Powiat Łowicki

BIP

Data

8 marca 2021

Imieniny

Beaty, Jana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

Konkurs "W HOŁDZIE CHEŁMOŃSKIEMU"

Muzeum w  Łowiczu ogłasza konkurs pn. "W HOŁDZIE CHEŁMOŃSKIEMU" pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego z okazji 160. rocznicy urodzin Józefa Chełmońskiego.

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy mogą zgłaszać jedną pracę będącą inspiracją twórczością Józefa Chełmońskiego w technikach: malarstwo, rysunek, grafika, collage, fotografia. Prace przyjmowane będą do 20 listopada br. a uroczyste wręczenie nagród nastąpi 11 grudnia br. w Muzeum w Łowiczu.

 • -
 • -

  I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego
w Łowiczu zaprasza do udziału w konkursach organizowanych w celu przypomnienia twórczości naszego patrona

 1. Konkurs wiedzy o życiu i twórczości Józefa Chełmońskiego.
 2. Konkurs literacki.
 3. Konkurs plastyczny „Oczami Chełmońskiego”.

Organizatorzy:

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa  Chełmońskiego w Łowiczu
 • Starostwo Powiatowe w Łowiczu
 • Miejska Biblioteka im. A. K. Cebrowskiego w Łowiczu
 • -

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO

I. Cele konkursu:

Celem Konkursu jest przypomnienie postaci słynnego polskiego malarza oraz uświetnienie Roku Chełmońskiego obchodzonego dla uczczenia 160 rocznicy jego urodzin w naszym powiecie.

II. Zasady konkursu:

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół, których patronem jest Józef Chełmoński, oraz zaprzyjaźnionych z I LO w Łowiczu i szkół z powiatów współpracujących z powiatem łowickim.  Zostanie on przeprowadzony dla trzech kategorii wiekowych: uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. W każdej szkole w Konkursie może uczestniczyć dowolna liczba uczniów. Aby wziąć udział w Konkursie, należy do niego zgłosić szkołę w terminie do 19.03.2009 roku. Prosimy o podanie liczby uczestników.

Pytania konkursowe będą sprawdzać znajomość życiorysu artysty i wiedzę o jego twórczości. Ich poziom będzie dostosowany do kategorii wiekowej. Zostaną one przygotowane  przez nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Łowiczu i przesłane pocztą do szkół, które wykażą zainteresowanie udziałem w Konkursie.

Konkurs, polegający na rozwiązaniu 45-minutowego testu, należy przeprowadzić dnia 17.04.2009 roku o godz. 9.00, a następnie przesłać prace uczniów pocztą na adres I LO w Łowiczu. Zostaną one sprawdzone przez nauczycieli, którzy przygotowali pytania. Uczniowie, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów, zostaną zaproszeni do Łowicza na podsumowanie Konkursu i zakończenie obchodów Roku Chełmońskiego oraz uhonorowani dyplomami i nagrodami książkowymi.

 • -

KONKURS LITERACKI

I. Cele Konkursu:

 • uczczenie obchodów Roku Józefa Chełmońskiego
 • upowszechnienie dorobku Józefa Chełmońskiego
 • rozbudzenie w młodzieży zapału do tworzenia własnych tekstów

II. Tematy prac konkursowych:

 1. Obraz jako fotografia, fragment reportażu… Opowiedz historię, która rozpoczyna lub kończy się sceną zaczerpniętą z jednego z obrazów Józefa Chełmońskiego.
 2. Malarstwo Józefa Chełmońskiego a inne dziedziny sztuki. Przedstaw
  w dowolnej formie literackiej wpływ dorobku malarskiego Józefa Chełmońskiego na twórczość wybranego (wybranych) artysty (artystów).
 3. Krajobraz ojczysty oczami Józefa Chełmońskiego… W dowolnej formie literackiej przedstaw, w czym wyrażał się patriotyzm Chełmońskiego jako artysty przełomu wieków XIX i XX oraz w jaki sposób został on utrwalony na płótnach malarza. Możesz odwołać się do pojęcia „małej ojczyzny” („lokalnej ojczyzny”) lub rozważyć zagadnienie w odniesieniu do ojczyzny rozumianej jako przestrzeń istotna dla całego narodu ze względu na historię, tradycje itd.

