Powiat Łowicki

BIP

Data

5 marca 2021

Imieniny

Fryderyka, Adriana

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Stara strona » Stypendia unijne na wyrównywanie szans edukacyjnych » Stypendia w roku szkolnym 2005/2006 »

Treść strony

"Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim - 2". Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.
 • -

03.11.2006r. - Informacja o stypendiach z Europejskiego Funduszu Społecznego na rok szkolny 2005/2006


29 listopada 2006 r. kończy się realizacja projektu pt. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim – 2”. Z zaplanowanej na wypłatę stypendiów kwoty 547 500 PLN Powiat Łowicki wypłacił Beneficjentom Ostatecznym stypendia w łącznej kwocie 546 150 PLN. Z trzystu sześćdziesięciu pięciu stypendystów trzysta sześćdziesiąt trzy osoby otrzymały pełną kwotę 1500 PLN przyznanego stypendium na rok szkolny 2005/2006, dwie osoby nie otrzymały stypendium za miesiące maj i czerwiec br. z powodu przekroczenia określonego w Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendium limitu godzin nieusprawiedliwionych, jedna osoba utraciła prawo do pobierania stypendium od miesiąca lutego br. w związku ze zmianą szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą na szkołę zasadniczą. Ostatnia wypłata stypendium została przekazana w nowej formie finansowej opartej o wymóg składania zaświadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych podpisywanego przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora, pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne oraz świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego.

drukuj ()

31.08.2006r. - DRUGA TRANSZA ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ PROJEKTU NR U5/05 W ROKU SZKOLNYM 2005/2006 PT. „STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z OBSZARÓW WIEJSKICH W POWIECIE ŁOWICKIM – 2”  

Wpłynęła druga transza środków na realizację Projektu Nr U5/05 w roku szkolnym 2005/2006 pt. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim – 2” w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne, w wysokości 346.500 zł. Pieniądze zostaną przekazane do szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Łowicki.

Wypłata zaległych stypendiów nastąpi po przedstawieniu przez szkoły dokumentacji wymaganej w związku z wprowadzeniem finansowej formy przekazywania stypendium, opartej o wymóg składania zaświadczeń o uczestnictwie ucznia w zajęciach szkolnych podpisywanego przez Dyrektora szkoły lub osobę upoważnioną przez Dyrektora, pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne oraz świadectwa ukończenia klasy/świadectwa maturalnego.

 

drukuj ()

23.08.2006r. -ANALIZA ANKIET 

 
Analiza złożonych przez stypendystów z terenu Powiatu Łowickiego biorących udział w projekcie pt. „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim -2” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej w ramach Działania 2.2 ZPORR oraz budżetu państwa.

L.p.

Treść pytania

Możliwe odpowiedzi

Udzielone odpowiedzi

1.

Płeć

Kobieta

187

Mężczyzna

178

2.

Województwo

Łódzkie

360

Mazowieckie

5

3.

Wiek

16

17

17

118

18

109

19

82

20

35

21

4

4.

Miejsce zamieszkania

Wieś

365

Miasto

0

5.

Miejsce nauki

Łowicz

300

Zduny

35

Zduńska Dąbrowa

30

6.

Czy przed rozpoczęciem udziału w projekcie miałeś/łaś trudności związane z podjęciem/ kontynuowaniem  nauki?

 

Tak

98

Nie

267

7.

Jeśli tak, to z  czego wynikały utrudnienia w nauce? (możliwe jest zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi)

 

Kwestia finansowa

99

Trudności z dotarciem do miejsca nauki

47

Brak wiary we własne możliwości

18

Inne (jakie?)

 

Nie było żadnych utrudnień

233

8.

Czy miałeś/łaś konkretne oczekiwania względem projektu przed jego rozpoczęciem?

 

Tak

235

Nie

130

9.

Jeśli tak, to czego oczekiwałeś/łaś od uczestnictwa w projekcie przed jego rozpoczęciem? (proszę zaznaczyć nie więcej niż 3 odpowiedzi)

 

możliwość dofinansowania nauki

262

możliwość kontynuowania nauki na poziomie wyższym

122

ukończenia nauki  na dotychczasowym poziomie

35

zdobycia świadectw, tytułów

68

zdobycie doświadczenia zawodowego

70

poprawy samooceny
 i wzrostu pewności siebie

64

inne oczekiwania (jakie?)

