Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • -

TEKST JEDNOLITY REGULAMINU PRZYZNAWANIA, USTALANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z OBSZARÓW WIEJSKICH W POWIECIE ŁOWICKIM W ROKU SZKOLNYM 2006/2007
przyjęty Uchwałą Nr XLIV/267/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 28 czerwca 2006r. zmienionej Uchwałą Nr XLV/277/2006 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 30 sierpnia 2006r.

 Regulamin określa zasady, warunki i tryb przyznawania oraz wypłacania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych przyznawanych w ramach Działania 2.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa.

I Postanowienia ogólne

§ 1

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 1. „obszary wiejskie” – tereny położone poza granicami administracyjnymi miast,
 2. „trudna sytuacja materialna” – rozumie się przez to sytuację rodziny o dochodzie w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z późn. zm.) z uwzględnieniem progu dochodu w przeliczeniu na osobę określonym dla województwa łódzkiego w Ramowym Planie Realizacji Działania przez Instytucję Wdrażającą. Do dochodu nie wlicza się stypendiów przyznanych w ramach Działania 2.2.
 3. „osoba ucząca się” – oznacza osobę pełnoletnią uczącą się, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub z zasądzeniem od rodziców na jej rzecz alimentów,
 4. „rodzina”– oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców, opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego.
 5. „szkoła ponadgimnazjalna” - oznacza szkołę ponadgimnazjalną w rozumieniu przepisów ustawy o systemie oświaty art. 9 ust. 1, umożliwiającą uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego z wykluczeniem szkół dla dorosłych.
 6. „dochód” – oznacza, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:
  - przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach ogólnych na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  - deklarowany w oświadczeniu dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, pomniejszony o należny zryczałtowany podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, - inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych zgodnie z art. 3 pkt 1 ppkt c ustawy z dnia 28 listopada 2004 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 228, poz. 2255 z późn. zm.).

§ 2

 1. Stypendia przyznawane są uczniom, którzy z powodu trudnej sytuacji materialnej natrafiają na bariery utrudniające podjęcie/kontynuowanie nauki na poziomie ponadgimnazjalnym kończącym się maturą, w celu wspierania rozwoju edukacyjnego młodzieży.
 2. Wsparcie zostanie udzielone uczniom szkół publicznych i niepublicznych mających uprawnienia szkoły publicznej szkół ponadgimnazjalnych umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości/maturalnego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych.
 3. Stypendia przyznawane będą przez Powiatową Komisję Stypendialną na wniosek ucznia.
 4. Komisję Stypendialną na okres roku szkolnego powołuje Zarząd Powiatu Łowickiego.
 5. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

II Kryteria przyznawania stypendiów

§ 3

O przyznanie stypendium mogą ubiegać się uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. rozpoczynają lub kontynuują naukę w szkołach ponadgimnazjalnych, dla których Powiat Łowicki jest organem prowadzącym lub dotującym, umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości, z wykluczeniem szkół dla dorosłych,
 2. posiadają stałe zameldowanie na obszarach wiejskich, w miastach do 5 tys. mieszkańców lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, w których nie ma szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą,
 3. pochodzą z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. z rodzin w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby uczącej się w roku 2005 nie przekroczył kwoty 504 zł netto (próg ustalony dla województwa łódzkiego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w Ramowym Planie Realizacji Działania na rok 2006).

§ 4

 1. Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie przez ucznia wniosku według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów określonych w § 3:
  • zaświadczenie o dochodach wszystkich członków rodziny, uzyskanych w roku 2005, wydanym przez właściwe Urzędy, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2004 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. 228, poz. 2255 z późn. zm.).
  • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające status ucznia w roku szkolnym 2006/2007,
  • potwierdzenie miejsca stałego zameldowania wydanego przez właściwy Urząd,
  • kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o stypendium,
  • oświadczenie wszystkich członków rodziny o braku dochodów z innych źródeł niż wskazane,
  • zaświadczenie z właściwego Urzędu o posiadaniu lub nie posiadaniu gospodarstwa rolnego, na terytorium Polski oraz poza jego granicami, z podaniem liczby hektarów przeliczeniowych,
  • oświadczenie wszystkich członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu uzyskanych w roku 2005,
  • oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej osoby wnioskującej o przyznanie stypendium /zał. nr 2 do Regulaminu/.
  • fakultatywnie (jeśli to niezbędne): - orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, - kopie bądź odpisy wyroków sądowych, - zaświadczenie od komornika, - inne.

§ 5

Pomoc stypendialna nie przysługuje uczniom powtarzającym rok nauki, chyba że wynika to z przyczyn zdrowotnych lub ważnych przyczyn losowych potwierdzonych przez szkołę.

§ 6

Stypendia przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym 2006/2007, nie dłużej niż na 10 miesięcy.

§ 7

W przypadku, gdy liczba uczniów spełniających kryteria określone w § 3 jest większa niż wielkość dofinansowania przyznana na realizację projektu stypendialnego, pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby pochodzące z rodzin o najniższych dochodach, poczynając od najniższego dochodu, aż do wyczerpania się środków oraz nie pobierający innego stypendium o charakterze socjalnym.