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie:

 • Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie starszych klas szkół podstawowych (klasy 4-6), gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Prace będą oceniane według trzech kategorii wiekowych.
 • Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie pracy o objętości nieprzekraczającej 10 stron znormalizowanego maszynopisu na jeden
  z podanych w punkcie 2. w nieprzekraczalnym terminie do 24 kwietnia 2009 roku (decyduje data stempla pocztowego).Na kopercie należy umieścić dopisek „Konkurs literacki”
 • Każda praca powinna być podpisana godłem (pseudonimem). Należy je umieścić również na zaklejonej kopercie, w której znajdują się dane autora:
  a) imię i nazwisko
  b) wiek
  c) pełna nazwa szkoły i adres
  d) telefon kontaktowy
  e) imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
      Obok godła należy umieścić wiek autora.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w czerwcu 2009 roku na stronie I LO w Łowiczu. Laureaci zostaną powiadomieni  o terminie oraz  miejscu podsumowania konkursu i wręczenia nagród.

 • -

KONKURS PLASTYCZNY „OCZAMI CHEŁMOŃSKIEGO”

I. Cele konkursu:

 1. Pogłębienie wśród młodzieży wiedzy o życiu, działalności, twórczości
  i osobowości Józefa Chełmońskiego.
 2. Rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności uczniów poprzez wykonanie prac inspirowanych twórczością artysty.
 3. Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży.

II. Zasady konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych noszących imię Józefa Chełmońskiego.
 2. Konkurs będzie przebiegał w trzech kategoriach:
  - kategoria I: klasy IV - VI szkoły podstawowej
  - kategoria II: gimnazja
  - kategoria III: szkoły ponadgimnazjalne.
 3. Uczestnicy wykonują jedną pracę plastyczną, która może być kopią lub inspiracją dzieł artysty.
 4. Technika prac:
  - malarstwo,
  - rysunek
  - grafika
  - collage
 5. Każda placówka może przesłać maksymalnie 4 prace w dowolnie wybranej technice /ww./
 6. Prace należy nadsyłać  do dnia  24 kwietnia 2009r. (tj. piątek)
 7. Na odwrocie każdej pracy należy czytelnie podać:
  - imię i nazwisko autora pracy,
  - tytuł pracy,
  - wiek i klasę autora,
  - nazwa i adres szkoły,
  - imię i nazwisko opiekuna.
  - telefon kontaktowy
 8. Prace oceni jury powołane przez organizatorów.
 9. Autorzy najciekawszych prac zostaną nagrodzeni.

Laureaci konkursu zostaną poinformowani o wynikach w czerwcu 2009 r. na stronie internetowej I LO w Łowiczu. Nagrodzone prace będą prezentowane na wystawie podczas  obchodów 160 rocznicy urodzin Józefa Chełmońskiego w ww. placówce    Rozstrzygnięcia konkursu oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi na przełomie IX/X 2009r.(każda placówka otrzyma pisemnie dokładny termin podsumowania).

III. Uwagi organizatorów:

 • Praca wykonana tylko przez jednego autora (prace zbiorowe nie będą brane pod uwagę)
 • Prace zniszczone w wyniku niewłaściwego opakowania, nadesłane po terminie oraz niezgodne z regulaminem nie będą oceniane
 • Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich wystawiania
  i nieodpłatnego reprodukowania oraz możliwość zmian w regulaminie,
  o których zainteresowani zostaną powiadomieni pisemnie.
 • -

Podsumowanie wszystkich tych konkursów nastąpi na zakończenie obchodów Roku Chełmońskiego, przewidywany termin wrzesień - październik 2009 rok.

Zgłoszenia i prace konkursowe prosimy nadsyłać na adres:

I Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Chełmońskiego,
ul. Bonifraterska 3, 99-400 Łowicz
tel./fax 046 837 42 00
e-mail: lochelmon1@op.pl

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.