Powiat Łowicki

BIP

Data

20 lutego 2020

Imieniny

Leona, Ludmiły

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Archiwum Starego Serwisu Inform. » 2007r. » luty 2007r. »

Treść strony

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. Nr 96 poz. 837 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu Łowickiego Nr III/16/2006 z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Powiatu Łowickiego z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2007 rok

Zarząd Powiatu Łowickiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2007 r. przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego (w formie wsparcia)

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu:
 • Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży.
 • Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu wynosi 60.000 zł.
 • Zasady przyznawania dotacji:
  1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie bądź przesłanie oferty zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. Nr 264 poz. 2207). W przypadku nadesłania oferty pocztą, liczy się data jej wpływu do Starostwa Powiatowego w Łowiczu.
  2. Na wniosku oferty powinna znajdować się informacja, jakiego zadania oferta dotyczy.
  3. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
  4. Oferty niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
  6. Organizacje, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są przedłożyć kopię porozumienia partnerskiego.
  7. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie.
  8. W przypadku otrzymania niższej niż wnioskowana kwota dotacji oferent zobowiązany jest do przedłożenia korekty kosztorysu projektu.
  9. Oferent może wybrać kilka ofert dot. realizacji tego samego zadania.
  10. Oferent może odstąpić od podpisania umowy bez podawania przyczyn.
  11. Oceny ofert dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Łowickiego.
  12. Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu dotacji podejmie Zarząd Powiatu Łowickiego po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
  13. Od uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje odwołanie.
  14. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy przed datą rozpoczęcia realizacji zadania.
  15. Warunkiem zawarcia umowy jest posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji na realizację zadania.
 • Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć realizowanych w 2007 r.
  Zadania powinny być realizowane poprzez:
  - popularyzację walorów rekreacji ruchowej
  - organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
  - szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do zajęć rekreacyjnych.
 • Oferty należy składać w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu, ul. 3 Maja 7 pok. nr 12 w ciągu 30 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.
 • Wybór ofert nastąpi w ciągu miesiąca po upływie terminu składania ofert w formie uchwały Zarządu Powiatu Łowickiego, która zostanie umieszczona na stronie bip.powiat.lowicz.pl
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
 • Możliwość zrealizowania zadania przez organizację.
 • Luność projektu z priorytetami zadania.
 • Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania
 • Wysokość udziału środków publicznych zaplanowanych na realizację zadania
 • Ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim (m.in. prawidłowość i terminowość realizacji i rozliczania dotacji).

Rozstrzygnięcie konkursu podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej bip.powiat.lowicz.pl .

Formularze ofert znajdują się w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Łowiczu pok. nr 12 oraz na stronie internetowej bip.powiat.lowicz.pl .

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.