Powiat Łowicki

BIP

Data

25 marca 2017

Imieniny

Marioli, Ireneusza

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

stat.gov
pttk
kalendarz
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp
geoportal

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

kliknij na link poniżej, aby wybrać odpowiedni podkatalog

Decyzja

drukuj

W związku z wprowadzoną reformą oświatową Rada Powiatu podejmuje uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych  i specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - art. 213  ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 
Zgodnie z art. 214 ust. 2 wyżej cyt. ustawy przedmiotowa uchwała została również umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. Stanisławskiego 30.
 

 • autor informacji: Anna Sobczyk
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 15:27
 • autor informacji: Anna Sobczyk
  data wytworzenia: 2017-03-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-02 15:26

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 10.02.2017r. do 02.03.2017r.) wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców obejmujący lokale mieszkalne w Łowiczu przy ul. Blich 11 

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2017-02-09
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 14:02
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.
Powiat Łowicki ogłasza kwoty dotacji oraz statystyczną liczbę uczniów dla szkoły publicznej prowadzonej przez inny organ niż JST i dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.

Starosta Łowicki

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej

działając na podstawie art.114 ust.3 i ust.4 , art. 124b ust.1 i art.124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz.U.2015.1774 z późn. zm.) oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U.2016.23)

informuje 

o zamiarze wydania  zezwolenia na udostępnienie  w drodze decyzji nieruchomości 
o nieuregulowanym stanie prawnym , położonej w gminie Zduny ,obręb 22 Zduny , oznaczonej numerem działki 273 o powierzchni 0.02 ha   w związku z realizacją inwestycji celu publicznego na zlecenie PGE Dystrybucja S.A – przebudowa sieci SN i nN obręb stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zduny Wieś .
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada uregulowanego stanu prawnego , ponieważ osoba ujawniona w ewidencji gruntów jako władający , na zasadach posiadania samoistnego : Piotr Kołaczek s. Ludwika  i Teofily  nie żyje i brak jest postanowienia sądu  o nabyciu praw do spadku bądź aktu poświadczenia  dziedziczenia po w/w osobie .
W związku z powyższym wzywa się osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu  ul. Stanisławskiego 30A: 99-400 Łowicz . Kontakt telefoniczny w Wydziale Geodezji,Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pod numerem (46) 830 00 74 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby , które wykażą , że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości , zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości .
 

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-30 14:48

Starosta Łowicki

wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej 

działając na podstawie art.114 ust.3 i ust.4 , art. 124b ust.1 i art.124a ustawy 
z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami  ( tekst jedn. Dz.U.2015.1774 z późn. zm.) oraz art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U.2016.23)

informuje 

o zamiarze wydania  zezwolenia na udostępnienie  w drodze decyzji ,nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym , położonej w gminie Zduny , obręb 22 Zduny , oznaczonej numerem działki 337 o powierzchni 1.07 ha i numer działki 870 o powierzchni 2.25 ha  w związku z realizacją inwestycji celu publicznego na zlecenie PGE Dystrybucja S.A – przebudowa sieci SN Inn obręb stacji transformatorowej 15/0,4 kV Zduny Wieś .
Przedmiotowa nieruchomość nie posiada regulowanego stanu prawnego , ponieważ osoba ujawniona w ewidencji gruntów  jako współwłaściciel w 1/3 części  całości ,  Stanisław Mostowski  s. Leona  i Anny nie żyje i brak jest postanowienia sądu o nabyciu praw do spadku bądź aktu poświadczenia  dziedziczenia po w/w osobie. 
W związku z powyższym wzywa się osoby , którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości o zgłoszenie się w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do siedziby Starostwa Powiatowego w Łowiczu  ul. Stanisławskiego 30A: 99-400 Łowicz . ( pokój nr 11)
Kontakt telefoniczny w Wydziale Geodezji , Katastru i Gospodarki Nieruchomościami pod numerem (46) 830 00 74 w godzinach 8.00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.
Jeżeli w zakreślonym terminie nie zgłoszą się osoby, które wykażą , że przysługują im prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości , zostanie wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji zezwalającej na udostępnienie nieruchomości .
 

