługiwania się produktami i usługami finansowymi dostępnymi na rynku. Wyjaśnione zostaną zagadnienia związane m.in. z bankowością elektroniczną czy też prawami konsumentów. Kurs adresowany jest do dorosłych mieszkańców powiatu łowickiego, przeprowadzony zostanie w formie webinariów, dlatego też ważne jest, aby uczestnicy  potrafili swobodnie poruszać się w sieci. Pierwsze spotkanie on-line odbędzie się 15 maja. Zapraszamy.

facebook.com/Powiatowa-Biblioteka-Publiczna-w-lowiczu

Zapraszamy na "Noc Muzeów"

Serdecznie zapraszamy na "Noc Muzeów" w Muzeum w Łowiczu.

W programie czekają na Państwa trzy wystawy czasowe: "Nie tylko Frasobliwy... Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego",  "Tadeusz Kościuszko - rocznica wizyty w 1790 r." oraz "Aniela Chmielińska (1868 - 1936) w 85. rocznicę śmierci - prezentacja daru z archiwum rodzinnego".

Ponadto na dziedzińcu muzeum odbędzie się pokaz wyposażenia Stowarzyszenia Historycznego im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu. W kaplicy barokowej zwiedzającym czas umili projekcja spektaklu "Chopin w Łowiczu" w reż. Dariusza Jakubowskiego oraz występ uczniów Atelier Artystycznego Barbary Szkudlarek (o godz. 17). Zachęcamy do udziału w wydarzeniu.

Sobota 15 maja 2021 r., w godz. 13.00-20.00 (ostatnie wejście o 19.30)

Wstęp 5 zł/os.

Odwiedzających prosimy o zastosowanie się do poniższych zaleceń:

 • wstęp wyłącznie w maseczkach i po dezynfekcji rąk,
 • zachowanie dwóch metrów odstępu od innych osób,
 • ograniczenie liczby osób zwiedzających do 20 na jednej kondygnacji ekspozycyjnej,
 • szatnia jest nieczynna, nie można wchodzić na teren muzeum z dużymi torbami.

www.muzeumlowicz.pl / facebook.com/MuzeumwLowiczu

 • plakat noc muzeów 2021

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informuję, że w wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego dotyczącego przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2021/2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez następującego Wykonawcę:

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe ul. Z. Noskowskiego 12/14, 61-704 Poznań
Cena ofertowa brutto – 4 674,00 zł

W przedmiotowym zapytaniu do dnia 28.04.2021 r. do godz. 12.00 złożona została jedna oferta.

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego, a zaoferowana w niej cena jest niższa od ceny, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania i jednocześnie najniższa ze wszystkich złożonych ofert.

Starosta Łowicki

Płyta z utworem „Witaj, Majowa Jutrzenko”

???????????? Atmosferę majowego święta możecie przedłużyć dzięki płycie z utworem „Witaj, Majowa Jutrzenko”. Specjalnie dla Was mamy jeszcze mały zapas płyt. Wystarczy zgłosić się po płytę w dni robocze do pokoju nr 12 w Starostwie Powiatowym przy ul. Stanisławskiego.
???????????? W świetnym studyjnym nagraniu utwór wykonuje Kapela Szymona Mońki w składzie: ▫️
  ▫️Malwina i Agata Ciesielskie - śpiew ▫️
  ▫️Weronika Mońka - Chwała - skrzypce
▫️Kinga Foks - skrzypce
▫️Szymon Mońka – akordeon
▫️Jeremi Kowalski – bębenek ludowy
Autorem aranżacji jest duet: Szymon Mońka i Weronika Mońka – Chwała, a wszystko pięknie zmiksował Michał Chwała.
 • okładka płyty

Majówka patriotyczna - "Witaj, Majowa Jutrzenko"

???????? ????Pieśń „Witaj Majowa jutrzenko” nazywana też „Mazurkiem 3 Maja”, „Trzecim majem Litwina” lub po prostu „Trzecim majem” została napisana w czasie powstania listopadowego. Słowa do melodii stylizowanej na mazurka napisał Rajnold Suchodolski.
 
????????????„Naszą” majową jutrzenkę wykonała Kapela Szymona Mońki w składzie:
▫️Malwina i Agata Ciesielskie - śpiew ▫️
▫️Weronika Mońka - Chwała - skrzypce
▫️Kinga Foks - skrzypce
▫️Szymon Mońka - akordeon
▫️Jeremi Kowalski - bębenek ludowy
 
????????????Nas zachwyciło oczywiście całe wykonanie, ale rozczulił prawie spontaniczny udział „przechodniów”, którzy akurat tam się znaleźli.
 

Majówka patriotyczna - czytanie Konstytucji 3 maja

???????? Obchody Święta Konstytucji 3 Maja były zakazane podczas rozbiorów. To święto zdelegalizowali hitlerowcy, sowieci i polskie posowieckie komunistyczne władze. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich świąt.
 
???????? Konstytucja uchwalona 3 maja 1791 roku była pierwszą w Europie i po amerykańskiej, drugą na świecie ustawą zasadniczą.
 