5

10.

Czy pomoc otrzymana w ramach projektu jest odpowiednia do twoich potrzeb?

Zdecydowanie tak

22

Raczej tak

212

Raczej nie

56

Zdecydowanie nie

13

Trudno powiedzieć

62

11.

Czy wsparcie finansowe udzielone w ramach projektu ułatwiło ci podjęcie/kontynuowanie nauki?

Zdecydowanie tak

70

Raczej tak

198

Raczej nie

43

Zdecydowanie nie

6

Trudno powiedzieć

48

12.

Czy udział w projekcie pomógł Ci bardziej uwierzyć we własne możliwości?

 

Zdecydowanie tak

51

Raczej tak

187

Raczej nie

53

Zdecydowanie nie

13

Trudno powiedzieć

61

13.

Jak ogólnie oceniasz projekt w skali od 1 do 10? (proszę zaznaczyć)

1

3

2

5

3

25

4

58

5

83

6

43

7

78

8

37

9

22

10

11

14.

Czy po zakończeniu udziału w  projekcie będziesz kontynuował kształcenie?

 

Tak

347

Nie

18

15.

Jaki był dochód na jedną osobę w Twojej rodzinie przed rozpoczęciem udziału w projekcie?

0-100

41

100-200

177

200-350

147

16.

Czy otrzymywane stypendium wpłynęło na poprawę Twoich wyników w nauce?

 

Zdecydowanie tak

23

Raczej tak

169

Raczej nie

73

Zdecydowanie nie

22

Trudno powiedzieć

78

17.

Czy wiedziałeś/łaś, że projekt, w którym bierzesz udział współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Tak

303

Nie

62

18.

Czy jesteś zainteresowany/ana udziałem w tego typu projekcie w roku szkolnym      2006/2007?

 

Tak

252

Nie

9

Nie, gdyż jestem uczniem klasy maturalnej

104

24.04.2006R. - IFORMACJA NA TEMAT STANU REALIZACJI PROJEKTU
PT. "STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z OBSZARÓW WIEJSKICH W POWIECIE ŁOWICKIM – 2" WSPÓŁFINANSOWANEGO PRZEZ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
I BUDŻET PAŃSTWA.

W okresie przedświątecznym szkoły ponadgimnazjalne z terenu Powiatu Łowickiego wypłaciły uczniom stypendium należne za miesiące wrzesień – grudzień 2005 roku. Opóźnienia wynikały z małej ilości faktur i rachunków, na podstawie których możliwa jest refundacja kosztów poniesionych przez beneficjentów ostatecznych na cele edukacyjne. Utrudnienia wynikały również z braków formalnych przedkładanych do refundacji dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków. Z otrzymanych środków finansowych na wypłatę stypendiów za miesiące wrzesień – grudzień 2005 roku w wysokości 231.000 zł  została wydana kwota 158.749,98 zł, gdyż na taką sumę stypendyści przedstawili rachunki i faktury potwierdzające poniesienie wydatków. Wydanie minimum 80% z otrzymanej transzy dofinansowania jest warunkiem wnioskowania o kolejne pieniądze na realizację projektu stypendialnego. W związku z tym przygotowujemy się do wypłaty uzupełniającej dla tych uczniów, którzy nie wykorzystali należnego stypendium za miesiące wrzesień – grudzień 2005 roku.

 

Będzie to prawdopodobnie ostatnia wypłata w formie refundacji, gdyż 15 kwietnia 2006r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 24 marca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyjęcia Uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 58, poz. 404). Zmiany przyjęte w rozporządzeniu są wynikiem decyzji podjętych na posiedzeniach Komitetów Monitorujących ZPORR, które odbyły się w dniach 16 września 2005 r. i 15 grudnia 2005 r. zmierzających do uproszczenia systemu przyznawania stypendiów uczniom w ramach Działania 2.2 ZPORR - Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne. Uproszczenie systemu przyznawania pomocy stypendialnej uczniom polega na rezygnacji z obowiązku poświadczania przez uczniów wydatków poniesionych na cele edukacyjne fakturami lub innymi dokumentami (rachunkami, paragonami, biletami).