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-30 14:35

Zawiadomienie o terminie i miejscu ustalenia przebiegu granic działki dla celów ewidencji gruntów i budynków

drukuj

 • data wytworzenia: 2016-12-30
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-12-30 08:57
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-30 09:15

Starosta Łowicki ogłasza, że

dla gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny została utworzona baza dancyh geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu "GESUT".

drukuj

Starosta Łowicki ogłasza, że

dla gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Zduny została utworzona baza danych obiektów topograficznych "BDOT500"

drukuj

Uchwała Nr 379/2016 Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie powierzenia zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia) z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej.
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Centrum Kultury,Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Władysława Grabskiego w Łowiczu, ul. Kaliska 5a, 99-400 Łowicz.
Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Józefa Chełmońskiego w Łowiczu, ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz.

Starosta Łowicki orzeka

Zatwierdzenie statutu spółki dla zagospodarowania wspólnoty gruntowej wsi Guźnia.

drukuj

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2017 r., przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia).

 • autor informacji: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-08 16:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-11-08 16:17

Starosta Łowicki zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej (w formie powierzenia). Termin składania propozycji kandydatów do dnia 18 listopada 2016 r.

 • autor informacji: Jaonna Idzikowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-08 15:55
 • autor informacji: Joanna Idzikowska
  data wytworzenia: 2016-11-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-11-08 15:51

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj.  od 3 listopada 2016r. do 23 listopada 2016r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w gminie Nieborów obręb 7- Dzierzgów , oznaczonej nr dz. 362/2 o powierzchni 2965 m2 , przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej .

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-11-02
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-11-02 11:09

Starosta Łowicki informuje,

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 12.10.2016r.- 02.11.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do bezprzetargowej sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego obejmujący nieruchomość położoną w obrębie Łowicz, obręb Zielkówka oznaczoną nr 3044/11.

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-10-13
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-10-13 12:10

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 30.09.2016r. do 20.10.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Ułańskiej 4a, oznaczoną nr 3255/4, 3296/2 i 8509/2. 

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-09-30
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-09-30 09:42

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Centrum Kultury, Turystyki i Promocji Ziemi Łowickiej w Łowiczu, Stary Rynek 17, 99-400 Łowicz

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj.od 7 września 2016 do 28 września 2016 r.  wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łowiczu obręb Śródmieście  oznaczonej nr działki 2021/1  o powierzchni 3.5179 ha , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3  lat .

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-09-20 12:42

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 26.08.2016r. do 15.09.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 31, oznaczoną nr 2385/19. 

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-08-26
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-08-26 11:07
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-08-26 11:07

Starosta Łowicki ustala odszkodowanie

drukuj

Informacja Starosty Łowickiego dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2016-06-20 11:55
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2016-06-20 11:56
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-20 12:05

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 16.06.2016r. do 06.07.2016r.) wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży obejmujący lokale mieszkalne w Łowiczu przy ul. Blich 11 i w Nowych Zdunach 64E m. 6.

drukuj

Starosta Łowicki zaprasza

przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych praz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2016.

Informacja o wyborze brokera ubezpieczeniowego Powiatu Łowickiego

Zarządu Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert

na realizację zadania publicznego w 2016r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie powierzenia), z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej:
1) organizacja wypoczynku letniego,
2) organizacja wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego.

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs

na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu, ul. Powstańców 1863 r. nr 12 d, 99-400 Łowicz.

Zarządu Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs na wybór brokera ubezpieczeniowego Powiatu Łowickiego

Zarządu Powiatu Łowickiego ogłasza konkurs
na wybór brokera ubezpieczeniowego Powiatu Łowickiego

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni od 5.V.2016r. do 25 V 2016r. wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Łyszkowice , obręb Polesie  oznaczonej nr dz. 409 o łącznej powierzchni 0.26 ha , przeznaczonej do zbycia w drodze przetargowej.