III Formy pomocy

§ 8

 1. Stypendium przekazuje się w formach określonych przez Instytucję Wdrażającą w Ramowym Planie Realizacji Działania.
 2. Warunkiem przekazywania stypendium w formie finansowej jest przedłożenie przez stypendystę oświadczenia o wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne /zał. nr 3 do Regulaminu/ oraz zaświadczenia o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych podpisanego przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora /zał. nr 4 do Regulaminu/.
 3. Zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia szkolne będzie składane na koniec listopada (za miesiące wrzesień, październik, listopad), stycznia (za miesiące grudzień, styczeń), kwietnia (za miesiące luty, marzec, kwiecień) i czerwca (za miesiące maj, czerwiec).
 4. Limit godzin nieusprawiedliwionych, jakiego nie może przekroczyć stypendysta, aby nie utracić prawa do otrzymywania stypendium wynosi 20 godzin w semestrze.
 5. Uczniowie pobierający stypendium w formie finansowej zobowiązani są do przedstawienia na koniec roku szkolnego świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego. Kopie świadectw będą stanowić załącznik do dokumentacji uczniów.
 6. Stypendia mogą być wydatkowane tylko na cele edukacyjne, czyli na całkowite lub częściowe pokrycie następujących kosztów związanych z pobieraniem nauki:
  • zakwaterowania w bursie, internacie i stancji,
  • posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot,
  • zakupu podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych,
  • związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej,
  • czesnego za naukę w szkole ponadgimnazjalnej niepublicznej posiadającej uprawnienia szkoły publicznej,
  • inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę, które zostały określone przez Dyrektora szkoły.

Decyzję o wyborze świadczeń podejmują stypendyści.

IV Tryb przyznawania stypendiów

§ 9

Wnioski o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi dokumentami, w terminach ogłoszonych przez Zarząd Powiatu, uczniowie składają do Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu.

§ 10

 1. Komisja Stypendialna:
  • sprawdza prawidłowość złożonych wniosków,
  • sporządza listę uczniów ubiegających się o przyznanie stypendium w kolejności od najniższego do najwyższego dochodu, o którym mowa w § 3 ust. 3, oraz listę uczniów niespełniających kryteriów formalnych,
  • przedkłada listę dyrektorom szkół w celu wykluczenia z listy uczniów powtarzających rok nauki.

§ 11

 1. Lista stypendystów podlega zatwierdzeniu przez Zarząd Powiatu.
 2. O przyznaniu bądź nie przyznaniu stypendium wnioskodawców informuje się pisemnie.

V Zasady wypłacania stypendiów

§ 12

 1. Podstawą wypłaty stypendium będzie:
  • podpisanie umowy ze stypendystą oraz rodzicem/opiekunem stypendysty (w przypadku, gdy stypendysta jest niepełnoletni), określającej zobowiązania stypendysty i warunki przekazywania stypendium,
  • wyrażenie przez stypendystę/rodzica lub opiekuna prawnego (w przypadku, gdy stypendysta jest niepełnoletni), zgody na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych, do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych – Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późniejszymi zmianami) oraz na udział w badaniu ankietowym, które odbędzie się w 6 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie stypendialnym
 2. Kwota stypendium może wynieść maksymalnie 2500 zł na dany rok szkolny (w skali miesiąca maksymalnie 250 zł) i uzależniona jest od liczby osób, którym przyznane będzie stypendium oraz wysokości dotacji otrzymanej przez Powiat Łowicki na ten cel.
 3. Stypendium wypłacane jest w ratach w okresie od września do czerwca danego roku szkolnego. Częstotliwość wypłaty stypendiów uzależniona jest od terminów i wysokości otrzymywanych przez Powiat Łowicki poszczególnych transz dotacji.

§ 13

 1. Wypłaty stypendium dokonują szkoły pod nadzorem Starostwa Powiatowego w Łowiczu (Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu).

§ 14

 1. Wstrzymanie wypłaty stypendium następuje w przypadkach:
  • Przekroczenia przez stypendystę limitu godzin nieusprawiedliwionych, określonego § 8 pkt. 4 niniejszego Regulaminu,
  • skreślenia stypendysty z listy uczniów,
  • przerwania przez stypendystę nauki,
  • zmiany stałego miejsca zameldowania powodującego utratę uprawnień do pobierania stypendium; o fakcie tym stypendysta zobowiązany jest powiadomić dyrektora szkoły w terminie 7 dni.
 2. O przypadkach, o których mowa w ust. 1, dyrektorzy szkół zobowiązani są poinformować niezwłocznie Zarząd Powiatu.
 3. Wypłaty stypendium zaprzestaje się z końcem miesiąca, w którym nastąpiły przypadki wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Stypendia wypłacone po wystąpieniu zdarzeń wymienionych w ust. 1 podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku wykluczenia ucznia z projektu pula stypendium (pomniejszona o kwotę przekazaną uczniowi przed wyłączeniem z projektu) jest przyznawana kolejnej osobie z listy rezerwowej stypendystów.

VI Postanowienia końcowe

§ 15

 1. Informacja o możliwości ubiegania się o stypendium i terminach składania wniosków rozpowszechniona zostanie w następujących formach:
  • ogłoszenia w prasie lokalnej,
  • ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego i stronach internetowych powiatu łowickiego,
  • ogłoszenia na tablicach ogłoszeń szkół ponadgimnazjalnych na terenie powiatu i na stronach internetowych tych szkół,
  • ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w urzędach gmin na terenie Powiatu.

§ 16

Stypendia przyznaje się w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie Dzialania 2.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). § 17 Stypendia otrzymane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi. § 18 Przypadki nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Powiatu Łowickiego.

§ 17

Stypendia otrzymane na podstawie nieprawdziwych danych podlegają zwrotowi.

§ 18

Przypadki nie uregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzyga Zarząd Powiatu Łowickiego.

drukuj ()

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.