 

        Przekazywanie kolejnych transz stypendium bezpośrednio do ucznia, dokonywane będzie na podstawie zaświadczenia o jego uczestnictwie w zajęciach szkolnych. Będzie ono podpisywane przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną. Możliwe będzie również składanie zbiorczego zaświadczenia dla wszystkich uczniów objętych programem stypendialnym. Jednocześnie uczniowie bądź osoby podpisujące w imieniu uczniów umowy o przekazywaniu stypendium będą zobowiązane do:

§          złożenia pisemnego oświadczenia o wykorzystaniu przyznanego stypendium na cele edukacyjne - jednorazowo na cały rok szkolny

§          przedstawienia, na koniec roku szkolnego, świadectwa ukończenia klasy lub świadectwa maturalnego.

 

        W przypadku zaniedbania obowiązku szkolnego przez ucznia, zostaje on wykluczony z projektu. Oznacza to, że pula stypendium (pomniejszona o kwotę przekazaną uczniowi przed wyłączeniem z projektu) będzie przyznawana kolejnej osobie z listy rezerwowej stypendystów.

 

        Forma oparta o wymóg składania zaświadczeń o uczestniczeniu w zajęciach szkolnych będzie funkcjonować obok dotychczasowych sposobów przekazywania stypendiów. Instytucje Wdrażające (w przypadku województwa łódzkiego Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi) będą zatem mogły nadal wykorzystywać dotychczasowe formy. O ostatecznym wyborze dopuszczalnych form przekazywania stypendium decyduje Instytucja Wdrażająca w Ramowym Planie Realizacji Działania. Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi jako Instytucja odpowiedzialna za realizację Działanie 2 w ramach ZPORR w województwie łódzkim preferuje nową formę wypłaty stypendiów, opartą na zaświadczeniach o uczestnictwie uczniów w zajęciach szkolnych. Aby umożliwić stosowanie finansowej formy przekazywania stypendiów niezbędne są zmiany w przepisach dotyczących wypłaty stypendiów uczniom. W najbliższym czasie zostanie zmieniony Ramowy Plan Realizacji Działania 2.2 na rok 2005 w części dotyczącej dopuszczalnych form wsparcia. Starostwo Powiatowe w Łowiczu przystąpi do zmiany Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów natychmiast po aktualizacji przepisów przez Instytucję Wdrażającą. Środki finansowe z kolejnej transzy będą więc wykorzystane na wypłatę stypendiów w formie finansowej opartej o wymóg składania zaświadczeń o uczestniczeniu w zajęciach szkolnych. Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu:

 
 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. 3 Maja 7
99-400 Łowicz
tel. (0-46) 837-03-46
fax (0-46) 837-42-75

drukuj ()

23.02.2006R. - STYPENDIA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z OBSZARÓW WIEJSKICH W POWIECIE ŁOWICKIM - 2

       Wpłynęła pierwsza transza środków na realizację Projektu Nr U5/05 pt. "Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich w Powiecie Łowickim - 2" w ramach Priorytetu 2 - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach z wyłączeniem Działania 2.5 - Promocje Przedsiębiorczości) w wysokości 231.000 zł. Pieniądze zostaną przekazane do szkół ponadgimnazjalnych. Jeszcze w lutym nastąpi wypłata zaległych stypendiów. Rachunki i faktury beneficjenci składają bezpośrednio do szkół, których są uczniami. Wysokość miesięczna stypendium wynosi 150 zł. Faktury i rachunki przyjmowane są za okres od 12 lipca 2005 roku. Odbyła się narada dyrektorów szkół i głównych księgowych dotycząca wypłat stypendiów. Na naradzie szkoły otrzymały regulaminy przyznawania i przekazywania stypendiów, umowę z Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi oraz wytyczne "Kwalifikowalność wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego". Rachunki faktury powinny być wystawiane na beneficjentów ostatecznych. Zgodnie z § 5 pkt. 4 Regulaminu "stypendium wypłacane jest w 10 ratach miesięcznych, w wysokości maksymalnie 150 zł każda".
 