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-05-04
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-04 15:45

Unieważnienie konkursów

Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania organizacji wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego
oraz z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na powierzenie zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin zastępczych i biologicznych w 2016 roku w ramach projektu „Rodzina z przyszłością"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania organizacji wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania organizacji wyjazdu terapeutyczno-wypoczynkowego

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu ogłasza otwarty konkurs ofert

z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na powierzenie zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin zastępczych i biologicznych w 2016 roku w ramach projektu „Rodzina z przyszłością" współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX, Działanie X.2, Poddziałanie IX.2.1

Starosta Łowicki informuje

II ustny przetarg nieograniczony na zbycie nie zabudowanej nieruchomości , stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łowiczu w obrębie Kostka oznaczonej nr dz. 4670/1  o powierzchni  0,2307 ha   dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu prowadzona jest KW LD10 /00000505/5 , wyznaczony na dzień  24 marca   2016 r został zakończony wynikiem negatywnym.

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-03-24
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-03-25 11:59

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni tj. od 10.III.2016 do 30 III 2016 r wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Gminie Domaniewice , obręb Rogóźno Drugie  oznaczonej nr dz. 24 o powierzchni 0.8900 ha , przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-03-10
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-03-11 13:46

Nabór na wolne stanowisko pracy - Psycholog

Nabór na wolne stanowisko pracy - Psycholog

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30a został wywieszony na okres 21 dni (od 12.02.2016r do 03.03.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu, obręb Korabka, ozn. nr 1391/12.

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-02-22
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-02-22 09:47

Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Nabór na stanowisko koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni od 28. I . 2016 do 17 II 2016 r wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonych w obrębie Seligów Gmina  Łyszkowice oznaczonych nr dz. 642, 643, 651, 652, 658, 659, 683, 684  o łącznej powierzchni 3.38 ha , przeznaczonej do wydzierżawienia na okres do 3 lat.

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-01-29 14:17
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2016-01-29 14:19

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni od 28. I .2016 do 17 II 2016 r wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Domaniewicach oznaczonej nr dz. 1642 o łącznej powierzchni 0.10 ha , przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej.

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-01-29 14:15

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 20.01.2016.r do 09.02.2016r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców obejmujący garaże, pomieszczenia gospodarcze oraz grunt pod garażem położone w obrębie Nowe Zduny  na działce ozn. nr 39/14 i 39/16.

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2016-01-22
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2016-01-22 10:25

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego

Ogłoszenie o zamiarze wyboru operatora publicznego transportu zbiorowego

Nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu

ul. Podrzeczna 30, 99-400 Łowicz

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - pracownik socjalny

drukuj

 • autor informacji: Robert Wójcik
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 12:21
 • autor informacji: Robert Wójcik
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2015-12-16 12:21

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 08.12.2015r. do 28.12.2015r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość położoną w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 31, oznaczoną nr 2385/19. 

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-12-16
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-12-16 10:05
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-12-16 10:06

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje, że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 25.11.2015r. do 15.12.2015r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do dzierżawy obejmujący działkę nr 576 położoną w Bąkowie Górnym.

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-11-27
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-11-27 12:51

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”.

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-11-25 14:13
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-11-25 14:18

Prognoza oddziaływania na środowisko„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Łowickiego na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”.

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-11-25 14:16
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-11-25 14:18
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-25 14:18

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni , tj. (od 12 listopada 2015 do 3 grudnia  2015 r) wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Łowiczu, przy ulicy Kaliskiej 3b obręb: Zielkówka , oznaczonej nr dz. 2958/3 o powierzchni 162 m2 , przeznaczonej do zbycia w formie  bezprzetargowej.

 

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2015-11-06
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-11-06 11:58

Prawomocna Decyzja Starosty Łowickiego w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża KALENICE 6

Prawomocna Decyzja Starosty Łowickiego w sprawie wygaśnięcia koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża KALENICE 6

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-11-05 14:39
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-05 14:36
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-11-05 14:39

Starosta Łowicki informuje

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 03.11.2015r. do 23.11.2015r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży obejmujący nieruchomość położoną w obrębie Rogóźno Drugie, gm. Domaniewice, oznaczoną nr 11. 

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-11-04 11:29
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-04 12:15

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje

na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 04.11.2015.r do 24.11.2015r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowych dzierżawców obejmujący garaże oraz grunt pod garażem położone w obrębie Nowe Zduny  na działce ozn. nr 39/14 i 39/16.