???????? Dla uczczenia majowego święta, Konstytucję 3 Maja czytają radni powiatowi w kolejności:
▫️ Marek Jędrzeczak, Przewodniczący Rady Powiatu Łowickiego
▫️ Aleksander Fankiewicz, Radny Powiatu Łowickiego
▫️ Waldemar Krajewski, Radny Powiatu Łowickiego
▫️ Krystian Cipiński, Radny Powiatu Łowickiego
▫️ Krzysztof Górski, Radny Powiatu Łowickiego
 

XXXIV Sesja Rady Powiatu Łowickiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374, ze zm.) zwołuję XXXIV Sesję Rady Powiatu Łowickiego na dzień 28 kwietnia 2021 roku o godzinie 13.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).


bip.powiat.lowicz.pl/transmisje-obrad-rady-powiatu

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 4. Przyjęcie wniosków do protokołu z XXXIII Sesji Rady Powiatu Łowickiego.
 5. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu za rok 2020 oraz o planowanych działaniach i potrzebach w zakresie pomocy społecznej na rok 2021.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2020.
 7. Sprawozdanie z efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej za rok 2020 oraz zestawienie potrzeb w zakresie systemu pieczy zastępczej na rok 2021.
 8. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu
  i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy za 2020 rok.
 9. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Łowickiego.
 10. Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii.
 11. Informacja na temat funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 12. Działalność kulturalna w Powiecie Łowickim w roku 2020.
 13. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie delegowania radnych powiatu łowickiego do składu Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Łowickiego.
 14. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu zmienionej Uchwałą Nr XII/90/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmian w składzie osobowym Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu powołanej Uchwałą Nr XI/69/2019 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu.
 15. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2021 rok.
 16. Rozpatrzenie projektu Uchwały RPŁ zmieniającej uchwałę Nr XXX/222/2020 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łowickiego na lata 2021 – 2024.
 17. Sprawozdanie Zarządu Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 18. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Powiatu Łowickiego z działalności w okresie między sesjami.
 19. Wolne wnioski radnych i sprawy różne.
 20. Zakończenie obrad XXXIV Sesji Rady Powiatu Łowickiego.

Na podstawie Uchwał Zarządu Powiatu Łowickiego: Nr 649/2021, Nr 650/2021 oraz Nr 651/2021 z dnia 16 kwietnia 2021 roku określona została wysokość dotacji w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2021 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji oraz turystyki.

1 kwietnia na terenie całego kraju rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

 • 1920x1080px plakat NSP na ekran RGB

Wyniki konkursu „Wielkanocny eko-koszyczek”

Uprzejmie informujemy, iż data uroczystego podsumowania Konkursu z zachowaniem warunków bezpieczeństwa sanitarnego w związku z epidemią COVID-19 zostanie ogłoszona w późniejszym terminie ze względu na sytuację epidemiczną  w kraju.

 1. Do konkursu zgłoszono 20 koszyków wykonanych przez 20 uczniów.
 2. Prace 19 uczestników spełnily warunki regulaminu.
 3. Wybrano 3 najlepsze prace:
  - I - miejsce - Malwina Kapusta - Szkoła Podstawowa w Domaniewicach
  - II - miejsce - Piotr Rutkowski - Szkoła Podstawowa w Popowie
  - III - miejsce - Stanisław Uczciwek - Szkoła Podstawowa w Błędowie

Przyznano 9 wyróżnień:
- Małgorzata Magdziarz - Szkoła Podstawowa w Stachlewie
- Magdalena Żelaźkiewicz - Szkoła Podstawowanr 2 w Łowiczu
- Jan Zdunik - Szkoła Podstawowa nr 4 w Łowiczu
- Adam Stępniak - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu
- Lena Czajkowska- Szkoła Podstawowanr 2 w Łowiczu
- Maria Uczciwek - Szkoła Podstawowa w Błędowie
- Natalia Major - Szkoła Podstawowa w Błędowie
- Mateusz Rosa- Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu
- Julianna Siejka - Szkoła Podstawowa nr 2 w Łowiczu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Oddział Regionalny KRUS w Łodzi wraz ze współorganizatorami zaprasza wszystkich właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII edycji Ogólnokrajowego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących zapobiegania wypadkom przy pracy rolniczej i rolniczym chorobom zawodowym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS.

Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe.

Nagrodą główną jest ciągnik rolniczy.
Zgłoszenia przyjmowane są do 23 kwietnia we wszystkich jednostkach organizacyjnych KRUS w województwie łódzkim.
Więcej informacji pod numerami telefonów: (42) 665 07 13, (43) 823 93 10 lub (44) 725 64 16.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łowickim na rok szkolny 2021/2022 z wykorzystaniem systemu informatycznego

Konkurs fotograficzny "Pierwsze oznaki wiosny"

W celu popularyzacji fotografii wśród młodzieży oraz kształtowania umiejętności dostrzegania piękna natury organizuje się Konkurs na wykonanie makro fotografii przedstawiającej budzącą się do życia przyrodę.Organizatorem jest Starosta Łowicki.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi

Konkurs "Wielkanocny eko-koszyczek"

Starosta Łowicki zaprasza dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych do składania prac konkursowych polegających na stworzeniu "Wielkanocnego eko-koszyczka".

Nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2021 r. przez org. pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

Warsztaty online na Dzień Kobiet

Muzeum w Łowiczu

Dużymi krokami zbliża się Dzień Kobiet. Tradycyjnie z tej okazji odbywały się w naszym muzeum warsztaty biżuteryjne, na których powstawały m.in. brosze, wisiory, bransolety w technice haftu koralikowego i sutasz. Zachęcaliśmy w ten sposób do twórczego spędzania wolnego czasu, poszukiwania własnej wrażliwości artystycznej i poznawania różnorodnych technik rękodzielniczych. Kontynuując te działania, na obecny weekend przygotowaliśmy dla Państwa krótką instrukcję - krok po kroku jak wykonać realistyczną różę z filcu.

Materiały do warsztatów
muzeumlowicz.pl/wydarzenia/warsztaty-on-line-na-dzien-kobiet

Wystawa „Nie tylko Frasobliwy… Wizerunki Chrystusa we współczesnej sztuce ludowej województwa łódzkiego”

Łódzki Dom Kultury  /  Muzeum w Łowiczu