       Stypendium przekazuje się w formie refundacji opłat m.in. za:
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakwaterowania w bursie, internacie, akademiku lub na stancji
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów posiłków w stołówce szkoły, internatu lub prowadzonej przez inny podmiot
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów zakupu słowników i podręczników do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
 • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z transportem do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej
 • inne koszty wymagane obligatoryjnie przez szkołę (np. strój gimnastyczny na zajęcia wychowania fizycznego, koszty ponoszone przez ucznia podczas wycieczek tematycznych związanych z realizacją Programu Profilaktyki i Programu Wychowawczego - takie jak bilety do kina, teatru, muzeum oraz koszty kursu prawa jazdy, munduru i stroju na praktyki - jeśli są one obligatyryjnie wymagane przez szkołę.
       Koszty muszą być udokumentowane, uzasadnione, odnosić się do okresu współfinansowania projektu ze środków EFS i wynikać z celów projektu. Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu:
 
 
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
ul. 3 Maja 7
99-400 Łowicz
tel. (0-46) 837-03-46
fax (0-46) 837-42-75

drukuj ()

STYPENDIA Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH ZPORR – DLA STUDENTÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH ZINTEGROWANEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWOJU REGIONALNEGO – DLA STUDENTÓW

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Łowickiego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu zajmuje się stypendiami dla studentów („Nowa szansa dla Żaka”) w ramach Działania 2.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w roku akademickim 2005/2006.

Stypendia przeznaczone są dla studentów posiadających stałe zameldowanie na terenie powiatu łowickiego, w tym w szczególności znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Wsparcie przeznaczone jest dla studentów państwowych i niepaństwowych szkół wyższych kończących się tytułem magistra, inżyniera, licencjata prowadzonych w systemie dziennym, wieczorowym, zaocznym i eksternistycznym, którzy rozpoczną naukę na pierwszym roku lub będą ją kontynuowali.

Ze wsparcia wyłączeni są studenci, którzy:

 • urodzili się w roku 1979 lub wcześniej
 • posiadają już tytuł magistra
 • posiadają już tytuł licencjata, przy zastrzeżeniu, że nie dotyczy to osób, które uzupełniają wykształcenie studiując na studiach dających tytuł magistra

Dochodem umożliwiającym ubieganie się o stypendium jest kwota nie przekraczająca 350 zł  netto na osobę w rodzinie studenta w roku 2004.

Wnioski o stypendium wraz z informacją o załącznikach można pobierać w siedzibie PCPR  w Łowiczu od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania instytucji.

Pragniemy poinformować, iż wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami należy składać do dnia  07.10.2005r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Łowiczu
ul. Stary Rynek 17
tel.  (046) 837-03-44, 837-03-16
 

 

drukuj ()

STYPENDIA DLA STUDENTÓW
I UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

STYPENDIUM DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z OBSZAROW WIEJSKICH W POWIECIE ŁOWICKIM:

KOŃCZĄCYCH SIĘ MATURĄ (Z WYŁACZENIEM SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH) ZAMELDOWANYCH NA TERENIE WIEJSKIM O DOCHODZIE NA 1 CZŁONKA RODZINY DO 350 ZŁ NETTO

W ROKU SZKOLNYM 2005/2006
 WYKAZ DOKUMENTÓW DO USTALENIA ŚREDNIEGO MIESIĘCZNEGO DOCHODU NETTO NA 1 OSOBĘ W RODZINIE:

 

 1. wniosek o przyznanie stypendium
 2. oświadczenie o dochodach rodziny uzyskanych w 2004 roku oraz dokumenty wraz z kserokopiami, na podstawie których dokonano powyższych ustaleń, np.:
  • dowód otrzymania renty lub emerytury;
  • zaświadczenie o otrzymywaniu stałego zasiłku z pomocy społecznej;
  • orzeczenie z gminy o otrzymywaniu dodatku mieszkaniowego;
  • wyrok i dowód otrzymania alimentów;
  • decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy;
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni
  • zaświadczenie o wysokości dochodu osiąganego z prowadzonej działalności gospodarczej, zawierające informacje o wysokości potrącanej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe;
  • zaświadczenie o wysokości pobieranego stypendium przez innego członka rodziny
  • zaświadczenie właściwego organu gminy o zameldowaniu ucznia i pozostałych członków rodziny na obszarze wiejskim.

Więcej informacji na temat projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego można uzyskać na stronach internetowych: www.zporr.gov.pl, www.efs.gov.pl, www.rcps.lodz.pl ponadto na oficjalnej stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łowiczu: www.powiat.lowicz.pl. lub osobiście w:
 
Starostwie Powiatowym w Łowiczu,
Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu
ul. 3 Maja 7
99-400 Łowicz
tel. (0-46) 837-03-46
fax (0-46) 837-42-75

drukuj ()

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.