Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Stara strona » Stypendia unijne na wyrównywanie szans edukacyjnych » Stypendia w roku szkolnym 2004/2005 »

Treść strony

"Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
  • -
STYPENDIA DLA STUDENTÓW
I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH       Starostwo Powiatowe w Łowiczu uprzejmie informuje, iż od 15 lipca 2004 roku rozpoczęło przyjmowanie kart zgłoszeń kandydatów do stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.

       Program stypendialny przeznaczony jest dla:
  • Uczniów pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, mieszkających na obszarach wiejskich;
  • Stałe zameldowanie (osoby na stałe zameldowane w Łowiczu - nie spełniają powyższego wymogu), podejmujących naukę lub uczących się w szkole umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego.
  • Wsparcie udzielone zostanie uczniom publicznych i niepublicznych placówek oświatowych mających uprawnienia szkoły publicznej, szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
    z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
  • Studentów pochodzących z obszarów zmarginalizowanych (stałe zameldowanie na terenie powiatu łowickiego), w tym w szczególności z obszarów wiejskich. Wsparcie udzielone zostanie studentom państwowych i niepaństwowych szkół wyższych prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym.


       Dochodem umożliwiającym ubieganie się o stypendium jest kwota uprawniająca do zasiłku rodzinnego. Jest to dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekraczający kwoty 504 zł netto (w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności kwota nie może przekraczać 583 zł netto). Kwoty te ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2003.

       Informacja dla rolników !
       Zgodnie z art. 5 ust. 8 ustawy o świadczeniach rodzinnych, dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie liczby ha przeliczeniowych, przy czym 1 ha przelicz. odpowiada kwota 252 zł. Liczbę ha przeliczeniowych rolnik dokumentuje zaświadczeniem z urzędu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (wyrażonej w ha przelicz.) lub nakazem płatniczym (podatku rolnego)(patrz: rozporządzenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 marca 2004 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne, Dz.U. Nr 45, poz. 433).

       Przykład 1: rodzina składa się z matki, ojca i 3 dzieci. Matka i ojciec są rolnikami i nie uzyskują żadnych innych dochodów. Posiadają oni 5,8 ha przeliczeniowego. Dochód na osobę ustala się w następujący sposób: 5,8 ha przelicz. x 252 zł = 1 461,60 zł : 5 osób = 292 zł miesięcznie na osobę.

       Przykład 2: rodzina jw., z tym że matka pracuje i uzyskała w 2002 r. dochód netto 2 500 zł; Dochód miesięczny matki: 2 500 zł : 12 = 208,33 zł Dochód miesięczny z gospodarstwa rolnego (j.w.): 1 461,60 zł Razem dochód miesięczny rodziny: 1 669,93 zł : 5 = 333,98 zł miesięcznie na osobę.

       Wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia należy w terminie do dnia 15 sierpnia 2004 r. przesłać lub złożyć na adres:

Starostwo Powiatowe w Łowiczu,
Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki;
99-400 Łowicz, ul. 3 Maja 7 (I piętro, pokój nr 12)
w godz. od 800 do 1500       Więcej informacji na temat projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronach internetowych: www.zporr.gov.pl, www.efs.gov.pl, www.rcps.lodz.pl ponadto na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu: www.powiat.lowicz.pl. lub osobiście w:


Starostwie Powiatowym w Łowiczu,
Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
ul. 3 Maja 7
99-400 Łowicz
tel. (0-46) 837-03-46,
fax (0-46) 837-42-75 lub 830-30-43UWAGA!
Złożenie "karty zgłoszenia" nie jest równoznaczne z przyznaniem stypendium!


      
       Zobacz: dodatkowe informacje   

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.