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-11-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-11-04 11:28

Informacja Starosty Łowickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji do obróbki i przetwórstwa owocowo-warzywnego w Zakładzie Agros Nova Brands Sp. z o.o zlokalizowanym w Łowiczu przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 5,99-400 Łowicz

 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-11-04 10:54
 • opublikował: Adriana Drzewiecka
  data publikacji: 2015-11-04 10:55
 • zmodyfikował: Adriana Drzewiecka
  ostatnia modyfikacja: 2015-11-04 11:00

Starosta Łowicki reprezentujący Skarb Państwa informuje

Na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30  A  został wywieszony na okres 21 dni / 22.X.2015 r – 12.XI. 2015 r / wykaz nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa  przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w obrębie Sypień dz. nr 222/2  gm. Nieborów 

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kaźmierczak
  data wytworzenia: 2015-10-26
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-10-26 09:14

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza

sprzedaż naniesień w postaci budynku drewnianego przeznaczonego do rozbiórki  z powodu złego stanu technicznego usytuowanego na działce położonej w Łowiczu,  obręb Korabka oznaczonej nr 1391/12 ul. Blich 7 

Opis budynku: 
Powierzchnia zabudowy -  261m2
Powierzchnia użytkowa -  215m2
Kubatura  -  860m3

Budynek jest parterowy, częściowo podpiwniczony, ze strychem w części użytkowym. Budynek ma konstrukcję drewnianą zrębową. Ściany zewnętrzne oszalowane pionowo ułożonymi deskami, od wewnątrz nabite trzciną z siatką i otynkowane. Dach kryty dachówką ceramiczną karpiówką. Więźba dachowa drewniana. Strop drewniany z belek opartych na ścianach nośnych budynku.

Nabywca naniesień  zobowiązany jest do rozbiórki budynku we własnym zakresie i na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 3 m-ce od daty podpisania protokołu przekazania naniesień. Po rozbiórce naniesień uporządkowany teren należy przekazać właścicielowi.

Oferty na zakup naniesień należy składać w kancelarii Starostwa Powiatowego w Łowiczu w  terminie do dnia 28 października 2015r. do godz. 10
Oferta powinna:
1. być w zamkniętej kopercie opisanej „Zakup i rozbiórka naniesień w postaci  budynku w Łowiczu przy ul. Blich 7”
2. zawierać oferowaną cenę
3. zawierać termin rozbiórki budynku. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 października 2015r. o godz. 11 w pok. 18 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30a.

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-10-15
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-10-15 12:25
 • zmodyfikował: Filip Jankowski
  ostatnia modyfikacja: 2015-10-15 12:25

Zarząd Powiatu Łowickiego informuje

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Łowiczu ul. Stanisławskiego 30 został wywieszony na okres 21 dni (od 04.09.2015r do 24.09.2015r.) wykaz nieruchomości stanowiących własność Powiatu Łowickiego przeznaczonych do dzierżawy na rzecz dotychczasowego dzierżawcy obejmujący nieruchomość rolną poł. w obr. Zduny ozn. nr 283/3, 201, 142, 81, 354.

drukuj

 • autor informacji: Anna Kasińska
  data wytworzenia: 2015-09-04
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-09-04 15:41

Starosta Łowicki

 ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej:
- nr działki 2958/3
- pow. 162 m 2
- KW LD1O/00004700/1
-KW LD1O/00004700/1
- Położenie nieruchomości: Łowicz, ul. Kaliska 3B
-Sposób zagospodarowania zgodnie z planem Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łowicz
- Cena nieruchomości 30 000 zł  brutto
- Zbycie  nastąpi zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kazimierczak
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-08-26 10:17

Starosta łowicki

ogłasza wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego:
-nr działki 476/4 i 476/7
-pow. 1.7699 ha
-położone w Łowiczu, obręb Małszyce
-KW LD1O/00008489/3 
-Brak planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Łowicz. Nieruchomość gruntowa
-Cena nieruchomości 143 362zł brutto
- Zbycie  nastąpi zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

 

drukuj

 • autor informacji: Zenon Kazimierczak
  data wytworzenia: 2015-08-26
 • opublikował: Filip Jankowski
  data publikacji: 2015-08-26 10:14

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.